Jermiin. Side 230 -232

(Patent af 25/4 1750.)

 

Stamhuset Ausumgaard. Fideicommisset Todbøl. En Andel i Fidei­commisset Drebkau.

 

Hans Helmuth Jermiin, f. 20/6 1820, Capitain, til Stam­huset Ausumgaard, og en Del af Fideicommisset Drebkau, gift 1/5 1848 med Nicoline Sophie Fønss, f. 8/7 1830, til F. C. Todbøl, Datter af Major, Kammerjunker Hans Nicolai Sommer Fønss. Børn: 1) Jens Just Sophus Sommer, f. 14/1 1867; 2) Sophie Elisabeth, f. 15/5 1868, i Vallø II.

 

Af Stamhusbesidderens Brødre har Immanuel Jermiin, f. 20 /7 1828, gift: 1) 1857 med Rasmine Anania Cathrine Jespersen, f. 1828, 1858, 2) 1859 med Ida Mazanti, f. 24/8 1840, Børn: a) Rasmine Anania Catrine, f. 13/1 1858, gift med Forpagter Schwensen (Quistrupgaard) ; b) Thomas Just, f. 21/4 1860; c) Christian Anthon, f. 29/1 1864; d) en Datter.

 

Om Stamhusbesidderens andre Søskende og Slægtforholdene se „De danske Majorater" pag. 43-47.

 

Stamhuset Ausumgaard oprettedes af Consistorialraad, Provst Thomas Just Jermiin ved Fundats af 1/9 1777. Det bestaar af 379 1/2 Tdr. Hrtk., Bøndergods 100 1/2 Tdr., Kirke- ­og Kongetiende 244 Tdr., i Bankactier 6200 Kr., i Fideicommis­capital c. 465,000 Kr. Ausumgaards Hovedgaard og Ausum­lilles Jordtilliggende er 388 Tdr. Land. Successionen er lineal-­agnatisk-cognatisk, og naar den sidste Besidder ingen Børn har, kan han vælge hvilken som helst af Erectors Descendenter til sin Efterfølger. Eventuelt falder Stamhuset til Kongens Disposition og anvendes saa bedst til Nytte for Studerende.

 

Det senere med en Fideicommiscapital paa 45,382 Kr. substi­tuerede Stamhus Todbøl oprettedes af Joh. Nicolai Sommer af Todbøl i Thisted Amt med Bodumbisgaard med agnatisk ­cognatisk Succession for Erectors Afkom.

 

Det Schiebellske F. C. blev oprettet ved sachsisk Geheime­cabinets- og Krigsminister Adam Christoph Burchard v. Schiebells Testamente af 29/7 1793 og bestaar af Godserne Drebkau, Kausche og Golschoo i preussisk Sachsen. Det blev erigeret til Bedste for Testators afdøde Søsters Sønnesønner af hendes Ægteskab med Oberst Andreas Arenstorff til Visborggaard, Andreas og Tycho Arenstorff, Sønner af Kammerherre Frederik Arenstorff  til Visborggaard og Hedevig Lassen. Det havde tidligere været Erectors Plan at knytte Visborggaard til Fideicommisset, men denne Bestemmelse kom ikke til Udførelse. Den ældste af Successorerne, daværende Lieutenant i sachsisk Tjeneste Andreas Arenstorff, tiltraadte ved Minister Schie - bells Død 1796 Besiddelsen af Fideicommisset, hvis Bestem­melse var tillige at tjene til Apanagering for de øvrige Agnater samt F. C. Besiddernes Enker og Døttre. Oberstlieutenant Andreas Arenstorff døde ugift 1842, og Fideicommisset til­traadtes nu af Adam Arenstorff, Søn af den sidst- afdøde Besidders Broder, Oberst Tycho Arenstorff til Dronningborg og Sophie Dorothea Baronesse Holck. Han var gift med Ulrikke Hubert til Stradow, der endnu lever, men havde ingen Børn. Han døde 1867 som sidste Mand af denne Gren af Fa­milien Arenstorff. Hans efterlevende Søstre og hans afdøde Søstres Descendenter enedes derefter om en Deling af Fideicommisset, hvilket er tilladeligt efter preussisk Lov af 15/2 1840, naar alle Berettigede ere enige. Det vedtoges, at sidste Besidders Enke, f. Hubert, beholder Bolig paa Drebkau i sin Levetid, ligesom hun ogsaa nyder Andel af Revenuerne derfra sammen med den sidst afdøde Arenstorffs endnu levende Søstre. Oberst Tycho v. Arenstorff til Dronningborg, f. 17/3 1770, † 1844, gift med Sophie Dorothea Baronesse Holck, f. 1768, 1808, efterlod foruden Sønnen, Adam Frederik Schiebell Arenstorff, til F. C. Drebkau, f. 1796, † 1867, 5 Døttre, nemlig: 1) Juliane Marie, 1869, gift med General J. J. Honnens (Afkom) ; 2) Tychine Sophie Dorothea, † 1867, gift med Major Hans Nicolai Sommer Fønss ; Afkom, nemlig Nicoline Sophie, f. 1830, gift med Hans Helmuth Jermiin ; 3) Regitze, f. 1801, ugift; 4) Frederikke, f. 1806, ugift; 5) Andrea, f. 1807, gift 1831 med Hans Henrik de Lichtenberg til Stamhuset Bidstrup, 2 Døttre: Marie Sophie Dorothea til Bidstrup, gift med Hofjægermester, Major Honnens de Lichtenberg, og Tychine Andrea Frederikke, gift med F. Hvass, Justitsraad (Afkom)