Krogh. Side 266 -274

(Anerkjendelsespatent af 28/11 1873.)

 

Denne Slægt, som tilforn har boet i Erkebispedømmet Bremen, er i det 17de Aarhundrede kommet til Danmark.

Pct. v. Mobbe: „Geschichte u. Landesbeschreibung der Herzogthümer Bremen u. Verden", pag 81-82. - J. P. Manecke: ,Generalsehauplatz des in den Braunschweig Lüneburger Ländern befindlichen Adels`, Thl. I., pag. 244. (Manuscript; Hertugen af Cambridges Bibliothek i Hannover). - Spiel: ,Vaterländisches Archiv", pr. 1821, pag. 295-297.

 

Den første her i Landet var Bernhard v. Krogh.

”Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne", I. Bd. pag. 304.

 

Bernhard v. Krogh, eller som han i de officielle Akt­stykker kaldes, Bernt v. Kroge eller Berent v. Kroge, fik den 12/4 1663 kongelig Bestalling som Stats-Major „i Trundhjem". Han var gift med Alida v. Bolten. Deres eneste Søn, Georg Frederik, var Oberst og Regimentschef og eiede Gaarden Talle; han var 3 Gange gift og havde 7 Sønner. - Den ene, Bernhardus, gik i russisk Tjeneste, blev Oberstlieutenant og Generaladjudant hos General Scheremetov; Arnoldus Christian faldt som Lieutenant i fransk Tjeneste; de øvrige indtraadte i den danske Hær. To af dem have efterladt Afkom, nemlig:

 

A. Christopher, † 1732, Oberst og Regimentschef, Besidder af Gaarden Haagenvig, gift med Maria de Fine; 8 Børn; af disse nævnes her:

 

            1. Søren Fine, f. 11/6 1722, † 11/2 1795, Besidder af Gaarden Haagenvig, Generalmajor i Infanteriet og Regimentschef.

 

            2. Arnold Christian, † 1813 som Generalmajor; hans Afkom er blevet i Norge, og den fra ham nedstammende Linie kaldes derfor den ældre norske Linie og forbigaas her.

 

B. Georg Frederik, f. i Bergen 23/1 1687, † 29/4 1768, Besidder af Gaarden Oye og af Fladhammer, Generallieutenant, commanderende General over Tropperne i det Nordenfjeldske, Hvid R., gift med Hedevig Auguste, †  1740, Datter af Oberstlieutenant Godske Hans v. Brüggemann til Ulriksholm. 4 Døttre og 4 Sønner. Hans Afkom, der har udbredt sig i mange Forgreninger i det daværende dansk-norske Monarki , (Bernt Moes Tidsskrift for den norske Personalhistorie, ny Række, sjette Hefte, pag. 227-253), har nydt danske Adelsrettigheder og igjennem flere Generationer udøvet Indskrivningsretten i Vallø. Ved Patent af 28/11 1873 er der herpaa meddelt Stadfæstelse, idet det er bleven anerkjendt, at hans her i Landet værende Descendenter høre til den danske Adel og ere berettigede til at nyde alle denne tillagte Rettigheder.

 

            Georg Frederik v. Kroghs fire Døttre bleve gifte : Catha­rina Wilhelmine med Generallieutenant von der Osten, -Helene Margretha, 1) med Kammerherre Henrik Wilhelm Tillisch, 2) med Oberst Michael Schmidt, - Hedevig Catha­rina med Geheimeraad Georg Flemming Lerche til Lerchen­borg, - og Birgitte Margretha, der var Hofdame hos Dronning Juliane Marie, med Grev Christian Frederik Schack til Giesegaard.

