Knuth. Side 249 – 256

 

Grevskabet Knuthenborg. Friherreskaberne Christiansdal og Conradsborg, nu Substitutionerne for samme. Stamhuset Lerchenfeldts F. C. Det Knuth-Butlarske F. C. Det Blomeske Familie F. C. Herregaardene Vosnæsgaard, Store Grundet og Rygaard.

 

Om Slægten Knuth se „De danske Majorater", pag. 188-200.

 

De Knuth'ske Majorater ere:

 

1. Grevskabet Knuthenborg, der oprettedes 19/4 1714 af Niel­­strup og Aarsmark, som Søster Lerche, f. 1658, † 1723, gift med Eggert Christopher Knuth, f. 1643, † 1697, til Melz i Mecklenburg, der traadte i dansk Tjeneste, havde arvet efter sin Fader, Cornelius Petersen Lerche til Nielstrup, Aarsmarke og Bramslykke, for Adam Christopher Knuth, f. 1687, 1736. Om Successionen bestemtes i ,Lehnsbref paa Grefdømmet Knuthenborg" : „at det skal fornævnte Hr. Greve af Knuthenborg, hans ægte Børn og deres rette ægte Descendenter paa Mand- og Qvinde-Linien, fra Ældste til Ældste ævindeligen tilhøre." Naar Adam Chr. Knuths, hans ægte Børn og deres rette ægte Descen­denter af Mandha og Qvindelinien uddøe, hjemfalder Grevskabet til Kongen og hans Arvesuccessores. Det bestaar af Hrtk. 1122 3/4 Tdr., i Bankactier 32,600 Kr., i Fidei­commiscapitaler 2,339,000 Kr., hvori er indbefattet den for det tidligere Stamhus Lerchenfeldt substituerede Capital.

 

2. Substitutionen for Baroniet Christiansdal, Fideicommis­godset Lilliendal af Hrtk. 383 Tdr., i Bankaktier 5400 Kr. og Fideicommiscapitaler 236,000 Kr. Det er oprettet for Baron Christian Frederik Knuth, hans ægte Livsarvinger af begge Kjøn, og ”naar ingen af dennem tilofvers er, til­­­falder Lehnet hans Broder, Baron Conrad Ditlev Knuth, hans ægte Livs-Arvinger og derisz Ægte Descendenter af begge Kjøn, efter dem

 

a. Grev Eggert Christopher Knuth, hans Afkom,

 


b. Grevinde Sophia Magdalena Knuth, gift med Kammer­­­herre Georg Frederik v. Holstein, og hendes ægte Afkom af begge Kjøn,

 

c. Grevinde Frederikke Knuth, gift med Baron Wilhelm Güldencrone, og ægte Afkom af begge Kjøn."

 

3. Substitutionen for Baroniet Conradsborg, der oprettedes for Baron Conrad Detlev Knuth, og ifølge Bevilling af 26/10 1792 blev solgt; af Kjøbesummen blev et præcipuum af 100,702 Kr. 37 Ø. forbeholdt Lehnsbesidderen og de rette Lehnssuccessorer. Det Øvrige af Fideicommiscapitalen, 256,897 Kr. 68 Ø., blev i Henhold til kgl. Resolution af 31/3 1864 fordelt som fri Eiendom mellem Descendenterne af Baron Adam Christopher Knuth, f. 1759, i 1807, og Hustru Juliane Marie Baronesse Brockdorff.

 

4. Stamhuset Lerchenfeldt, der blev oprettet af Landsdommer, Justitsraad Peter Lerche, f. 1642, †1699, af Bonderup i Holbæk Amt og substitueret med 34,000 Rdl., nu 68,000 Kr. Efter Bevilling af 1772 kjøbtes herfor Møerup i Sorø Amt, der efter Bevilling af 1803 substitueredes med en F. C. Capital paa 49,000 Rdl., nu 98,000 Kr. Efter Peter Lerche tilfaldt dette F. C. hans Farbroders Søn, trincents Lerche, †1742, Geheimeraad, og derefter dennes Søn, Grev Christian Lerche, † 1757, og efter hans barnløse Død Eggert Christopher Knuth til Grevskabet Knuthenborg.

