Lichtenberg. Side 283 - 287

(Patent af 15/5 1739.)

 

Stamhuset Bidstrup. Sædegaardene Løystrup og Hessel. Det Lichten-berg-Beenfeldtske Legat. Andel i det Drebkauske F. C.

 

Geert Hansen, f. i Horsens 8/4 1697, † 18/7 1764, en Søn af Kjøbmand Hans Christensen og Hustru, Geske Lichtenberg, blev, da Moderen døde i Barselseng, opdragen hos sin Morbroder, Henrik Lichtenberg i Horsens, der hørte til Byens rigeste Kjøbmænd. Han antog Morbroderens Navn, blev gift 1728 med Bodil Hofgaard, Datter af den rige og ansete Borgmester Stephan Hofgaard, og kjøbte 1731 Engelsholm og Kjeldkjær; efterhaanden tilkjøbte han Haraldskjær, Serritslevgaard, Lindbjerggaard, Bidstrup, som han helt ombyggede, Merringgaard og Ussinggaard. Han udfoldede som Godseier en stor Virksomhed, men boede i Reglen i Horsens, hvor han havde arvet store Eiendomme og en Mængde Kjøbstadjorder. Han anvendte store Summer paa at ombygge og forskjønne sine Gaarde, anlagde Fabriker og bortgav ei ubetydelige Beløb til Klosterkirken i Horsens, og til den derværende Latinskole, som han lod ombygge fra nyt af, ligesom han ogsaa doterede Bibliotheket, den danske Skole samt de Fattige i Horsens. Under 15/5 1739 blev han optagen i den danske Adelsstand med Navnet de Lichtenberg.

 

            Stamhuset Bidstrup oprettedes den 22/7 1763 af fornævnte Etatsraad Geert de Lichtenberg og Hustru, Bodil Hofgaard, for deres Søn, Hans Henrik de Lichtenberg og hans Afkom. Om Successionen bestemtes, „at den ældste af Sønnerne skal tiltræde Stamhuset, Søn efter Faderen, ældre for den yngre, saalænge i den nedstigende Linie nogen mandlig Arving er til, „men i deszen mangel arves og tiltrædes Stamhuset af den sidste Besidders ældste Datter" og hendes ældste Søn, naar hun ved Døden afgaar, samt fremdeles Søn efter Fader, saa længe nogen i nedstigende Linie er til." Eventuelt falder Stamhuset til nærmeste Sidelinie og tiltrædes af ældste Broder, hans Sønner, men om ingen Sønner eller Sønnesønner i den Linie findes, da forbigaaes samme, og tiltræder den dernæst ældste Broder eller hans Søn og Afkom Stamhuset, Søn efter Fader og siden Døttre, naar ingen Søn er til. Substituerede ere:

 

1.      Erectors Døttre og Afkom: 1) Geske, f. 1733, † 1766, gift med Christen de Linde til Engelsholm, 2) Bodil, f. 1735, gift med Cancelliraad de Lichtenhielm (ei Børn), 3) Abel, f. 1739, †  1810, gift med Etatsraad Lars de Thygeson, † 1812, til Bygholm, 4) Elisabeth Cathrine, f. 1743, †  1807, gift med Frederik Ludvig Christian Beenfeldt, f. 1741, † 1801, til Serritslevgaard, Kammerherre, Oberst (ei Børn).

 

2.       Hans Hustru, Bodil Hofgaard, f. 1711, † 1795, hendes Søskende og Afkom, nemlig: 1) Elisabeth Cathrine Hofgaard, gift med Peter Bering, 2) Erik Hofgaard, og 3) Gertrud Hofgaard, gift med Hans Cordsen.

 

3.       Erectors nærmeste Slægt.

 

4.      Den sidste Besidders mødrene Slægt.

 

5.      In omnem eventum udnævner Kongen.

 

Stamhuset tilfaldt efter Hans Henrik de Lichtenberg, 1737, † 1777, gift med Karen Rosenkrantz Irminger, f. 1739, deres Søn, Geert de Lichtenberg, f.

5/11 1774, † 22/8 1842, Capitain, gift 1802 med Marie Sophie v. Arenstorff, f. 15/12 1772, †  1861, Datter af Kammerherre Frederik v. A. til Visborggaard, og efter dennes Død hans Søn, Hans Henrik, f. 27/5 1803, †  25/3 1867, Forstcandidat, Hofjægermester, Kammer­­herre, gift 1831 med Andrea v. Arenstorff, f. 29/7 1807, Datter af Oberst Tycho v. A. til Dronningborg.

