Krieger. Side 262 - 266

(Adelspatent af 14/2 1797.)

 

Johan Cornelius Krieger, f. 1725, † 1797, Viceadmiral, Hvid R., blev under 14/2 1.797 optagen i den danske Adelsstand. Af Ægteskabet med Sophie Magdalene Arff havde han 16 Børn, hvoriblandt:

 

1. Georgia Elisabeth, f. 1753. †1834, gift med Major Ely.

 

2. Sophie Magdalene, f. 1754, 1816, gift med Oberst Lund.

 

3. Johan Cornelius de Krieger, f. 1756, † 1825, Contre­admiral, Overequipagemester, Generaladjudant, Kammer­­herre, St. af D., fra 1778-1782 i fransk Tjeneste; 1807 overdroges det ham at værne for Kjøbenhavns Rhed, 1808 fik han Commandoen over samtlige Roflotiller ved Øernes Kyster; samme Aar tog han ved Saltholm en Del Handels­skibe og Briggen ,Turbulent", ødelagde senere ved Falsterbo Linieskibet „Afrika". Om hans Virksomhed som Over­equipagemester siges i ”Arch. f. Søvæsenet”, 2. B., S. 190: ”Sjeldne vare hans Fortjenester af Holmen.” Han var gift 1) med Sophie Vilhelmine Caroline Bornemann, 2) med Dorothea Meineke, og 3) med Anna Cathrine Falbe. Børn:

 

                        a. Johan Vilhelm Cornelius, f. 1788, † 1857, til Vosnæs­gaard, Contreadmiral, Kammerherre, gift med Anne Sophie Rawert, og havde 6 Sønner : Johan Cornelius, f. 1812, Henrik, f. 1814,                      gift, Vilhelm, gift, Cosmus, † i Vestindien, Hilmer og Valdemar, gift, †. Flere af disse have efterladt Afkom.

 

                        b. Thalia, gift med Major Tersling, Postmester i Aarhus, har Pension fra Vallø.

 

                        c. Lorentz Angel, f. 1797, † 1838, Kammerjunker, Stift­amtmand i Aalborg.

 

                        d. Henriette Christine, f. 1804, gift med Baron Taube, svensk Minister i Kjøbenhavn.

 

                        e. Sophie Vilhelmine, f. 1807, gift med Kammerherre W. v. Haffner.

 

                        f. Christian, f. 1809, Capitainlieutenant, Næstcommau­derende paa Linieskibet „Christian VIII." i Eckern­førdeaffairen den 5/4 1849. Han blev ombord, medens man begyndte at bjerge de Saarede og Mandskabet og sprang selv i Luften tilligemed omtrent 80 Mand. Han var gift med Ragnhilde v. Haffner og har efterladt Afkom.

 

4. Carl Vilhelm, f. 1762, † 1809, Contreadmiral, russisk Statsraad, R. af St. Anna Ordenen.

 

5. Adolph Frederik, f. 1766, † 1829, Generalmajor, Comman­dant i Frederiksort, gift: 1) med Johanne Henriette de Fisker, med hvem han havde Sønnen Johan Cornelius, f. 1794, † 1868, 2) med Caroline Mariane v. Gottberg. Med hende havde han tre Sønner: a) Hans Christian Frederik Vilhelm, f. 1802, † 1871, Kammerjunker, Oberst, gift med Wilhelmine Severine Theillade, † 1875; b) Lorentz Henrik Edouard Adolph, f. 1803, Oberst, Kammerjunker, 3 Døttre; c) Sophus Carl Ferdinand Balthasar, f. 1805, Oberst, Kammerjunker, gift med Natalie Zeskka, † 1871. Datter af Oberst Zeska, 2 Døttre, hvoraf den ældste 1867 blev gift med Capitain Kauffmann, den yngste 1875 med Dr. Mundt.

