Hoppe. Sidr 225 - 227

(Patent af 30/7 1777.)

Hans Hoppe fra Holland indkom her i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede og døde 1666 som Brygger paa Christians­havn. Han var gift med Karen Jacobsdatter, en Datter af Jacob Modsen, Borgmester paa Christianshavn, og efterlod 2 Sønner : Ivar Hoppe og Knud Hansen Hoppe, der ere Stam­fædre til de tvende her i Landet boende Familier af dette Navn. Ivar Hoppe, Viceadmiral, blev 84 Aar efter sin Død med sine Descendenter optaget i den danske Adelsstand. Hans Søn, Frederik Hoppe, var General-Admiral-Lieutenant, og dennes Søn, Peder Hoppe, f. 1727, † 1778, Assessor i Admiralitetsretten, Conferentsraad, udvirkede Adelspatentet af 30/7 1777. Han var gift med en Datter af Commandeur Johan Christoffer Holst , Elisabeth Holst, og havde med hende en Datter og to Sønner. Datteren, Else Maria v. H., f. 1767,  1834, var gift med Johan v. Bülow til Sanderumgaard, Geheime-Conferentsraad, R. af E., St. af D. og Dmd., f. 29/7 1751, † 22/1 1828. Den ældste Søn, Frederik, f. 18/9 1770, † 22/2 1837, til Sæbygaard paa Sjælland, Hofjægermester, var gift med Josephine Marie Skeel, f. 1780, † 1821, og havde med hende 4 Sønner, der døde uden at efterlade sig Afkom, samt 2 Døttre : 1) Anna Sophie Elisabeth Hoppe , f. 21/2 1803, gift 1823 med Kammerherre, Hofjægermester Andreas Vincl til Sanderumgaard og Bækkeskov, f.12/10 1794, † 17 9 1869, 2) Eleonora Sophie Frederikke v. H., f. 5/9 1807, † 24/5 1866, gift 1836 med Kammerherre Georg Bernadotte Gyldenstjerne-Sehested, f. 28/7 1808, †16/8 1873. (4 Døttre.)

 

Peder Hoppes 2den Søn, Joh. Chr. Hoppe , Kammer­herre, Contre-Admiral, f. 2/3 1772, † 23/11 1835, var gift med en Datter af General-Postdirecteur Fjeldsted, Johanne Marie F., f. 1776, † 17/6 1832.

 

Børn:

 

1. Peter Fjeldsted v. H., f. 14/8 1794, †  23/5 1848, Kammer­herre, Stiftamtmand, gift med Julie v. Haffner, Datter af Generalmajor v. H. Børn: a) Ivar Wenzel, f. 29/5 1827; b) Wolfgang Julius, f. 1833, Protocolfører i Criminal- og Politiretten, Cand. jur. ; c) Thora Johanne Vendelia, f. 14/2 1837.

 

2. Børge Anton v. H., Professor, Dr. med., Stadsphysicus i Kjøbenhavn, R. af D., Dmd., f. 1/10 1796, † 28/2 1865, gift: 1) med Emilie Halling, f. 8/11 1805, † 11/3 1832, 2) med Emilie Henriette Monrad, f. 25/1 1807, † 22/12 1839. Børn:  a) Emil v.. H., f. 7/3 1832;  b) Emilie v. H., f. 11/2 1836, gift med Genremaler Paul Aug. Plum, f. 13/5 1815, † 27/7 1876 ; c) Clara Johanne Emilie v. H., f. 18/2 1837.

 

3. Thorkild Abraham, Kammerherre, Stiftamtmand, ' R. Af D., Dmd., f. 10/4 1801, † 7/6 1871, gift: 1) med Juliane Marie Christence v. Benzon, Datter af Kammerherre v. Benzon, f. 11/6 1819,

† 21/2 1855, 2) med Christine Caroline Platou, f. 23/4 1825, Datter af Cancelliassessor Platou. Børn: a) Frederikke v. H., f. 12/1 1840 gift med Carl Jacob Frederik van Deurs, f. 4/2 1837 (Afkom); b) Joh. Christoffer v. H., f. 23/11 1841, Cand. jur., Assistent i Inden­rigsministeriet; c) Chr. Benzon v. H., f. 29/2 1844, gift med Juliane Frederikke Helene Louise Wedel-Jarlsberg, f. 5/6 1853; Børn: Juliane Frederikke, f. 1875, Thora Caroline, f. 1877, begge indskrevne i det „Benzonske Familielegat"; d) Carl Hartvig v. H., f. 21/4 1846, til Toftholm i Holbæk Amt, gift med Matilde Gustava Fritze Wedel-Jarlsberg, f. 29/12 1846; Børn : Mathilde Caroline Julie, f. 27/12 1871, Juliane Frederikke Adelaide, f. 10/6 1873, Thorkild Frederik, f. 17/8 1875, Edith Louise Carle, f. 25/2 1877, alle indskrevne

i det „Benzonske Familielegat".

 

4. Elisabeth Birgitte Johanne v. H., f. 11/11 1806, gift med Peter Rist van Aller, hollandsk Consul i Helsingør, f. 1/7 1800.