Juel. Side 235 - 240

(Ældgammel dansk Adel.)

Stamhuset Taasinge. Stamhusene Hverringe og Juelsberg. Friherre­

skabet Schelenborg. Herregaardene Brolykke, Hindemae, Meilgaard og Hollufgaard.

 

Fra Palle Juel til Ugelstrup, der var Danmarks Riges Raad og Broder til Eske Juel, † 1325, der 1299 var Domherre i Ribe, senere Biskop i Aarhus og 1310 Erkebiskop i Lund, nedstamme de nulevende Jueler med Stjerne i Vaabnet. En af Palle Juels Sønnesønssønner, Palle Juel til Ugelstrup, 1485, var Lehnsmand paa Bøvling (det senere Friherreskab Rysensteen). Hans Søn, Mogens Juel til Udstrup, gift med Dorte Krabbe, havde 11 Børn, og hans Sønnesøn, Peter Juel til Alsted, †1612, gift med Margaretha Ulfstand, havde lige­ledes 11 Børn. Af disse have to Sønner, Erik Juel til Hundsbæk, f. 1591, †1657, gift 1618 med Sophie Sehested, og Jens Juel til Lindberggaard, f. 1592, † 1636, gift 1625 med Ide Gjøe, efterladt en talrig, endnu blomstrende Slægt. Saa­vel Erik Juels som Jens Juels Descendenter have oprettet Stamhuse, dog ikke for den hele Juelske Slægt, men kun for deres eget respective Afkom, og saaledes have Juelerne med Stjernen delt sig i forskjellige Brancher (se „De danske Majorater”, pag. 323-327, og de vedføiede Slægtregistre).

 

Af den Juelske Slægt ere følgende Majorater oprettede:

 

1) Friherreskabet Juellinge 10/12 1672 af Jens Juel, af den ældre eller Hundsbækske Linie. Ifølge den for dette Fri­­­herreskab vedtagne agnatisk-cognatiske Arvefølge, og da Jens Juel ei efterlod Sønner, besiddes dette Majorat nu af Familien Vind, nemlig Greverne Krag-Juel-Vind-Frijs (cfr. Grev­skabet Frijsenborg).

 

2)  Taasinge eller Thorseng, der for en Del alt i 1678 kom til den Juelske Slægt, idet Kronens Part af Taasinge af Kongen overlodes Admiral Niels Juel som Vederlag for hans Eiendomme paa Bornholm, medens den øvrige Del af Taasinge senere blev tilkjøbt af Niels Juel og hans Søn, Knud Juel. Hele Øen blev oprettet til et Stamhus ved Fundats af 1/5 1711. (Net Stamhusbrev 18/2 1767). Successionen er lineal-agnatisk-cog­natisk. Stamhuset bestaar af 1525 3/4 Tdr. Hrtk., Bankactier 21,600 Kr. og Fideicommiscapitaler 24,234 Kr. Hovedgaardens Jordtilliggende udgjør 450 Tdr. Land, foruden 1440 Tdr. Land Skov.

 

3)  Lundsgaard erigeredes til Stamhus 15/1 1768 af Kammer­herre Jens Juel, ligeledes af den Hundsbækske Linie, for hans Datter, Elisabeth Juel, gift med Christian Greve Ahlefeldt-­Laurvigen, og besiddes nu af Greverne Ahlefeldt-Laur­­vigen. (Se Grevskabet Langeland.)

 

4)  Hverringe blev oprettet til Stamhus 10/6 1768 for Geheimeraad Peter Juel af den yngre eller Lindberggaardske Linie og hans Afkom, først paa Sværd- og dernæst paa Spinde­siden. Stamhuset bestaar af 342 1/2 Tdr. Hrtk., Bankactier 9200 Kr., og F. C. Capitaler 534,000 Kr. Hovedgaardenes Jordtilliggende udgjør 1187 Tdr. Land, foruden ca. 300 Tdr. Land Skov.


 

5) Juelsberg, det forrige Raskenberg, bestaar af 507 Tdr. Hrtk., Bankactier 12,800 Kr., en F. C. Capital paa 1,144,000 Kr. Hovedgaardens Jordtilliggende udgjør c. 8231/2 Tdr. Ld., foruden c. 250 Tdr. Ld. Skov.

 

Dette Stamhus blev oprettet 20/2 1797 af Amalie Christiane v. Raben, gift: 1) med Carl Juel til Taasinge, 2) med Gregers Christian Juel til Raskenberg,

 

a) for Erectricens Sønner og deres mandlige Afkom, og faldt saaledes først til hendes Søn af Ægteskabet med Carl Juel til Taasinge, Knud Juel af den ældre Linie, og efter at denne var død barnløs i 1847, til hendes Søn af 2det Ægteskab, Hans Rudolph Juel af den yngre Linie;

 

b) for hendes Døttre, der bleve gifte respective med Greve Petersdorff og med Greve Raben, deres mandlige Afkom;

 

c) for hendes Sønners qvindelige Afkom;

 

d) for hendes Døttres qvindelige Afkom;

 

e) for hendes Stedsøn, Frederik Juel til Taasinge og Afkom; hvorhos det blev bestemt, at enhver Besidder af Stamhuset blandt sine Sønner kan vælge sin Efterfølger.

 

6) Friherreskabet Schelenborg, der ved Carl Juels Ægte­skab med Besidderinden 1811 kom til den Juelske Slægt og bestaar nu af 810 1/2 Tdr. Hrtk. af alle Slags, Bankactier 12,000 Kr. og en Fideicommiscapital paa 175 Kr. Baroniet indbefatter Godserne Schelenborg og Brockdorff, og Hovedgaardene have et Jordtilliggende af 1923 Tdr. Ld., foruden 64 Tdr. Ld. Skov.