 

5. Det Knuth-Butlarske F. C., 400,000 Kr., oprettedes i 1878 af Grev Adam Carl Wilhelm Knuth til Lilliendal og Hustru, Wilhelmine Alexandra Eugenie, f. Butlar, for deres næstældste Søn, Grev Gebhard Frederik Hermann Knuth og Afkom, først paa Sværdsiden og dernæst paa Spindesiden. Substituerede ere: Erectors ældste Søn, Chri­stopher Adam Waldemar og Afkom, først paa Sværdsiden og dernæst paa Spindesiden, og Erectors Datter, Louise Siegfriede, gift Grevinde Danneskjold-Samsøe , og Afkom, der succederer i samme Orden, som oven er meldt. Saafremt det Knuth-Butlarske F. C. tilfalder Besidderen af Substitutionen for Baroniet Christiansdal, gaar det over til at blive et Secundgenitur.

 

6. Det Blomeske F. C., der blev oprettet af Geheimeraad Christopher Blome til Hagen, Dobbersdorff og Schädbeck af nævnte 3 Herregaarde, saaledes at den ene Halvdel af F. C.s aarlige Indtægter tilfalder Descendenterne efter Erec­tors ældste Datter, Charlotte Benedikte, gift med wolf v. Buchwald til Neudorff, den anden Halvdel Descendenterne af Blomes anden Datter, Henriette, gift med Frederik Adolph v. Heintze. Begge Linier ere hinanden substi­tuerede. F. C. administreres af 2 executores, og Ind­tægterne deles lige imellem de 2 Linier, og i disse in stirpes og in capita uden Hensyn til Kjønsforskjel. Den Buchwaldske Linie repræsenteres for Tiden af Louise Charlotte Enkegrevinde Knuth og Sophie Adelaide Enke­­grevinde Reventlow, og have F. C.s Indtægter for hver af disse tvende Linier andraget c. 13-14,000 Kr. aarlig.

 

Den i den danske lehnsgrevelige Stand 1714 ophøiede Slægt har, cfr. „De danske Majorater", pag. 73, delt sig i 3 Hovedlinier, nemlig:

 

I. Den Knuthenborgske, der nedstammer fra Adam Christopher Knuth og Hustru Ida Margaretha, f. Reventlow's ældste Søn, nemlig Eggert Christopher Greve Knuth-Gyldensteen, f. 20/10 1722, † 26/2 1776, til Grevskaberne Knuthen­borg og Gyldensteen, Stamherre til Lerchenfeldt, Geheime­­raad, Kammerherre, Stiftamtmand og R. af E., gift: 1) 5/2 1742 med Marguerite Maurice Francoise Isidora Casado Marquise de Monteleone, Grevinde til Gyldensteen, f. 8/4 1723, † 9/5 1752, 2) 20/10 1752 med Maria, f. v. Numsen, f. 18/9 1734, † 4/5 1765, 3) 9/9 1765 med Eleonore Louise Caroline, f. v. Moltke, f. 18/5 1729, † 18/6 1785.

 


I.             Den Christiansdalske, nu Lilliendalske, der nedstammer fra ovennævnte Ægtepars yngre Søn, Baron Christian Frederik, f. 4/3 1728, † 26/12 1801, til Christiansdal, Ge­heimeraad, Kammerherre, Oberstlieutenant, St. af D., gift: 1) 10/4 1752 med Anne Christine f. v. d. Osten, f. 22/2 1722, 2) med Charlotte Mathilde, f. v. Staffeldt, f. 1771.


III. Den Conradsborgske, der nedstammer fra ovennævnte Ægtepars yngste Søn, Baron Conrad Detlev Knuth, f. 20/2 1730, † 13/0 1805, til Conradsborg, gift 27/4 1753 med Conradine Auguste, Grevinde Reventlow, f. 12/4 1735, † 27/9 1809, Datter af Overpræsident, Grev C. D. Reventlow og Wilhelmine Auguste Prindsesse af Hol­­­sten-Pløen.

 

Den Knuthenborgske Linie:

 

Lehnsgreve Adam Vilhelm, f. 5/9 1854 overtog Grevskabet Knuthenborg efter Broderens, Lehnsgreve Eggert Christopher Knuths Død 8/10 1874 (under sin Mindreaarighed med Baron Christian Conrad Sophus Rosenørn-Lehn som Curator).

 

Søskende:

 

1. Charlotte Frederikke, f. 26/4 1840, gift 22/5 1867 med Christian Johan Frederik Greve Tramp, f. 27/4 1842, til Kyø, fhv. Lieutenant i Marinen, Folkethingsmand, R. af D.

