Koefoed. Side 256 - 258

(Adelsbrev af 14/6 1514.)

 

Allerede tidlig forekomme Mænd af dette Navn, saaledes nævnes der paa en Tavle, som endnu skal findes i England, blandt Normannerne, der med Vilhelm Erobreren kom til Eng­­land, en Adelsmand Anfred Koefoed. Jens Madsen Koefoed, f. 1481, † 1519, der længe havde tjent Erkebiskop Birger i Lund, blev 14/6 1514 af denne ophøiet i Adelsstanden. Omend Frederik II. ifølge Gebhardi har erklæret Erkebiskoppens Adelsbreve for ugyldige, er det dog oplyst, at Medlemmer af den Koefoedske Slægt før Souverainitetens Indførelse have be­klædt Landsdommerposten paa Bornholm, hvortil der da krævedes Adel, og Slægten Koefoed er altid bleven regnet til den danske Adel.

 

            Slægten har særlig været knyttet til Bornholm, til, hvis Gjenforening med Danmark den i sin Tid væsentlig har bi­draget, og har været i Besiddelse af flere Gaarde paa Born­holm, saaledes: Lille Haslegaard, Blykoppegaard, Kyndegaard, Villingsgaard, Maglegaard, Koefoedgaard og Almegaard.

 

            En Sønnesønssønnesøn af den i Adelsstanden ophøiede Jens K. var Jens Petersen Koefoed, f. 1628, †  1691, Capitain, Anfører for Bornholmerne, da de frigjorde sig for det svenske Herredømme, gift: 1) med Margrethe Zander, f. 1637, † 1677 (21 Børn), 2) med Elisabeth Akeleye, f. 1654, † 1739 (3 Børn). Gjennem de 11 af disse 24 børn havde Jens K. ikke mindre end 103 Børnebørn

 


            En af de fra ham udgaaende Linier boede paa Koefoedgaarden, og heraf var Brygger hans K., hvis Enke, Marie, f. Bohn, 1825 blev udnævnt til Etatsraadinde paa Grund af sine mange milde Gaver og sin store Velgjørenhed. Hans Fættersønner, Hans, f. 1763, 1846, Præst, og Jens, Dr. med., Stiftsphysicus, Etats­­­raad, der ved Gavebrev af 18/3 1821 skjænkede Aalborg Stifts­bibliothek sin værdifulde Bogsamling, have efterladt Afkom. Førstnævntes Børn: Jørgen, f. 1798, cand. phil., fhv. Lærer (Afkom) ; Berthine Charlotte, f. 1805, Enke efter Justitsraad Cederfeld de Simonsen; Edvard Snedorph, f. 1811, Sogne­­præst til Værum og Ørum, gift med Vilhelmine Amalie Munk (3 Sønner og 3 Døttre) ; John David Bertram, f. 1816, Sogne­præst til Brænderup og Ore (3 Sønner og 1 Datter). - Sidstnævnte, Etatsraad Koefoed, gift med Marie Faith, havde fem Sønner, hvoraf fire have efterladt Afkom; En Søn af den ældste af disse er Ehrenreich Christopher Ludvig, f. 6/7 1830, Oberst af Ingenieurcorpset, gift med Benedicte Rothe (Børn).

 

            Af en anden Linie, der ligeledes nedstammer fra Jens Koefoed, var Geheimeconferentsraad, Høiesteretsassessor, Generalauditeur Hans Jacob, f. 1785, † 1870, gift med Johanne Rottbøll. Sønner: a) Jens Laasbye Rottbøll, Legationssecretair, Cancellist i Udenrigsministeriet, RK af D. og fl. fr. Ordener, gift: 1) med Ida Vilhelmine Rottbøll Uldall, † 1869, 2) med Emmy Høegh-Guldberg; Børn : Ida Elisabeth, indskreven i Vallø, Johanne Louise Rottbøll og Ove Christopher Høegh-Guldberg. b) Peter Frederik Christian, Overauditeur, Børn: Anna Mar­­­grethe, i Vallø, Aage og Paul. c) Vilhelm Ferdinand, f. 21/5 1837, Capitain i Flaaden, R. af D.; Børn: Hans Jacob, Astrid og Gerda, i Vallø, Einar.

 

            Fra en Broder til Jens Koefoed , Capitain Hans K., ned­stammer en Linie, der i Begyndelsen af dette Aarhundrede har indtaget fremragende Stillinger i Staten. Hans K.'s Sønnesøn, Hans, f. 1720, † 1796, var Conferentsraad og Directeur i Generalpostamtet. Af hans Børn var: 1) Hans, † 1822, Landsdommer i Fyen og Stiftamtmand, gift med Margrethe Lindholm; Børn: a) Hans, † 1835, Lottoadministrator, b) Marie Elisabeth, gift med Kammerherre Frederik Sporon, c) Georg Albrecht, Byfoged i Randers, d) Jacob, Kammerherre, Assessor i Høiesteret. 2) Georg Albrecht, † 1808, Generaladjudant, Gouverneur paa Bornholm, gift med Charlotte Lindholm. 3) Beate Albertine, gift med Conferentsraad Benjamin Georg Sporon. 4) Daniel, † 1840, Directeur for Nationalbanken, har efterladt Afkom. 5) Hans Henrik, Capitain i Søetaten, ud­mærkede sig i Slaget paa Rheden, gift med E. M. Grib. 6) Conrad Daniel, † 1831, Dr. theol., Biskop i Ribe; en Søn af ham, Andreas Carl, har efterladt Afkom. 7) Elisabeth Sophie, gift med Conferentsraad Fridsch. 8) Charlotte Amalia, gift med Admiral Fisker