 

            Hans Sønner:

I. Caspar Herman, f. 1725, 1802, til Oye og Mørkegaard, Generallieutenant i Cavalleriet, Kammerherre, Hvid R., gift med Christiane Ulrike Lerche, f. 1732, † 1803; 8 Børn. Hans Søn, Godske Hans, f. 1763, † 1790, tjenestegjørende Kammerjunker hos Kronprinds Frederik, overtog Søholt, Ulriksholm og Sonderinggaard paa Lolland efter Farbroderen; disse Godser tilfaldt efter hans tidlige Død Broderen Casper Herman, f. 1767, † 1791, gift med Baronesse Elisabeth Catharina Lehn, der arvede de nævnte Godser efter ham og ved sit senere Giftermaal bragte dem til- den Bertouchske Slægt. - Den ældste Søn, Georg Frederik, f. 1761, † 1837; til Mørkegaard, Oberstlieutenant, gift med Elisabeth Dahr, og den yngste Søn, Carl, f. 1775, † 1814, Kammerjunker, Overførster, gift med Juliane Sophie Lerche, have kun efterladt Døttre; sidstnævntes Datter, Hermine Georgine Cornelia Auguste, f. 1805, er Conven­­­tualinde i Roeskilde Kloster. Den 5te Søn, Adam Gottlob, f. 1768, † 1839, Directeur for Øresunds Toldkammer, Kammerherre, St. af D. og Dmd., levede i barnløst Ægte­­skab med Magdalena, Datter af Geheimeraad Frederik Ferdinand v. Krogh. Med ham uddøde denne Linie paa Sværdsiden. - Af Døttrene døde to ugift, og Amalie Magdalene Christiane Caroline, f. 1760, blev 1783 gift med Lehnsgreve Otto Diederich Schack til Schackenborg.

 

II. Godske Hans, f. 1727, † 1808, til Søhelt, Ulriksholm og Sonderinggaard paa Lolland, Kammerherre, Hvid R. og de l'union parfaite, Kammerpage, tjenestegjørende Kammerjunker, fra 1764-1782 Stiftamtmand over Lolland og Falster, gift med Anna Magdalena Sophia v. Lützow, Datter af Generalmajor v. Lützow.

 

III. Georg Frederik, f. 1732, † 1818, Besidder af Leeren, General af Infanteriet, Kammerherre, St. af D., R. af E. og af Seraphimer Ordenen, Dmd., commanderende General over Tropperne i den norske Armees 2. Divisions District. Han var Capitain i den norske Armee, da han 1757 erholdt Tilladelse til som Volontair at følge den preussiske Armee i Syvaarskrigen, blev ansat i Kong Frederik II.s Stab og saaret i Slaget ved Collin, og dernæst kaldt tilbage. Senere var Nordenfjelds Forsvar overdraget til ham. (0m ham se Tibells Mindetale og Moes Personalhistorie, ny Række, sjette Hefte, pag. 227.) Han blev gift: 1) 1760 med Elisabeth v. Schøller, f. 1744, 1763, Datter af Sti Tønsberg Schøller, 2) 1765 med Margaretha Lerche, f. 1734, † 1807, Datter af Contreadmiral Lerche; havde 8 Børn, hvoraf de 4 døde tidlig. Af hans Sønners Afkom bleve her i Landet

 

1. Carl Christian, f. 11/4 1832, Kammerjunker, R. af D. og en fr. Orden, entlediget som Ritmester i Cavalleriet, gift 6/10 1877 med Susan Cutoris Howard, f. 8/2 1846, Datter af Adderdey Howard af Huset Norfolk.

 

2. Dennes Søster, Frederikke Louise, f. 23/8 1834, gift med Major af Generalstaben Schow, der faldt ved Dybbøl 1864. Hun er beneficeret med en Pensionsplads i Vallø. - De ere Børn af Gregers Christian Krogh, Kammerherre, R.. af D., f. 1791, j 1851.

 

3. Niels Krabbe Krogh, f. 10/10 1796, Kammerherre, R. af D., tidligere Postmester, først i Slagelse, senere i Nyborg, gift med Camilla Vedel, † ; ei Børn.