 

2. Benedicte, f. 2/5 1842, gift 1/7 1864 med Christian Conrad Sophus Baron Rosenørn-Lehn, f. 10/11 1827, til Rössjo­holm i Sverrig. Afkom.

 

3. Marie Elisabeth, f. 7/3 1849, gift 14/0 1869 med Baron Bent Wedell-Wedellsborg, f. 6/10 1840.

 

Lehnsgrevens Bedstefaders Broder, afdøde Greve Frederik Christian Julius Knuth til Bonderup, Kammerherre, Stiftamt­mand, St. af D. og Dmd. Hans Afkom:

 

1. Frederik Gottschalck Greve Knuth til Holtegaard, f. 20/3 1817, gift 1851 med Malvina Elisabeth Grevinde Moltke, f. 31/5 1825, 15/2 1874, Datter af Greve Carl Moltke til Nütschau og Anna Malvina Simons; deres Datter : Anna Ulrikke, f. 28/7 1853, i Vallø.

 

2. Johan Sigismund, f. 5/10 1823, gift med Johanne Charlotte Elise v. Lüttichau , f. 1829, † 15/2 1874, til Store Grundet, Datter af Generallieutenant Mathias Lüttichau til Store Grundet og Gottholdine Lüttichau af H. Tjele. Børn: Georgine, f. 17/3 1856; Mathilde Gottholdine, f. 11/6 1858; Julius Christian, f. 10/10 1862.

 

3. Juliane Pauline Sophie, f. 2/2 1826, Stiftsdame i Vallø.

 

4. Ulrika Amalie Frederikke, f. 8/3 1828, gift med Eigil Waldemar Schiern, f. 1818, † 13/2 1865, Capitain i Artilleriet, R. af D. Hun er beneficeret med en Pensions­plads i Vallø.

 

5. Adam Vilhelm Frederik, f. 17/8 1829, Postmester i Sorø, Premierlieutenant, R. af D., gift med Annette Baronesse Haxhausen, f. 5/12 1828, Datter af Johan Christian Baron Haxthausen, f. 1799, Cavalleriofficeer, senere Post­­mester. Børn: Anna, f. 22/6 1853; Julius Christian Frederik, f. 6/4 1855; Elise Marie, f. 30/12 1858, i Vallø; Adam Vil­­helm, f. 24/6 1860; Frederikke Julie Ulrikka Charlotte Sophie, f. 26/8 1865; Eigil Valdemar, f. 5/12 1866.

 

6. Charlotte Frederikke, f. 19/12 1830, gift 9/5 1866 med Jæger­mester Carl Christian Frederik Adolph v. Holstein.

 

7. Julius Frederik Christian, f. 14/4 1832, gift 26/9 1862 med Elisabeth Anne Eleonore Frederikke Grevinde Holck­-Winterfeld, f. 6/3 1841. Børn : Henriette, f. 18/12 1863, i Gisselfeld; Gustav Georg Julius Christian Frederik, f. 17/9 1865; Hildeborg Ulrikka, f. 28/7 1867, i Vallø; Ellen Sophie Christine Elisabeth, f. 20/4 1869, i Vallø; Helge Ernest, f. 4/4 1873.

 

Den Christiansdalske Linie.

 

Greve Adam Carl Vilhelm Knuth, f. 19/2 1821, Lehns­baron til Christiansdal, nu det for samme substituerede Fideicommisgods Lilliendal m. m., Besidder af Vosnæsgaard, som han kjøbte 1869 for 400,000 Rdl. Han oprettede 1878 det Knuths-Butlarske F. C., Hofjægermester og Kammerherre, R. Af D., tiltraadte F. C. 26/11 1852 og blev gift 30/5 1851 med Wil­­­helmine Alexandra Eugenie Catharine Jenny v. Butlar, f. 11/5 1825, Datter af Ernst Baron v. Butlar, Herre til Ilsen i Cur­­land, og Wilhelmine Baronesse Lüdinghausen-Wolff. Børn:

 

1.      Louise Siegfriede, f. 21/3 1853, gift 26/11 1873 med Grev Danneskjold-Samsø, f. 22/7 1841.

2.      Christopher Adam Valdemar, f. 3/7 1855.

3.      Gebhard Frederik Hermann, f. 30/1 1857.

 

Lehnsbaronens Søskende:

 

1. Frederik, f. 26/6 1823, entlediget som Capitain af Infanteriet.

 

2. Sophia Frederikke, f. 13/9 1824, gift 14/10 1854 med Hans Christopher Diderik Victor v. Levetzau, f. 9/6 1819, Kammerjunker, Byfoged i Kjerteminde.

