Krabbe. Side 259 - 262

(Ældgammel dansk Adel.)

 

En adelig Familie af dette Navn, som førte en Tværbjælke i sit Vaaben og har frembragt flere bekjendte Mænd i Adels­vældens Tid, saaledes Tyge og Erik Krabbe til Bustrup, ud­døde i forrige Aarhundrede. Oluf Henriksen Krabbe, f. 1654, † 1728, Justitiarius i Høiesteret, Etatsraad, optog de gamle Krabbers Vaaben, som hans Efterkommere endnu føre. Han var af en anden Slægt af samme Navn, som før 1660 var i Besiddelse af Sædegaarden Damsgaard og indgiftet i andre adeliges Familier. Tre af hans Sønner have efterladt Afkom, som endnu blomstrer.

 

A.     Wulf Unger K., f. 1680, † 1717, Ritmester. Hans Søn var Ole, Capitain, † 1781, af hvis Sønner to have efterladt Afkom, nemlig:

 

1.      Johan Henrik Bernhard Ludvig K., Capitain, Toldfor­valter, f. 1750, †1809. Af første Ægteskab med Anna Marie Marjenhoff, f. 1751, † 1806, havde han to Sønner:

 

a.      Oluf K., f. 1/11 1789, † 30/3 1864, Generallieutenant, C. af D. og Dmd., bekjendt fra den første slesvigske Krig, gift med Charlotte Schlottfeldt, beneficeret med Pension fra Vallø. Børn: aa) Harald K., f. 13/3 1831, Dr. med., gift med Kirstin Jonsdatter Gud­mundson , f. 1841; Børn: Oluf Haraldsen, f. 19/5 1872 og Jon  Haraldsen, f. 5/1 1874. bb) Julie, f. 21/5 1832, gift med. Capitain i Søetaten P. H. Braëm. cc) Otto, f. 11/4 1836, Forpagter, gift med Frederikke Caroline Christiane Bergmann; Børn Oluf K., f. 17/1 1870 og Margrethe, f. 4/10 1871, i Vallø. dd) Mathilde, f. 24/3 1841, gift med Pro­fessor C. K. F. Molbech.

 

b.      Carl Friedrich, f. 22/10 1793, † 10/7 1849, Major, R.af D. og Dmd., gift med Benthe Kirstine Kruse; Børn :

 

aa) Oluf Johan Heinrich, f. 23/3 1820, Oberst, R. af D. og    Dmd., gift: 1) med Marie Franziska Vessel, 2) med Anna Dorothea Kiellerup. Af andet Ægteskab har han en Datter, Anna Oluffa, f. 2/5 1860, Stiftsdame i Vallø.

 

bb) Christian Max, f. 21/10 1825, Lieutenant, Jernbanestationsforvalter; gift med Josephine Christine Andersen; Børn Erikka Vilhelmine Christine, f. 24/2 1857, Anna Elisa, Charlotte, f. 3/7 1858, Dagmar Sophie Franciska, f. 18/9 1859, indskrevne i Vallø, Carl Heinrich, f. 5/12 1861.

 

cc) Erikka Caroline, f. 14/9 1827, beneficeret med Pension fra Vallø.

 

dd) Oluf Justus, f. 23/5 1830. Capitain, R. af D., gift med Johanne Christine Christensen; Børn: Carl Frederik, f. 15/8 1858, Jørgen Henrik, f. 15/12 1860, Erik Johan, f. 21/12 1862, Betty Martine, f. 2/11 1864, Axel Valdemar, f. 1/6 1867, Frederik Christian, f. 3/4 1870.

 

ee) Frede­­rik Vilhelm Ludvig, f. 29/12 1832, Exam. juris, gift med Helene Christine Bay; Børn : Anna Eleonore Kirstine Caroline, f. 4/8 1865, Carl Christian, f. 28/6 1869, Albert Heinrich Riise, f. 24/4 1871.

 

Af andet Ægteskab med Caroline Antoinette Monrad havde han en Søn:

 

c.       Frederik Anton Monrad Krabbe, f. 16/12 1808, Eier af Hald, gift med Vilhelmine Nyrop; Hans Børn ere: aa) Elisa Antoinette Daniele, f. 13/2 1832, gift: 1) med Peter Guldberg, † 1860, 2) med Christian Joakim Termansen. bb) Christopher Krabbe, f. 20/7 1833, Borgmester i Grenaa, For­­­mand i Folkethinget, R. af D., gift med Marie Dorothea Boesen; Børn : Aage, f. 26/7 1862, Mar­grethe, f. 11/1 1864, indskr. i Vallø, Iver, f. 29/4 1868, Gregers, f. 5/1 1874.

 

2.      Niels Frederik K., f. 1763, † 1832, Major, gift med V. F. Wesenberg. Børn : a) Caroline Frederikke Sophie Vilhelmine, f. 1801, † 1824, gift med General­major Olaf Rye, f. 1792, † 6/7 1849; b) Just Christian Friederich, f. 31/5 1805, † 21/3 1861, gift med Elise Jacobsen; Børn: Vilhelmine, f. 1841, † 1866, Ludvig, f. 1844, † 1862 og Johanne, f. 1846; c) Jacobine Dorothea Amalie, f. 12/11 1808, † 14/11 1834, gift med Generalmajor Olaf Rye; d) Franz Carl August Georg, f. 5/1 1812, Capitain, gift med Rosa Ewald; e) Clara Vilhelmine Sostrate Marie, f. 20/5 1818, gift med Capitain W. S. v. d. Aa Kühle, † 12/3 1850.

 

B.     Frederik, Christian K., f. 1706, † 1776, Oberstlieutenant i Norge, gift med Ingeborg Grersen. Hans Sønner: 1) Peter Grersen, Commandeurcapitain, f. 1755, † 21/4 1807, der førte Fregatten „Freja" i dens hæderlige Kamp mod Eng­lænderne i Kanalen d. 25/7 1800, gift med Sophie Juul Gaarder; en Søn, Frederik Christian K., døde 1831 som cand. jur.; 2) Ole, f. 1757, † 1826, Oberst, gift med Dorothea Marie Ange1e, - har efterladt Afkom, som endnu blomstrer i Norge.

 

C.     Georg Christopher K., f. 1707, † 1787, Oberst, Eier af Bjerre, gift: 1) med Margrethe Dorothea Carisius, 2) med Sophie Magdalene Güldencrone. Af sidste Ægteskab havde han Sønnen Johan Ludvig Vilhelm, f. 1770, † 1842, Kammerjunker, Landsdommer, Eier af Sophiesminde, gift: 1) med F. E. B. Brüggemann, 2) med Rudolphine Margrethe Lüttichau. Af første Ægteskab havde han Sønnen Ludvig Vilhelm Henrik, f. 22/2 1798, † 3/11 1857, Kammerherre, Amtmand, Landsthingsmand, gift med Thora Elmquistt.  Børn: a) Johan Ludvig Adolph Carl, f. 14/8 1838, cand. juris, Lieutenant, gift ined Anna Kirstine Herskind; Børn : Thora Anna, f. 24/1 1872, indskreven i Vallø, Oluf Vilhelm Tyge, f. 3/4 1873. b) Thora Helene Rudolphine Frederikke, f. 14/6 1838, gift med Skibscapitain Arboe. c) Frieda Louise Sophie, f. 20/4 1840, gift med Cand. pharm. H. Tauber- Jensen. cl) Laura Julie Jenny, f. 16/11 1843, † 1/1 1872.