 

4-5. 2 Døttre af Kammerherre Georg Frederik Krogh, f. 1787, † 1853, tidligere Oberstlieutenant i Livgarden, dernæst Postmester i Itzehoe: Christiane, gift med Jens Johan Frederik Beck, entlediget som Ritmester i Cavalleriet, og Nielsine, gift 21/4 1854 med Frederik Ferdinand Juel til Villestrup ; Enke 18/12 1866.

 

            Ovennævnte Georg Frederik, Niels Krabbe og Gregers Christian Krogh ere Sønner af General Georg Frederik Kroghs ældste Søn, Sti Tønsberg Schøller Krogh, f. 1763, † 1817, til Leeren, senere til Loitvedgaard paa Fyen, Kammerherre, Major af Cavalleriet, der i Ægteskabet med Christiane Margaretha Juel, f. 14/5 1764, † 24/3 1803, Datter af Geheimeraad Carl Juel til Taasinge, havde 11 Børn; 4 døde tidlig; foruden de nævnte 3 Sønner 2, nemlig: 1) Hans Adolph, f. 1793, † 1842, Kammerjunker, E. af D., Capitain, Regimentsqvarteermester og Anditeur ved Livgarden; 2) Niels, f. 1801, †1873, pensioneret som Rit­mester i Cavalleriet, R. af D., gift 1830 med Maria Grev­inde Wedell-Wedellsborg, f. 1804, † 1841, ei Børn; han oprettede „Ritmester Niels von Kroghs Legat", nær­mest for hans Søskendes og hans Pleiedatters Børn, og hvis saadanne ei findes, for Efterkommere af hans Olde­fader, General Georg Frederik Krogh; - og 2 Døttre: 1) Elisabeth, f. 1794, † 1845, Hofdame hos Prindsesse Char­lotte Frederikke, gift 1813 med Andreas Claus Wedel­-Heinen til Kjærsgaard, Kammerjunker, Byfoged; 2) Amalia Christiane, f. 1799, † 1858, gift 1829 med Hans Adolph Juel til Stamhusene Juelsberg og Hverringe, Kammer­herre, R. af D. og Dmd.

 

General Georg Frederik Kroghs anden Søn, Georg Frederik, f. 8/8 1777, † 26/10 1826, til Leeren, General­­­adjudant, R. af D. og af Sværdordenen, gift: 1) med Henriette Schønheyder, f. 1781, † 1809, Datter af Biskop Schønheyder, 2) 1811 med Birgitte Johanne v. Wibe, f. 1789, † 1876, havde 16 Børn, hvis Afkom har udbredt sig i Norge og henregnes til den yngre norske Linie, der her forbigaaes; 2 af Døttrene leve her i Landet

 

1. Margaretha Reinholdine Elisabeth, f. 5/12 1808, gift med Georg Andreas Krag, Kammerjunker, Amtsfor­valter i Aalborg, †.

 

2. Georgine Frederikke, f. 17/1 1817, gift med Conrad Johan Christian Harhoff, † 1871 som Conferentsraad, Byfoged i Ringsted.

 

            En tredie Datter, Henriette Christina, f. 1822, † som Stifts­dame i Vallø.

 

            Af General Kroghs Døttre døde Elisabeth, f. 1766, 1791 som Hofdame hos Prindsesse Louise Augusta; Cecilie Christina, f. 11/10 1767, † 1849, gift 1785 med Johan Sigismund v. Møsting, f. 2/11 1759, † 16/9 1843, Geheimestats­­­ og Finantsminister, Overkammerherre, Ordenscantsler.