 

6. Severin, f. 1772, † 1809, Capitain.

 

7. Johannes, f. 1773, † 1818, Commandeurcapitain. Han tog 1810 med fem Brigger af en Convoi 48 rigtladede Handels­skibe, der udbragtes til en Værdi af 51/2 Mill. Courant­dalere. Han var gift med Anna Elise Finne og havde med hende to Børn: Sophie Magdalene, f. 1811, † ugift, og Andreas Frederik, f. 4/12 1817, Geheimeetatsraad, Dr. juris, St. af D. og Dmd., tidligere Professor ved Kjøben­havns Universitet, Departementschef i det slesvigske Mini­sterium, Høiesteretsassessor, gjentagende Indenrigsminister, Finantsminister og Justitsminister, tidligere Medlem af Folkethinget, Ordfører for Grundlovsudkastet i den grund­­lovgivende Rigsforsamling, dernæst Medlem af Rigsraadet, siden 1866 Medlem af Landsthinget, til hvis fremtrædende Medlemmer han hører; han har saaledes havt en frem­ragende Del i Landets Styrelse, og en Mængde vigtige Love skyldes hans Arbejdskraft; han har været Formand i Kommissionerne til flere af vore vigtigste Lovgivnings­arbejder: Forsvarscommissionen, Theatercommissionen og senest Procescommissionen. Ved Siden heraf har han udfoldet en betydelig litterair Virksomhed ; blandt hans Skrifter fremhæves i „Nordisk Conversationslexicon", 4. B., Pag. 140: „Grundlag for Forelæsninger over den danske Privatrets almindelige Del" og „Den slesvigske Formueret, Familieret og Arveret".

 

8. Hannibal, f. 1774, † 1825, Major, gift med Henriette Lerche, f. Levetzau. En Søn af dem var Ludvig Hannibal, f. 1822. † 1874, i Livgarden, k. af D. og fl. fr. Ordener samt Dmd., død som Oberst, gift med Lassekine Lassen, Datter af Forpagter Lassen paa Svanholm. Børn.

 


9. Anthonius, f. 1776, 1847, Contreadmiral, førte Briggen „Laaland" i den for os hæderlige Kamp ved Lyngør 1812. Efter et tappert Modværge tændte han sit Skib i Brand

og reddede Mandskabet (Barfod: Fortællinger af Fædre­ landets Historie). Han var gift med Elisabeth Dorothea Prætorius, † 1861. Børn:

 

                   a. Sophie Magdalene, f. 1811, gift 1849 med Udskrivnings­­­chef, Oberstlieutenant, Kammerherre Lützen, † 1871; hun er beneficeret med en Pensionsplads i Vemmetofte.

 

                        b. Anthonius, f. 14/4 1816, Kammerjunker, R. af D., var Næstcommanderende ombord paa ”Hekla”, da dette Skib 1849 sendtes til Eckernførde Fjord for at recognoscere de der anlagte Kystbatterier. Han udtalte som sin Mening, at disse Batterier syntes at være yderst farlige at angribe fra Søsiden. Anthonius Krieger, der ansaas for en af Marinens mest lovende Officerer, blev efter Krigen 1848-1850 som Capitainlieutenant efter eget Ønske entlediget fra Marinen og ansat som Lods­og Havneinspecteur i Tønning, fra hvilken Stilling han 1863 efter Ansøgning afskedigedes med Pension. Han blev gift med Marie Vieregg. Børn : i Datter og 3 Sønner, der døde 1865, Cornelius, f. 1866.

 

                               c. Johan Cornelius, f. 1818, Oberst; Chef for 22. Bataillon og fungerende Commandant paa Kronborg, Kammer­­­herre, C. af D. og en fr. Orden, Dmd., gift med Johanne Drewsen; Børn: Daisy, f. 1856, i Vemmetofte, Anthonius, f. 1858, Harriet, f. 1859, i Vemmetofte.

 

                        d. Emil Francois, f. 1819, Kammerherre, Commandeur i Flaaden, Chef for Orlogsværftet, C. af D. og Dmd., gift med Fanny Knudsen; Sønner: Alfred, f. 1853, Oscar, f. 1856.

 

                        e. Anna Marie Elisabeth, f. 1822, gift med Oberst Wildenradt.

 

10. Emmanuel, f. 1778, † 1839, Commandeur, gift med Juliane Marie Aaskov; Børn : Juliane Marie, f. 1807, i Vemme­­­tofte, Johan Cornelius, f. 1811, Overlæge ved Flaaden gift : 1) med Louise Suenson, 2) med Johanne Andrea Suenson (Børn), Johannes Emmanuel, f. 1813, cand. jur., Capitain i Kongens Livcorps.