 

7) Patronatet for Roskilde adelige Jomfrukloster.

 

Ifølge Fundatsen af 19/3 1699 skulle Juelerne og Skeelerne i Forening forestaa Klosterets Midler, nemlig: „efter Margarethe Juel, f. Ulfeld, hendes Børn, og efter dem den Juel, som er nærmest beslægtet med Generaladmiral Niels Juel og ældst i samme Grad, saalænge der er Jueler til paa Mandssiden, og naar Juelerne ere uddøde paa Mandssiden, skulle de Mænd, som have Jueler paa Qvindesiden, tiltræde, ligesom Qvinden ældst er." Patronatet gaar altsaa ikke fra Ældste til Ældste,


heller ikke fra Faderen til Sønnen, ei heller følger det med det Juelske Stamhus, men Successionen er bestemt efter de Regler, der ere de gjældende for et Majorat i Ordets egentlige Betydning.

 

Der er forbeholdt Juelerne 4 Patronpladser i Klosteret. De Juelske Patronpladser ere ofte blevne bortgivne til Damer, der ikke hørte til den Juelske Slægt.

 

I.                   Den fra Erik Juel nedstammende Linie. (Se Slægtregistret l. c.)

 

Baron Carl Frederik Sophus Wilhelm Juel-Brockdorff, f. 7/11 1839, til Baroniet Schelenborg og til Stamhuset Taasinge, som han tiltraadte efter Faderens Død 1876, endvidere til Hindemae og til Hollufgaard, Hofjægermester, gift 21/5 1865 med Julie Sophia Thora Anna Caroline Baronesse Reedtz-Thott, f. 6/6 1846, Datter af Lehnsbaron Otto Reedtz-Thott til Gaunø. Børn: 1) Frederik Carl Niels Otto August, f. 16/2 1866; 2) Margrethe Caroline Augusta Julie, f. 24/7 1867, i Ros­kilde Kloster; 3) Caroline Amalia, f. 22/4 1869; 4) Augusta, f. 27/8 1870; 5) Julie Sophie Augusta, f. 8/11 1871; 6) Otto, f. 24/9 1873; 7) Carl, f. 8/6 1875; 8) Wibecke, f. 3/10 1876.

 

Lehnsbaronens Søstre:

 

1. Sophie Frederikke Caroline Auguste Christiane, f. 6/8 1837, Conventualinde i Roskilde Kloster.

 

2. Auguste Emilie Charlotte Adolphine,. f. 8/5 1842, gift 1875 med Proprietair Thaysen til Kjørupgaard.

 

Lehnsbaronens Moder:

 

Auguste Utke, Datter af Krigsraad Utke, gift 5/6 1836 med Kammerherre Frederik Carl Wilhelm Niels Adolph Krabbe Baron Juel-Brockdorff, f. 1812, 25/8 1876, til Baroniet Schelenborg og til Stamhuset Taasinge.

 

Lehnsbaronens Faders Broder:

 

Christian Frederik Theophilus Alexander, f. 10/11 1827, til Meilgaard, som han kjøbte 1868 for 325,000 Rdl., Ritmester, R. af D., Patron for Roskilde Kloster.

 


Bedstefaderens Broder:

 

Hans Adolph Juel, f. 1789, † 1874, til Villestrup, General­major. Hans Børn:

 

1. Frederik Ferdinand Juel, f. 27/8 1823, †18/12 1866, til Villestrup, Cand. phil., gift 21/4 1854 med Nielsine v. Krogh, Datter af Georg v. Krogh, Kammerherre, Oberstlieutenant, Postmester i Itzehoe. Barn: Frederikke Adolphine Char­lotte Nielsine, f. 19/12 1866.

 

2. Elisabeth Juel, f. 2/12 1826, gift 12/9 1852 med Hans Charles Johannes v. Beck, f. 1/10 1817, Oberst i Infanteriet, C. af D. og Dmd., F. M. Afkom.

 

II. Den fra Jens Juel nedstammende Linie.

(Se Slægtregistret 1. c.)

 

Niels Rudolph Juel, f. 7/4 1830, til Stamhuset Hverringe og til Brolykke, Kammerherre, gift 20/10 1858 med Maria Amalie Frederikke Rudolphine Baronesse Wedell-Wedellsborg, f. 29/3 1834, Datter af Generallieutenant Baron Joachim Godske Wedell-Wedellsborg. Børn: 1) Hans Rudolph, f. 15/10 1859; 2) Niels Joachim Christian Gregers, f. 2/8 1861; 3) Mathilde Louise Elisabeth, f. 7/2 1866, i Vallø.

 

Søskende:

 

1. Frederikke Christiane, f. 24/8 1833, gift 16/8 1853 med Johan Christian v. Bardenfleth, Oberst af Cavalleriet, f. 22/11 1812.

 

2. Marie Gregersine, f. 21/12 1834, i Vallø.

 

3. Knud Frederik Juel, f. 10/4 1836, til Stamhuset Juelsberg­­ som han overtog ifølge Faderens i Henhold til Erections brevet trufne Bestemmelse, Kammerjunker.

 

Faderens Søster:

 

Catharine Rudolphine Elisabeth, f. 14/5 1811, gift 20/8 1834 med Lehnsbaron Conrad Frederik Erik Holk til Baroniet Holkenhavn, f. 1802, † 1877, Kammerherre.


Den yngre fra Niels Krabbe Juel, f. 1740, 1793, til Billeshave, nedstammende, eventuelt til Hverringe successions­berettigede Linie:

 

Peter Gregers Juel, f. 1/5 1858. Anne Sophie Frederikke Vibecke Juel, f. 10/3 1863, i Vallø.