 

 IV. Frederik Ferdinand, f. 1738, j 1829, Kammerherre, Ge­heimeConferentsraad, St. af D. og DØd., først Kammer­page hos Kongen, dernæst Reisestaldmester og Staldmester, fra 1773-1821 Jægermester i Hertugdømmet Slesvig, gift: 1) 1773 med Rosine Elisabeth v. Frankenberg, f. 1751, † 1798 (13 Børn), 2) 1802 med Juliane Marie Grevinde Holck-Winterfeldt, f. 1765, † 1828 (2 Børn, der døde unge). Af hans Afkom leve her i Landet:

 

1. Ferdinand Christian Herman, f. 19/7 1815, Kammer­herre, R. af D., fra 1846-1864 Embedsmand i Hertug­dømmet Slesvig, først paa Als, og fra 1851 Landfoged for Landskabet Stapelholm, tillige i nogle Aar Præsi­­dent for Frederiksstad. Ved Valgene til Rigsraadet opstilledes han mod Thomsen Oldensworth; ved 2det Valg var der kun 2 Stemmer imellem. Den 1/1 1864 blev han „efter Kongens udtrykkelige Ønske an­modet om at indtræde i Ministeriet som Minister for Hertugdømmet Slesvig", hvilket Tilbud han ikke mod­­­tog. Ved Slesvigs Occupation nedlagde han sit Embede som Landfoged og entledigedes i Efteraaret 1864 i Maade fra Statens Tjeneste. Paa hans Forslag op­rettedes Comiteen til Understøttelse af betrængte Sles­vigere. Søstre:

 

a. Auguste Adele Charlotte, f. 24/6 1811, gift med Etats­raad Hilmers.

 

b. Charlotte Christiane Rosine Sophie, f. 4/2 1827, Conventualinde i Gisselfeld Kloster.

 

            De ere Børn af Geheimeraad Frederik Ferdinand Kroghs ældste Søn, Godske Hans Ernst, f. 1778, † 1852, Kammer­­herre, St. af D. og Dmd., der fra 1826-1848 var Amt­mand over Husum og Bredsted Amter og Overstaller i Eiderstedt, gift med Agnes v. Warnstedt, f. 1788, † 1828, Datter af Geheimeconferentsraad v. Warnstedt til Loitmark.

 

2. Heinrich, f. 2/2 1814, Kammerjunker, Skovrider i det første Kronborgske District, R. af D., gift 1847 med Marie Caroline Baronesse Løvenskiold, f. 22/10 1821, † 20/4 1862, Datter af Kammerherre, Overjægermester, Baron Eggert Christopher Løvenskiold. Børn: Sara Maria Frederikke, f. 20/3 1848, Conventualinde i Vemme­tofte; Wilhelm Ferdinand, f. 31/12 1851. Heinrich, f. 8/11 1853.

 

            Han er en Søn af Geheimeraad F. F. Kroghs 4de Søn Caspar Herman, f. 25/4 1784, † 29/12 1861, til Tabdrup, som han solgte 1855, Hofjægermester, Kammerherre, C. Af D. og Dmd., Forsts og Jægermester i Hertugdømmet Sles­vig, gift 25/7 1807 med Sara Maria Meincke , f. 8/10 1781, † 1866. Hans Søstre ere Stiftsdamer: Louise Juliane Christiane, f. 14/4 1810, Besidderinde af Marienlyst ved Haderslev, i Vallø, Juliane Marie, f. 14/4 1818, i Gisselfeld.

 

