Kaalund. Side 243
(Patent af 21/11 1766.)

 

Høiesteretsassessor, Conferentsraad Hans Vilhelm Kaalund blev 6/4 1731 adlet, men døde uden mandlig Afkom. Hans Brodersøn, Major Hans Vilhelm Kaalund, blev ved Patent af 21/11 1766 optagen i den danske Adelsstand med hans afdøde Farbroders Vaaben. Han blev gift: 1) 1755 med Henriette v. Müller, † 22/6 1765, 2) 1766 med Anna Elisabeth Lüttichau, f. 1736, † 1796. Hans Søn, Kammerjunker Jacob Carl Kaalund, f. 1758, Oberst af Infanteriet, blev gift: 1) 1786 med Helene Jacobine Langebek, f. 1766, † 1793, Datter af Historikeren Jacob Langebek, 2) 1793 med Dorothea Amalia Stricker, Datter af Generalmajor Stricker, og havde 4 Sønner, der­iblandt Oberst Carl Henrik Kaalund, hvis Søn, Hans Vilhelm Kaalund, f. 23/6 1818, bekjendt sone Digter, nu er Overlærer ved Vridsløselille Straffeanstalt.