 

Kammerherre Hans Henrik de Lichtenberg efterlod ei Sønner, og tiltraadtes Stamhuset af hans ældste Datter, den nuværende Besidderinde, Marie Sophie Dorothea, f. 1/10 1833, gift 16/10 1855 med Hofjægermester, Major Tycho Frederik Andreas Honnens, f. 16/5 1830, R. af D., der, da hans Hustru tiltraadte Besiddelsen af Stamhuset, 14/6 1867 erholdt Tilladelse til at forene det Lichtenbergske Familienavn med sit eget og føre det ved Patent af 15/5 1739 approberede Lichtenbergske Vaaben. Børn: 1) Hans Henrik Honnens de Lichtenberg, f. 13/9 1857; Stamherre, stud. polit., 2) Johan, f. 21/8 1860, 3) Juliane Marie, f. 1/1 1863, i Vemmetofte og Roeskilde, 4) Sophus, f. 25/12 1865, 5) Gerhard, f. 7/9 1868, 6) Regitze, f. 4/9 1872, i Vemmetofte og Roeskilde.

 

Stamhusbesidderindens Søster:

 

Tychine Andrea Frederikke, f. 14/5 1835, gift 14/10 1857 med Justitsraad Frants Hvass, f. 1/10 1824. Afkom.

 

Stamhusbesidderindens Faders Søskende og Afkom:

 

1. Frederik, f. 14/11 1805, til Løystrup, som han 1842 kjøbte af sin Fader, cand. juris, Jægermester, R. af D., deltog fri­villig som menig Underjæger ved 1ste Jægercorps i Krigen 1848-50, gift 28/7 1843 med Eleonore Dorothea Isabella Lillienskjold, f. 13/5 1813, † 23/11 1865.

 

2. Carl Gerhard, f. 8/1 1808, † 21/8 1868, til Hessel, cand. juris, gift 23/4 1844 med Maren Birgitte Casperine Schnell , f. 8/7 1818.         Børn: a) Gerhard, f. 4/3 1845, Lieutenant, b) Marie Sophie Helene, f. 13/7 1846, i Vemmetofte, c) Herluf Trolle, f. 10/2 1848, Premierlieutenant i Rytteriet, d) Frederik, f. 28/1 1850, e) Henriette, f. 28/1 1850, i Vemmetofte, f) Karen Hedevig, f. 23/11 1853, i Vemmetofte, g) Carl Sophus, f. 22/8 1856, h) Andrea Birgitte Gøje Irminger, f, 15/3 1861, i Vemmetofte.

 

3. Karen Hedevig, f. 18/5 1809, gift 8/9 1841 med Hofjæger­mester Baron Iver Chr. Rosenkrantz, f. 13/9 1808, til Balskov, R. af D.

 

4. Abel Elisabeth, f. 31/7 1810, † 1877, gift 1834 med Kammerraad Julius Crone, f. 1804, Forligelsescommissair.

 

5. Sophie Dorothea, f. 18/8 1816, ugift.

 

Enkepensionen er i et Tillæg af 29/12 1866, confirmeret 11/1 1867, bleven forhøiet fra 400 til 1200 RdL aarlig foruden de i Erectionsbrevet Enken tillagte Emolumenter, og til 1500 Rdl. aarlig, naar Enken eller Enkemanden ikke faar Ophold paa Gaarden.

 

I 1857 bestemtes Apanagen til den daværende Besidders yngre Datter, Tychine Andrea Frederikke de Lichtenberg, f. 14/5 1835, gift 14/10 1857 med Justitsraad Frants Hvass, f. 1/10 1824, til 1000 RdL aarlig, hvorimod Hovedgaardens Besæt­ning og Inventarium forenedes med Stamhuset.

 

            Det Lichtenberg-Beenfeldtske Legat oprettedes ved Plan af 25/10 1800, confirmeret 31/7 1807, af Elisabeth de Lichten­berg, gift med Kammerherre Beenfeldt til Serritslevgaard. Foruden andre veldædige Formaal har dette Legat til Hensigt at tjene til Apanagering for de yngre Børn fra Stamhuset Bidstrup, der ei ere Stammeholdere. Capitaler udgjorde c. 47,800 Rdl., men blev 1813 omskreven til 21,075 Rdl. og har senere lidt flere Tab. Renterne fordeles in capita, dog tager Broder dobbelt Lod mod Søster. - Borgmesteren i Horsens har Bestyrelsen.

 

            Kammerherreinde Lichtenberg, f. Arenstorff, har Rentenydelse fra F. C. Drebkau, og med Tiden vil Halvdelen af F. C. tilfalde Familien, idet Linien Honnens de Lichtenerg faar 1/6 og Linien Hvass 1/3 deraf. - Se for øvrig Jermiin