Juul. Side 240 - 243

(Ældgammel dansk Adel.)

Juel-Ryssensteen. Sehestedt Juul.

Friherreskabet Ryssensteens F. C. Stamhuset Ravnholt. Patronatet for den Thaarupgaardske Stiftelse. Sædegaardene Lundbæk, Villestrup og Mundelstrup.

 

De Juul'er, som føre en hvid Lilie i Vaabnet, høre ligesom Stjerne-Juelerne til de ældgamle danske Adelsslægter. Axel  Juul, f. 1503, † 1577, Befalingsmand paa Aalborghus, byggede Villestrup. Hans Søn, Iver Juul, f. 1563, 1627, til Ville­­strup, Thaarupgaard og Lundbæk, havde, foruden nogle Sønner, der døde smaa, 3 Sønner: Axel, f. 1606, † 1671, til Volstrup, Kattrup og Kvistrup, bekjendt som Numismatiker, Ove, f. 1615, † 1689, til Lundbæk med Pandum, Villestrup, Kragerup og Bregentved, Geheimeraad, Høiesteretsassessor, Vicestatholder i Norge, og Tønne, f. 1620, 1684, til Thaarupgaard, der op­rettede den Thaarupgaardske Stiftelse.

 

Ove Juuls Søn, Christian, f. 1651, † 1690, bragte ved sit Giftermaal med Johanne Marie v. Rüse Friherreskabet Ryssensteen til sin Slægt, ligesom hans Broder, Frederik Juuls Søn, Ove Juul, f. 1700, † 1766, ved sit Giftermaal med Grevinde Sophie Hedevig Frijs bragte Stamhuset Ravnholt til sin Slægt. Med dem har Slægten delt sig i 2 Hovedlinier: Juel-Ryssen­steen og Sehestedt-Juul. Den ældre eller Linien Juel­- Ryssensteen er blevet i Besiddelsen af Lundbæk, medens Baroniet Ryssensteen af Ove Henrik Juel-Ryssensteen, f. 1771, 1836, blev substitueret med en Fideicommiscapital, nu 259,000 Kr. Om Successionen og Slægtforholdene se ,De danske Majorater", pag. 276-279. Dens nuværende Besidder er:

 

Carl Adolph Friherre Juel-Rysensteen, f. 8/10 1794, Directeur for den Thaarupgaardske Stiftelse, Cand. juris, fra 1832 til 1852 Cavaleer hos Dronning Marie Sophie Frederikke, Kammerherre, R. af D. og Dmd.

 

Søstre:

 

1. Ottilia Christiane Adolphine, f. 1/2 1803, Hofdame hos daværende Prindsesse Caroline Amalie, Christian VIII.'s Dronning, gift med Kammerherre, Hofjægermester Frederik Vilhelm Paulsen, C. af D. og Dmd. (3 Børn.)

 

2. Anna Benedicte Frederikke, f. 29/3 1804, Conventualinde i Vemmetofte.

 

Afkom efter Lehnsbaronens Faders Brødre:

 

 

I. Christian Frederik Friherre Juel, f. 7/10 1779, † 15/1 1842, til Lundbæk og Pandum, Major. Han solgte Pandum, der tilligemed Lundbæk i over 250 Aar havde været i den Juelske Familie; gift 1798 med Ottilia Becher, f- 1843, Datter af Justitsraad Becher i Svendborg. Børn

 

1. Niels Friherre Juel, f. 21/10 1804, til Lundbæk, som staar for 229 Tdr. Hrtk., Kammerherre og Capitain, gift 21/10 1836 med Philippine Kjær, f. 26/2 1804, 1876, Datter af Hospitalsforstander Kjær i Horsens. Børn

 

a. Ottilia Christiane Christine Juliane Ovidia Adolphine, f. 12/8 1837, i den Thaarupgaardske Stiftelse III. Afdeling.

 

b. Christian Frederik Adrian, f. 15/10 1838, til Mundel­strupgaard, Cand. polit., Medlem af Landsthinget, gift med Elise Meinig, Datter af Justitsraad Meinig i Roeskilde. Barn: Wibecke, f. 7/5 1875, indskreven i Vallø og i den Thaarupgaardske Stiftelse.

 


c. Sophie Charlotte, f. 1/1 1840, i den Thaarupgaardske Stiftelse III. Afdeling.

 

2. Louise Birgitte Christiane, f. 21/6 1806, gift 1835 med Proprietair Hansen til Kjærbygaard.

 

3. Johanne Jacobine Margaretha, f. 24/4 1808, gift 25/7 1828 med Frederik Adolph v. Schleppegrell, f. 28/6 1792, † 26/7 1850, Generalmajor, C. af D. og af fl. fr. Ordener. Enken har en Pensionsplads i Vallø adelige Stift.

 

4. Ottilia Elisabeth, f. 31/1 1810, gift med Consul J. B. Færch i Aalborg.

 

5. Emilie Caspare Frederikke Christiane, f. 8/1 1814. i Støvringgaards Jomfrukloster.

 

6. Christiane Benthea, f. 9/11 1817, i den Thaarupgaardske Stiftelse II. Afdeling og i Gisselfeld adelige Kloster.

 

II. Ivar Adolph Ludvig Baron Juel, f. 1781, 1855, til Refsnæs, Major, gift 3/8 1805 med Birgitte Christensen fra Klarupgaard, f. 16/11 1790. Børn:

 

1. Christian Werner, f. 27/8 1811.

2. Elisabeth Ottilia Juliane Christine, f. 1/6 1819, gift 1844 med Sognepræst Niels Olsen i Gudum ved Aalborg, f. 21/5 1807.

 

Den yngre eller Linien Sehestedt-Juel se „De danske Majoraler", pag. 278.

 

Ove Sehestedt-Juel, f. 5/11 1830, til Stamhuset Ravn­holt og til Villestrup, Kammerherre, C. af D. og af fl. Fr Ordener, tidligere Medlem af Landsthinget, gift 21/8 1860 med Emilie Marie Frederikke Baronesse Holsten, f. 4/10 1835  Søn: Christian, f. 12/9 1867.

 

Søstre af Faderens 3die og 4de Ægteskab:

 

1. Julie Georgine Charlotte Sophie Adolphine, f. 13/2 1845,  gift: 1) 10/5 1864 med Greve Otto Joachim Vilhelm Moltke, f. 9/9 1828, Enke 17/2 1868, 2) 1871 med Carl Frederik Greve Rantzau, f. 10/5 1846.

 


2. Agnes Julie Maria Frederikke Augusta, f. 3/10 1851, gift med Proprietair G. Mourier til Valdemarskilde, Forst­candidat.

 

3. Sophia Marie Regitze, f. 1/4 1854, Stiftsdame i Vallø.

 

Faderens Enke:

 

Clara Adolphine Adelheid Grevinde Platen-Hallermund, f. 24/11 1821, gift 23/12 1847 med Kammerherre Christian Sehestedt-Juul til Stamhuset Ravnholt, Enke 2/9 1861.

 

Stamhuset Ravnholt bestaar af Hartkorn af alle Slags 795 3/4 Tdr., i Bankactier 24,000 Kr. og Fideicommiscapitaler 2,349,000 Kr. Under Stamhuset hører Hovedgaardene Ravn­holt, Hellerup og Nislefgaard samt Gaardene Stuppendrup, Østrupskovgaard og  Sophienlund. Hovedgaardenes Jordtil­liggende udgjør 1527 Tdr. Ld., foruden 1750 Tdr. Ld. Skov.