 

3. Christian, f. 19/5 1827, tidligere Eier af Skoubygaard paa Falster (17 1/2 Tdr. Hrtk. med omtr. 130 Tdr. Land, er i August Maaned 1869 solgt for 42,125 Rdl.), gift  28/4 1861 med Anna Kirstine Grønberg, Datter af Grosserer Andreas Grønberg i Korsør. Søn: Fritz Adam Christian, f. 6/10 1863.

 

Lehnsbaronens Moder.

 

Enkegrevinde Lucie Charlotte Knuth, f. v. Buchwaldt, f. 21/7 1801, gift 25/11 1819 med Christian Frederik Greve Knuth, † 26/11 1852, til Lilliendal, er Datter af Wolff Buchwaldt til Neudorff og Charlotte Benedicte Blome a. H. Hagen, og Medbesidderinde af det af Geheimeraad Christopher v. Blome til Hagen, Dobbersdorff og Schädtbeck af bemeldte Godser oprettede Fideicommis.

 

Den Conradsborgske Linie.

 

Greve Hans Schack Rudolph Knuth, f. 29/6 1832, Lehns­­baron til Substitutionen for Baroniet Conradshorg, ved sin ældre Broder, Greve Sophus Christopher Vilhelm Vendelbo Knuths Død den 14/10 1867.

 

Lehnsbaronens Broder:

 

Ditlev Joachim Sigismund, f. 15/1 1835, R. af D., Legations­secretair i Paris.

 

Lehnsbaronens Moder:

 

Frederikke Sophie Elisabeth Løvenørn, f. 25/12 1804, gift 3/3 1825 med Hans Schack Greve Knuth, Kammerherre, Amt­mand, St. af D. og Dmd., f. 1787, † 5/11 1861. Hun er en Datter af Contrea-Admiral, Generaladjudant Poul Løvenørn og Caroline Henriette Gjedde.

 

Afkom efter Lehnsbaronens Farbroder, Cai Ernst Christian Ulrik Greve Knuth, f. 7/7 1792, † 18/11 1846, Overførster, gift 18/11 1810 med Petronella Weyle, f. 5/5 1791, † 17/10 1836:

 

  1. Ida Margaretha, f. 4/8 1818, gift 1848 med Jens Georg Marius Møller, Sognepræst til Sønder-Brarup og Løft.

 

  1. Elise Gustave, f. 6/10 1822, gift 1849 med Josias Vilhelm Mylord til Ahretoft.

 

  1. Levine, f. 26/3 1824, gift med Vilhelm Rønnenkamp, Landmand.

 

  1. Eggert Constans, f. 11/9 1826, Fuldmægtig i Finantsministeriet.

 

 

Afkom efter Lehnsbaronens Bedstefaders Broder, Carl Conrad Gustav Baron Knuth, f. 20/11 1761, † 20/12 1815, til Rudbjerggaard, Fredsholm og Gottesgabe, Kammerherre, Direc­­­teur i Generalpostamtet, gift: 1) 18/5 1790 med Susette de Fontenay, f. 23/2 1766,   4/2 1812, 2) 7/3 1815 med Baronesse Roll, f. Humble. Hans Sønnesøn:

 

Carl Vilhelm Emil Baron Knuth, f. 26/4 1819, til Rygaard, en Søn af Carl Conrad Gustav Baron Knuth, f. 17/8 1796, † 7/7 1855, til Rudbjerggaard, Hofjægermester, ægtede 1) Hanne Frederikke Lorensen (separeret), 2) Maria Augusta Schytt, f. 14/6 1827. Børn af 2det Ægteskab: Vilhelm Emil Gustav, f. 4/4 1851, gift 18/10 1877 med Baronesse Betzy Bille-Brahe, f. 16/10 1852; Regitze Sophie Elise Margrethe, f. 9/12 1859, indskr. i Vallø; Carl Einar, f. 2/11 1861; Emilie Louise Marie, f. 2/10 1862, ind­skreven i Vallø; Dagmar Marie, f. 30/7 1864, indskreven i Vallø.