Kaas. Side 244-245

(Ældgammel dansk Adel.)

 

Slægten Kaas, der førte en rød Sparre i Vaabenet, ud­døde paa Sværdsiden den 6/7 1778 med Otto Ditlev Kaas til Nedergaard.

 

En anden Slægt af samme Navn, der fører et tretakket Mursnit i Vaabenet, blomstrer derimod endnu her i Landet. Den har eiet Bekmark, Boltinggaard, Brandrup, Damsgaard, Gjelskov, Hastrup, Hjortholm, Lindskov, Møllerup, Øster­gaard, Rosendal, Skovsgaard, Ulstrup og flere Godser og er for Tiden i Besiddelse af Stamhuset Nedergaard, der op­rettedes af førnævnte Otto Ditlev Kaas ved Testamente af 25/3 1775 for hans Datter, Edele Sophie Kaas, gift med Frederik Christian Kaas (af Mur-Kaaserne), deres Afkom. Stamhuset bestaaer af 137 1/4 Tdr. Hrtk., i Bankactier 4,400 Kr. og i Fideicommiscapitaler c. 642,000 Kr. Til Hovedgaarden samt Avlsgaardene Siø og Skovø hører et samlet Jordtilliggende af 577 1/2 Tdr. Ld. foruden 128 Tdr. Ld. Skov.

 

Frederik Christian Kaas, f. 1/12 1727, † 28/3 1804, første Besidder af Stamhuset Nedergaard, Admiral, Kammerherre, R. af E., Hvid R., gift : 1) med Sophie Elisabeth Charisius , f. 1743, † 1769, 2) med Edele Sophie Kaas. (Afkom se „De danske Majorater", pag. 236-237.) Efter ham tilfaldt Stam­huset hans ældste Søn, Otto Ditlev Baron Kaas-Lehn, f. 1772,

† 1811, Kammerherre, Deputeret i Rentekamret. Han ophøiedes til Baron Kaas-Lehn ved Patent af. 28/12 1804, da han ved Ægteskab med Christiane Henriette Barner-Lehn

1804 var kommet i Besiddelse af Baroniet Guldborgland. Han efterlod ei Afkom, og faldt Stamhuset nu til den Afdødes Broder, Henrik Valentin Eichstädt-Kaas, f. 1779, † 1857, gift med Mette Enevoldsen, og efter ham til hans ældste Søn, med Mathilde Hansen, f. 1815, og efter ham til hans ældste Søn, den nuværende Besidder, Hofjægermester Gebhard Valentin

Kaas, f. 29/6 1835, gift 29/9 1860 med Adelheid Marie v. Hedmann , f. 2/3 1839, Datter af Adolph v. Hedemann til Gjertruds­holm. Afkom : Otto Ditlev, f. 3/4 1861; Mathilde Sophie, f. 28/2 1863, i Vallø; Cecilie Pauline, f. 3/4 1864, i Vallø; Henrik Eichstädt, f. 29/7 1865; Emilie Mariane, f. 11/3 1867, i Vallø; Niels Anton Christopher, f. 15/5 1869; Adelheid Marie, f. 1870, i Vallø; Julie Louise, f. 1873, i Vallø; Caroline Frederikke, f. 1874, i Vallø

Om Stamhusbesidderens Bedstefader, Henrik Valentin Eichstädt Kaas , f. 1779, † 1857, og dennes Broder, Frederik Kaas, f. 1785, 1831, deres Afkom, se ,,De danske Majo­­­rater", pag. 236-237.