Lillienskjold .

(Patent af 26/5 1676.)

 

Hans Hansen Schmidt, Amtmand i Finmarken, Overhofretsassessor, gift med Sidsel Kaas, blev adlet med Navnet de Lillienskjold 26/5 1676. Hans Sønnesønssøn, Hans Christoph, Major og Generaladjudant, havde 4 Sønner. Den ældste, Peter Carl, traadte i preussisk Tjeneste, den yngste, Jacob Anton, Capitain ved de vestin dis ke Tropper, døde ugift, den 3die, Anton Jacob, f. 1734, † 1818, var Kammerherre, Oberst og Chef for det russiske Hof i Horsens; hans Afkom paa Sværd­siden uddøde 1830 med Carl Gustav, f. 1791, til Williamsborg, Kammerjunker. Den næstældste Søn, Hans Gustav v. Lillien skjold, f. 1727, † 1796, til Lilliendal, Høfdinghus og Skuderupgaard, Commandeur, Kammerherre, Hvid R., gift: 1) 1759 med Elisabeth de Maleville, f. 1740, † 1768, 2) 1769 med Mette Cathrine de Cederfeld, f. 1746, † 1770, 3) 1771 med Sophie Charlotte Heltzen, f. 1753, har efterladt Afkom, der har udbredt sig her i Landet. Af hans Døttre bleve gifte Pauline Karen, f. 1773, † 1842, med Major Paul v. Gersdorff ,; Mette Cathrine Elisabeth, f. 1774, † 1854, med Apo­theker Marchmann i Norge ; Annette Christine, f. 1775, † 1842, med Kammerherre, Oberst Leuenbach; Juliane Marie, f. 1783, †, med Generallieutenant v. Wildenradt, Kammerherre. - Hans Sønner (2 døde ugifte):

 

            I. Hans Christopher, f. 1762, † 1837, Kammerherre, Regje­ringsraad, havde af Ægteskabet med Maria Mette v. Moth , f. 1778, †1821, gift 1793,5 Døttrehvoraf 2 døde ugifte; Elisabeth Gertrud, f. 1808, blev gift med Kammerherre, Baron Lucas Peter Bretton, Louise Auguste, f. 1811. med Justitsraad Koefoed, Emma Ottilie, f. 1807, 1867. med Herredsfoged, Kammerherre Haxthausen, og for­uden 5 Sønner, der døde unge, 2 Sønner:

 

            1. Hans Christopher, f. 1801, † 1866, Overauditeur, Herreds­­foged, Kammerherre, R. af D., gift med Christina, Char­lotte Augusta Wildenradt; foruden 2 Børn, der døde unge, 1 Søn, Hans  Peter Julius, f. 3/3 1843, Forst­candidat , og 2 Døttre: Christine Maria Juliane, f. 1836, i Vemmetofte og Thaarupgaard, Julie Emma    Pauline Cathinka, f. 1848, gift         med Forpagter Glud.

 

            2. Carl Anton, f. 1814, † 1870, Kammerjunker, Oberst, IL. af D., gift med Emma v. Gyldenfeldt, f. 1835, bene­ficeret med Pensionsplads i Vallø; 9 Børn. Af   Døttrene blev den ældste, Johanne Elisabeth, f. 1853, gift 1878 med Dr. med. Laub, Caroline Marie, f. 1857, Emma, f. 1860, Christiane, f. 1861, Emilie Auguste,       f. 1863, Ebba Julie, f. 1865, ere i Vemmetofte Kloster. Sønnerne: Carl Christian Hartvig, f. 1855, Hans Christopher, f.   1858, Rudolph, f. 1866.

 

