Jessen.

(Patent af 13/9 1754. Stadfæstelsesbrev af 23/6 1810.)


Johannes Jessen, f. 1594, † 1663, Præst i Grossenwiehe, havde af Ægteskabet med Margaretha Lange 9 Sønner
og er Stamfader til de forskjellige adelige Slægter af dette navn.

Hans Søn, Thomas Balthasar, f. 1648, † 1731, blev adlet 29/10 1681. Han var Oversecretair, Gesandt i Wien, Geheimeaad og Hvid R. og gift med Elisabeth v. Ehrenschildt, f. 1664, † 1729. Med hans Søn, Conrad, f. 1684, † 1753, Vicecantsler i Glückstadt, Conferentsraad og Rigshofraad, der 1701 lev ophøiet i den rigsfriherrelige Stand, uddøde denne Linie. En anden Søn af Johannes Jessen, Mathias, f. 1641, † 1712, Etatsraad og Præsident i Altona, gift med Eva Chemnitz, Datter af Superintendent Chemnitz i Jena, efterlod 1 Datter og 2 Sønner hvoraf den ældste, Johan Christian, f. 1675, † 1726, Cancelli- og Regjeringsraad i Glückstadt, gift med Enkefru Reichen, Sophia Amalia, f. Meyern, Datter af Etatsraad Meyern, havde to Sønner, Mathias Reinhold, f. 1705, † 1783, og Johan Friedrich Wilhelm, f. 1709, † 1768, der optoges i den danske Adelsstand, respective d. 11/5 1744 og 13/9 1754. Mathias Reinhold Jessen, der var Etatsraad og Landskriver i Sønder Ditmarsken, blev gift med Christiane Hedewig v. Rheder, men hans Mandslinie er uddød.

Johan Friedrich Wilhelm v. Jessen, Etatsraad og Committeret i Generaltoldkammeret og Commercecollegiet, gift med Ulrica Antoinette Bøhne, havde en Søn, Job. Christian v. Jessen, f. 1745, † 1785, Thingskriver i Haderslev, gift: 1) 1777 med Enke v. Kall, f. Bertelsen, t 1778, 2) 1778 med Helene, f. Landrup, Enke efter v. Blechingberg. (4 Døttre og 2 Sønner. Hans yngste Søn var Mathias Reinhold . v. Jessen, f. 1780, † 1853, Stiftamtmand, Kammerherre, Geheimeraad, St. af D. og Dmd., gift: 1) 23 /6 1810 med Marie Sophie Ammitzbøll, f. 19/9 1790, † 10/7 1824, Datter af Godseier Ammitzbøll til Kjeldkjær, 2) med Juliane Borch, f. 21/12 1805. (10 Børn.) Hans ældste Søn, Frantz Christopher, f. 7/2 1810, † 14/10 1853, Kammerjunker, Overpostmester, R. af D., gift, med Emma Ottilie Krebs, f. 12/6 1814, har efterladt Afkom.


Hans anden Søn er Joh, Christian, f. 2/1 1817, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Horsens, Medlem af Rigsdagens Folke-
thing 1858, af Rigsraadets Folkething 1864 og fra 1866 Landsthingsmand, Indenrigsminister fra 2/12 1859 til 8/2 1860, kongelig Commissair ved forskjellige Jernbaner, Viceformand i Arbeidercommissionen. Som Medlem af Rigsdagen har han taget Initiativet til flere betydelige Lovforslag. Han delegeredes til Congressen for Sundheds- og Redningsvæsenet i Bryssel, blev Medlem af den af Regjeringen nedsatte Commission angaaende Alderdomsforsørgelseskasser, Formand for Commissionen angaaende Kjøbstædernes Brandforsikring, Medlem af Kjøbstadcommissionen, Formand i Commissionen om smalsporede Jernbaners Anlæg, Kammerherre, C. af D. og Dmd., gift 1847 med  Augusta Sophie Dichman, f. 21/10 1825, Datter af Capitain i Søetaten F. C. Dichman.


Sønner: 1) Camillo Sophus Reinhold, f. 28/10 1850, Ingenieur; 2) Edwin August Christian, f. 14/1 1856, Secondlieutenant i Marinen. Den tredie Søn, Friedrich Carl Reinhold, f. 20/10 1819, Ritmester af Cavalleriet, pensioneret ved Reductionen 1867, Branddirecteur, Kammerjunker, R. af D., gift med Fritze Leth. (2 Sønner.)

Af Faderens andet Ægteskab er Thommy Jessen, f. 1/8 1833, Capitain i Søetaten og Tøimester, R. af D. og en fr. Orden, gift med Frøken Tiedeman (I Søn).