Leth. Side 276-280

(Patent af 30/1 1708. Patent af 5/6 1757.)

 

Af dette Navn blev adlet Niels Leth til Nørre Vosborg, der er Stamfader til Leth'erne med Pillen i Vaabnet, og Mathias Leth til Sanderumgaard, der er Stamfader til Leth'erne med Løven i Vaabnet.

 

            Niels Leth, f. 1668, † 1711, der hørte hjemme i Ring­kjøbing-Egnen, var Huslærer hos Christen de Linde til Palles­bjerg og blev gift med dennes Datter Maren, der bragte ham Nørre-Vosborg. Han blev adlet 30/1 1708. Hans Afkom har i nogen Tid været i Besiddelse af Vosborg, Koustrup, Tandrup og Eskjær. Hans ældste Søn, Henrik de Leth, † 1754, til Vosborg, som Moderen, Maren Linde, 1746 overlod ham, er bekjendt som en af Datidens værste Bondeplagere (C. E. Secher : „Danske Kirker, Slotte og Herregaarde", pag. 81-87). Henrik de Leth var gift med Sophie Linde, † 1788, der 1757 overlod Gaarden til sin Søn, Christen de Leth, † 1778, Justits­­raad. Hans Dødsbo toges under Skiftebehandling, og Nørre­Vosborg med Gods og Kirker stilledes til offentlig Salg d. 14/5 1779 og afhændedes for 40,000 RdL (C. E. Secher 1. c.) Ogsaa Familiens øvrige Eiendomme solgtes en efter anden. Derved, og da intet Medlem af denne Slægt senere har ind­­­taget nogen fremragende Stilling, traadte den tilbage. Dens qvindelige Medlemmer indgik ægteskabelige Forbindelser med Haandværkere, som med Farver Jakobsen, Snedker Stougaard, Gartneren paa Endrupholm, og den sidste Mand af Slægten, om hvem der haves Efterretning, er Christen de Leth, f. 1791; det vides ikke, om han har efterladt Afkom.

 

            Mathias Leth, f. 1704, † 1783, til Sanderumgaard, General­lieutenant, Hvid R., blev adlet 5/6 1757, havde i Ægteskabet med Cathrine Hedevig, f. 1709, † 1792, Datter af Generalmajor Hans Brockenhuus-Løwenhielm, til Veirup, og Ide Sophie Gersdorff 14 Børn. Af Døttrene døde den ældste ung, Anna, f. 1743, † 1804, gift 1763 med Major M. O. Sommer­hjelm; Frederikke Louise, f, 1745, gift 1782 med Oberst­lieutenant Frederik Gersdorff, Adolphine, f. 1746, † 1797, gift 1764 med Generalkrigscommissair, Kammerherre Fabritius de Tengnagel; Johanne, f. 1747, død som Priorinde i Odense Kloster; Edel Margarethe, f. 1751, † 1791, gift 1772 med Capi­tain Vincents Steensen til Torpegaard; Sophie Magdalene, f. 1752, gift 1788 med Kammerherre, Baron Ludolph Frederich Buchwald; Ida Sophie, f. 1754, † som Priorinde i Vemme­tofte. Af Sønnerne døde ugifte: Hans, f. 1732, †  1763 som Major; Niels, f. 1736, † 1761 som Ritmester; Erik Løwenhielm, f. 1738, † 1817 som Oberst i Cavalleriet; han oprettede et Legat paa 1680 Rdl., hvoraf Renterne skulle anvendes til Ind­job af Brændsel og til Husleiehjælp for værdige Trængende i Haderslev By.

 

            Den tredie Søn, Johan Frederik, f. 1737, † 1817, General­lieutenant, Commandant i Kjøbenhavn, St. af D., gift: 1) 1764 med Anna Margrethe Gersdorff, f. 1748, † 1766, 2) med Sophie Birgitte Nansen, f. 1764, † 1782, og den femte Søn, Jørgen Ernst, f. 1742, † 1818, Ritmester, Kammerherre, gift  1774 med Anna Sophie Kaas v. Steensen , f. 1743, † 1813, have efterladt Afkom.