1.      Adam Christopher Frederik Ferdinand, f. 14/1 1819, Kammerherre, R. af D., Postmester i Nykjøbing p. F., en Søn af Geheimeraad F. F. Kroghs 5te Søn, Ger­hard Christopher Krogh, f. 9/10 1785, † 12/4 1860, Generallieutenant, Kammerherre, St. af D. og af fl. fr. Ordener, Dmd. Gerhard Christopher Krogh blev tidlig Officeer i Armeen, hvis forskjellige Charger han gjennem­gik, og var tillige indtil 1848 tjenestegjørende Cavaleer hos Dronningen. Overcommandoen over Hæren blev ham betroet ved Felttogets Aabning 1849, men han blev kort efter tilligemed Stabschefen, Oberst Læssøe afskediget fra denne Post. Forholdet mellem Overcommandoen og Krigsminister Hansen var bleven uholdbart, men det var mere end en Uret, at Kroghs og Læssøes Af­skedigelse sattes i Forbindelse nied Eckernførde-Affairen; thi saavel Krigs- som Marineministeren vare underrettede om, at Overcommandoen havde gjort Marinen den fornødne Meddelelse om, at Felttogsplanen var forandret. Ved Felttogets Begyndelse 1850 stilledes Krogh paany i Spidsen for Hæren, som han førte til Seiren ved Isted. (Om ham se „Tidsskrift for Krigs­væsen", sjette Aargang, andet Hefte, pag. 194-204, og „Nordisk Conversations-Lexicon", 2. Udgave, 4. Bind, pag. 144.) Han var gift med Siegfriede Victorine Grev­inde Knuth, f. 1790, † 1866, Hofdame først hos Prind­sesse Juliane, senere i en lang Aarrække hos Dronning Marie Sophie Frederikke, og efterlod foruden oven­nævnte Søn tvende Døttre: 1) Marie Sophie Frederikke, f. 4/11 1815, Hofdame hos Dronning Caroline Amalie indtil 1846, gift 1846 med Waldemar Tully Oxholm, f. 11/11 1806, † 3/8 1876, Overhofmarschal, Overkammer­­­herre, R. af E., St. af D. og fl. fr. Ordener; 2) Siegfriede Victoire, f. 12/4 1823, gift 21/6 1845 med Kammerherre Josias Raben- Levetzau til Lekkende og til Familie­godset Bremersvold samt det Raben-Levetzauske F. C.

 

Foruden de ovennævnte havde Geheimeraad Frederik Ferdi­nand Krogh 5 Sønner og 5 Døttre (1 Søn døde ung): 1) Frederik Ferdinand, f. 1780, † 1840, Geheimeraad, St. af D., Dmd., Over­­forstmester, gift med Hanne Sophie v. Warnstedt, f. 1781, † 1869; 2 Døttre, der bleve gifte, den ældste med Lehnsgreve Carl Wedell-Wedellsborg og den yngste med Kammer­­herre v. Moltke, Regjeringsraad i Lauenborg. - 2) Georg Flemming, f. 1787, † 1853, Kammerjunker, entlediget som Ritmester, gift med Elisabeth Schley. - 3) Frederik Christian, f 1790, † 1867, Kammerherre, C. af D., Dmd., Amtmand, gift med Cornelia Sophia Grevinde Lerche, f. 1798, † 1873; 6 Børn (Sønnen Chr. Cornelius Georg er Regjeringsraad i preus­ Tjeneste; af Døttrene er Wilhelmine Emilie Henriette, M ; 1829, Stiftsdame i Vallø) - 4) Georg Frederik, f. 1793, † 1864, Kammerjunker, tidligere Officeer, senere Cavaleer hos Enkehertuginden af Glücksburg, Amtsforvalter, R. af D. og af en fr. Orden, efter 1551 Senator i Goslar, gift med Gustave v. Müller, f. 1800 (13 Børn, der alle leve i Udlandet og altsaa forbiganes her). - Af Døttrene døde en ung; Juliane Maria, f. 1774, † 1848, Hofdame hos Dronning Juliane Maria, gift med Geheimeraad v. Levetzow-, St. af D. og Dmd., Administrator for Grevskabet Rantzau; Magdalene, f. 1775, † 1847, gift med Kammerherre Adam Gottlob v. Krogh, St. af D. og Dmd, Directeur for Øresunds Toldkammer; Hedevig Auguste, f. 1782, † 1848, gift med Kammerherre Julius v. Stemann, Oberst, R. af D. og Dmd.; Wilhelmine Catharina, f. 1788, † 1848, gift med Grev Lerche til Lerchenborg.