Klöcker. side 247 - 248

(Patent af 31/3 1760.)

 

Familien Klöcker blev optagen i den tyske Adel af Keiser Rudolph II. og dens Adel blev fornyet 16/8 1757 af Keiser Franz I. Etatsraad Herman Lengerken de Klöcker, f. 1706, † 1765, til Gjeddesdal, Borgmester i Kjøbenhavn, og hans da afgangne Broder Johannes de Klöckers Børn bleve 31/3 1760 optagne i den danske Adelsstand.

 

Herman Lengerken de Klöcker blev gift : 1) med Mette Christine Wriesberg, 1757, 2) med Caroline v. Hoppe, f. 10/1 1732, † 21/1 1819. 2 Døttre: a) Elisabeth Christiane, f. 1734, † 21/10 1761, gift 1753 med Statsminister Henrik Stampe, f. 1713, † 1789; b) Marie Elisabeth, f. 1765, † 1804, gift 1790 med Commandeur Henrik de Güntelberg, f. 1740, † 1817. Med hans eneste Søn, Frederik Adam, f. 1762, der levede paa Bornholm, uddøde 16/4 1821 denne Linie paa Mandssiden.

 

Johannes de Klöcker havde 4 Sønner. Den ældste, Abraham, f. 2/9 1739, gik i russisk Tjeneste. Den anden, Jacob, f. 1742, blev dansk Søofficer; hans Søn, Christoph Herman, f. 1781, var Sømand og boede i Rønne; hans Søn, Jacob Nicolai, f. 1805, var Skolelærer i Rønne, men har kun efterladt Døttre. Den tredie Søn, Niels Nicolai, f. 1751, † 1821, til Eschelsmark, Justitsraad og Herredsfoged, gift med Caroline Bruyn, havde en Søn, Christian Carl, f. 1794, og 3 Døttre: Elisabeth, f. 1791, gift med Kammerherre, Landraad Frederik v. Ahlefeldt, Overretsdirecteur i Slesvig; Georgine, f. 1793, gift med Consul Ackermann i Kiel; Frederikke, f. 1797, gift med Kammerherre Ahlefeldt til Saxtorff. Den fjerde Søn, Hans Holst, f. 1754, 1820, Byfoged i Frederikshald, Justits­raad, gift 1781 med Anne Sophie Amalia Koefoed-Ancher. Sønner:

 

1. Peter Koefoed Marinus, f. 30/5 1782, 1821, Byfoged i Aal­borg, Cancelliraad, gift 1811 med Johanne Severine Ranøe. f. 1783. Børn: Amalie Elisabeth Antoinette, f. 1813, 1875, gift med Johannes Galskjøtt, Præst i Fredericia; Olivie Marie Vilhelmine, f. 1816, i Vallø ; Hans Ranøe de Klöcker, f. 5/3 1818, Oberst, Chef for 39te Bataillon, R. af D., gift, Afkom.

 

2. Johannes Nicolai, f. 1788, Overkrigscommissair, Toldinspec­­­teur i Arendal, gift med Johanne Munk, f. 1800; Afkom, der blomstrer i Norge.

 

3. Andreas Abraham, f. 1794, til Hovgen, gift med Maria Olsen, f. 1788. Afkom.