 

            Førstnævnte havde en Datter, Cathrine Hedevig, f. 1782, gift 1818 med Anders Sehested Falkenskjold, Major, Stempelpapirs-Controlleur, og en Søn, Mathias, f. 1766, † 1825, Major, siden Byskriver i Faaborg, Justitsraad, gift 1796 med Birgitte Ottilia Falkenskjold, f. 1779, † 1839. Børn 1) Ludolphine Sophie, f. 1804, , gift med Generallieutenant Nielsen; 2) Edel Caroline, f. 1809, gift med Justitsraad, Pro­prietair Leth til Sollerupgaard, af en anden ikke adelig Familie 3) Mathilde Hedevig og 4) Frederikke Louise, Klosterfrøkener i Vemmetofte; 5) Johan Frederik Arnold, f. 1799, †1872. Oberst, gift med Beate Christensen; Børn: a) Ida Sophie. f. 18/10 1838, gift med Bankdirecteur Otterstrøm i Aarhus, b) Helga Nathalia, f. 20/4 1839, gift med Overretsassessor With i Viborg, c) Emma Augusta, f. 24/10 1841, † 9/1 1870, d) Johan Frederik Arnoldus, f. 17/4 1844, Landmand, e) Agnes Beate, f. 18/7 1847. f) Olga Marie, f. 8/11 1849., g) Bertha Mathilde Louise, f. 27/1 1851, alle i Vemmetofte II.

 

            Ovennævnte Jørgen Ernst, f. 4/8 1742, † 19/1 1818, er Stam­fader for den Linie, der paa mødrene Side nedstammer fra den gamle Familie Steensen. Hans Hustru, Anna Sophie Kaas Steensen, f. 1743, † 1813, til Steensgaard, og Søster, Mette Brockdorff Steensen til Egelykke, der døde ugift 1814, vare Døttre af Carl Fredrik Steensen, † 1793, Oberstlieutenant, til Steensgaard og Egelykke, og Hustru, Hilleborg Sophie Kaas, og da med dem denne gamle Slægt, der havde eiet Steensgaard fra Aar 1577 og Egelykke siden omtrent 1680, uddøde, blev Navnet Steensen optaget først som Døbenavn, og er senere af Familien føiet til dens Slægtnavn, uden at der dog herfor er udvirket Patent.

 

            Jørgen Ernst de Leth og Hustru havde kun en Søn, Major Carl Frederik Steensen de Leth, f. 2/9 1774, † 6/2 1826, til Steensgaard og Egelukke, som han arvede 1814 efter Mette Steensen. Han blev gift 1796 med Constance Henriette Fabritius de Tengnagel, f. 11/4 1777, † 14/3 1827, Datter af Kammerherre Michael Fabritius de Tengnagel til Veilegaard og Adolphine de Leth, der var en Søster til ovennævnte Jørgen Ernst de Leth. Børnene af dette Ægteskab ere de nulevende to Sønner:

 

I.                    Carl Frederik Steensen de Leth, f. 31/5 1798, til Egelykke; han blev gift 8/3 1833 med Edele Margrethe v. Barner, f. 18/10 1805, † 1/1 1844, Datter af Frederik Holger v. Barner til Eskildstrup og Christiane Krabbe. Deres Datter: Sophie Frederikke, f. 24/7 1835, blev 21/6 1855 gift med Grev Carl Christian. Lerche, f. 4/10 1826, til Benzonsdal.

II.                 Vincents Steensen de Leth, f. 2/2 1811, til Steensgaard, Kammerherre, Hofjægermester, gift 18/10 1837 med Louise Augusta von Schmidten, f. 10/11 1818, † 5/2 1845, Datter af Etatsraad von Schmidten og Louise Bjørn. Børn:

 

            A. Vincents Steensen de Leth, f. 26/7 1838, til Charlotten­lund, gift 28/5 1868 med Marie Gjedde, f. 23/12 1849, Datter af Justitsraad Gjedde til Glumstrup og Høiriis og Gjertrude Nyborg. Børn: a) Vincents, f. 17/8 1869, b) Constantin, f. 15/9 1870, c) Gertrude, f. 9/12 1871, indskreven i Vallø, d)             Ludvig August, f. 9/3 1873, e) Louise Augusta, f. 17/9 1875, indskreven i Vallø.

 

                        B. Carl Louis August- Steensen de Leth, f. 5/3 1842, til Høiriis, Kammerjunker, Lieutenant ved Dragonerne, gift 23/3 1866 med Petra Gjedde, Søster til førnævnte Marie Gjedde, f. 30/8 1845, † 16/9 1873. Børn a) Augusta, f. 12/11 1867, b) Sophie, f. 24/10 1870, begge to i Vallø, c) Carl, f. 9/11 1871, d) Petra, f. 6/9 1873, indskreven i Vallø.

 

                        C. Ludvig August Steensen de Leth, f. 16/1 1845, Cand. phil., til Hvolgaard, gift 26/5 1871 med Ottilde Sophie v. Barner, f. 3/2 1847, Datter af  Hofjægermester Leopold Theodor v. Barner til Eskildstrup og Ju Aurelie Munk.

 

Leth'erne med Løven i Vaabnet have en eventuel Succes­sionsret til det Gersdorff-Boltinggaardske F. C.