Levetzow. - Levetzau. Side 281 -283

(Naturalisationspatent af 26/4 1670. Grevepatent af 21/3 1751. Naturali­sationspatent af 3/4  1776.)

 

            Familien Levetzow eller Levetzau, der hører til de gamle Mecklenburgske Adelsslægter, skal være af slavisk Op­­rindelse (se „De danske Majorater", pag. 256-259). Hans Frederik v. Levetsau, f. 1630, † 1699, af Mistorff Markower Hovedlinien, indkom under Kong Christian V., blev Kammerherre, Generallieutenant, Hvid R. og for sig og ægte Afkom ved Patent af 26/4 1670 naturaliseret som dansk Adel. Han kjøbte en Del Godser i Nørrejylland, som Oxholm, der igjennenem flere Generationer blev ved Slægten, Restrup og Elkjær. Han var gift med Lucie Emerentzia v. Brockdorff. Hans yngste Søn, Christian Frederik, f. 1682, † 1756, til Restrup, Torstedlund og Albæk, Generallieutenant, R. af E., blev ved Patent af 21/3 1751 ophøiet i Grevestanden og oprettede Stamhuset Restrup (cfr. Raben- Levetzau); han blev gift: 1) 1705 med Christine Lindenow v. Rantzow, f. 1686, † 1734, 2) 1735 med Sophia Hedevig Grevinde Rantzow, f. 1690, † 1775, men efterlod ei Afkom. En anden Søn, Geert Diederich, f. 1673, † 1737, til Tjele og Vingegaard, døde ugift. Den ældste Søn, Theodosius, f. 1665, † 1719, til Oxholm, Bygholm og Aalegaard, Generallieutenant, Hvid R., gift: 1) 1695 med Sophie Hedvig Clara v. Grabou, f. 1676, † 1701, 2) 1704 med Anna Marga­­retha v. Brockdorff, f. 1682, † 1773, har efterladt Afkom. Fra ham nedstammede Joachim Gottsche v. Levetzau, f. 1782, † 1859, Overhofmarschal under Kong Christian VIII. og Kong Frederik VII., hvis ældste Søn, Wilhelm Friedrich Ludvig Theodor, f. 8/4 1820, Kammerherre, C. af D. og af flere fr. Ordener, Landraad i preussisk Tjeneste, er eventuel Arving til det Raben-Levetzauske F. C. De store Jordeiendomme, hvor­­med Hans Friedrich v. Levetzau og hans Sønner troede at kunne knytte deres Slægt til Danmark, ere solgte, Tjele og Vingegaard efter Geert Diederichs Død, Bygholm og Aalegaard af Hans Friedrich Levetzow, f. 1711, † 1763, Høiesterets­­assessor, Geheimeraad, Oxholm i 1795, Stamhuset Restrup, bestaaende af Restrup, Torstedlund og Albæk i Viborg Amt. Aastrup og Overklit i Vendsyssel, substitueredes 1811 med en F. C. Capital af 106,000 Rdl. - For Tiden er intet mandlig Afkom af denne Linie her i Landet, hvorimod Døttrene af Overhofmarschallens Broder, Kammerherre Th. F. Levezau, f. 1785, † 1850, Marie Sophie Frederikke, f. 1813, Frederikke Juliane Margrethe Sophie Auguste, f. 1817, og Louise Charlotte Amalie Hedevig Dorothea, f. 1823, Hofdame hos Prindsesse Wilhelmine, ere Stiftsdamer i Vallø. Wilhelmine Frederikke Lucie, f. 15/11 1807, en Datter af Kammerjunker Hans Friedrich Schack v. Levetzau, en Sønnesøn af Hans Friedrich v. L. til Oxholm, er Conventualinde i Roeskilde Kloster.

 

            Endvidere naturaliseredes 1776 som dansk Adel Heinrich v. Levetzau, † 1820, af samme Linie, en Søn af Hans Hein­­rich v. Levetzau til Hoppenrade, Schorrentin og Schwiesel ; han kjøbte Kokkedal i Jylland, blev Amtmand, Kammerherre, Geheimeraad, St. af D., gift 1765 med Frederikke Louise Grev­inde Schaffalitzky de Muckadell, men efterlod ei Sønner. Heinrich v. Levetzaus ældre Broder, Joachim Diederich v. Levetzau, † 1800, til Markow og Schwiesel, gift med Louise Wilhelmine Rigsfriherreinde v. Butlar, traadte ligeledes i dansk Tjeneste. Hans ældste Søn, Hans Christian Diederich-Victor v. Levetzow, f. 1754, † 1829, Kammerherre, Geheimeraad, St. af 1). og Dmd., var Amtmand i det Slesvigske, senere Administrator for Grevskabet Rantzau, og gift: 1) 1785 med Martha v. Til­lisch, f. 1761, † 1801 (hun druknede med 3 Børn i Lille Belt). 2) med Juliane Marie v. Krogh, f. 1773, † 1848. Hans Søn af første Ægteskab, Kammerherre, Toldforvalter Diederich Wil­­­helm v. Levetzow, har efterladt 2 Sønner : Hans Levetzow, Kammerjunker, Byfoged i Kjerteminde; Adam, Kammerjunker, var ansat i det slesvigske Ministerium, - og 3 Døttre. Den ene er bekjendt som „Forfatterinde af en ung Piges Historie". Hendes litteraire Virksomhed er bleven paaskjønnet af Kultus­ministeriet ved Bevilling af et Reisestipendium. En Datter af Geheimeraad Levetzows første Ægteskab, Hedevig Sophie, f. 1793, tidligere Hofdame hos Enken efter den sidste regjerende Hertug af Glücksburg, er Conventualinde i Roeskilde Kloster. Hans Søn af andet Ægteskab, Ferdinand Frederik, f. 1802, Kammerherre, R. af D. og Dmd., traadte ligeledes i dansk Tjeneste og var Amtmand paa Fehmern, men tog sin Afsked af Statens Tjeneste efter at have arvet de holstenske Godser Ehlerstorff og Putlos efter Cai Diederich Christopher v. Levetzow.