II Jan, f. 1766, † 1801, Capitain, gift med Sophie Kaas, havde en Søn, Hans Gustav, f. 1800, † 1576, gift: 1) med Signe Høier, 2) med Dorothea Wanser. Den ældste Søn, Hans Gustav, f. 1829, er Læge og Apotheker i New­York. Af Døttrene blev Charlotte Sophie Frederikke Emilie, f. 1833, gift med Toldforvalter Hans Gustav LillienskjoId, Tagea Dorothea, f. 1842, gift med Fritz Hald, Eier af Abigaelsminde, den 3die, Henriette Ottilia, f. 1810, ikke gift. Sønnerne: a) Carl Sophus, f. 1831, Eier af Larsgaard, gift med Margaretha Lorentzen, b) Jan Poul Gersdorff, f. 1835, gift: 1) med Sigrid Mørch, † 1865, 2) med Henriette Jørgensen, og c) Theodor Frederik Tage, Cand. Pharm f 1837 gift, med Jansine Camilla Hald. Have r espective 7, 4 og 3 Børn, nemlig, a) : Villiam August, f. 1856, Carl Gustav, f. 1859, Kristine Dorothea, f. 1861, Hans Gustav, f. 1864, Emma, f. 1865, Julie, f. 1867, Herman Rudolph, f. 1869; b): John Gersdorff; f. 1864, Carl Gustav, f. 1865, Harriet, f. 1871, Montagne Gersdorff, f. 1873; c): Hans Gustav, f. 1869, Abigael Dorothea Theodore , f. 1871, i Vemmetofte, Maria Tagea, f. 1873, i Vemmetofte.

 

III Peter Karl, f. 1767, † 1839, Commandeur i Søetaten, bekjendt fra sin hæderlige Kamp med en engelsk Kaper 1799 og sit tappre Forsvar i Slaget paa Rheden 1801, gift med Pauline Lederes. Hans Sønner, Major Carl Gustav, f. 1801, og Anton Christian, f. 1805, † 1830, have ei Afkom. Af Døttrene bleve gifte : Elisabeth, f. 1802, med daværende Landfoged Adler i Brested, Charlotte Emilie, f. 1803, † 1840, med Kammerjunker, Auditeur Thorkelin, Frede­rikke Antoinette Constance Marie, f. 1812, med Postmester Brinck-Seidelin.

 

            IV. Anton Christian, f. 1778, † 1843, Oberst, Kammerherre, R. af D. og Dmd., gift med Christiane Louise Pauline v. Stemann, f. 1785, † 1864. 7 Børn. Eleonore Dorothea Isabelle, f. 1813, † 1865, blev gift med Jægermester Frederik de Lichtenberg til Løystrup, Sophia Charlotte, f. 1815, er i den   Thaarupgaardske Stiftelses 2. Afdeling, og Louise Antoinette, f. 1817, indskreven i Estvadgaards Stiftelse, gift med Oberst Carl Christian Wegener. Af Sønnerne     have: 1) Hans Gustav, f. 1811, Toldforvalter, gift med Charlotte Sophie Frederikke Emilie Lillienskjold, for­uden 2 Døttre, der ere døde, 1 Datter, Dorothea         Henriette Louise, f. 1868, indskr. i Roeskilde Kloster; 2) Christian Ludvig Montagne, f. 1819, der er Forpagter af Serritslev­gaard og gift med Emilie Caroline Adler, f. 1834, ind­skreven i Estvadgaards Stiftelse, Børn; den ældste Datter, Sophie Louise Elisabeth, f. 1855, er gift med Professor Valdemar Styhr, Clara  Auguste, f. 1858, i Vemmetofte, Elisabeth, f. 1861, i Thaarupgaard og Roeskilde, Sophie Amalie, f. 1863, i Roeskilde, Cathrine Emilie, f. 1868, i Roeskilde;      Sønnerne: Anton Christian, f. 1857, August Vilhelm, f. 1859, Frederik, f. 1867, Holger, f. 1873; og 3) Adam Valdemar, f. 1827, Ritmester, R. af D., gift med            Sarah Catrine Bagger, f. 1832, indskr. i Estvadgaards Stiftelse: 11 Børn, hvoraf 4 ere afgaaede ved Døden: Sønnerne: Axel, f. 1861, Eigil Emanuel, f. 1863,            Tage. f. 1865, Bent Asger, f. .1868; Døttrene: Eleonore Cornelia. f. 1866, i Roeskilde, Signe Ingeborg, f. 1869, indskreven i Roeskilde, Ingrid Octavia, f. 1874.

           

            V. Frederik Nicolai Hieronymus, f. 1780, † 1827, Capitain. R. af D., gift 4/1 1815 med Catharine Elisabeth Lillienskjold, f. 1782, † 1852 (1 Datter døde ugift) ;   1 Søn Peter Alexander Montagne, Høiesteretsassessor, R. af D.. gift: 1) med Susanne Catharine Friis, f 30/3 1855, 2) med Josephine Mathilde Friis; Børn  Cathrina Elisabeth Alex­andra, f. 19/2 1851, i Vemmetofte, Frederik Sannes, f. 22/10 1854, cand. juris.