Linde. Side 290 - 292

 (Patent af 17/10 1704. Fornyelsespatent af 23/11 1810.)

 

Christen Christensen Linde, f. 1626 i Holstebro, † 1708. skal have begyndt som Bissekræmmer og ved en heldig Handel lagt Grunden til sin Rigdom, som i Tidens Løb forøgedes, til­dels ved, at han til de daværende lave. Eiendomspriser ind­kjøbte en Del Sædegaarde. Han var Eier af Volstrup, Kjær­gaardsholm, Pallisbjerg og Stenumgaard da han 17/10 1704 blev optagen i Adelsstanden, og gift med Dorothea Nielsdatter . med hvem han havde 17 Børn; 9 døde i en ung Alder. 4 Sønner, der overlevede ham, slægtede Faderen paa. De eiede i Alt 22 complette Godser med henved 7000 Tdr. Hrtk. Jordegods og 1100 Tdr. Hrtk. matr. Tiender, og have bidraget meget til at fremme Jyllands Udvikling. I Særdeleshed maa fremhæves Christen Lindes anden Søn, Niels, f. 1678, † 1746, gift med Karen Rosenkrantz, f. 1693, † 1782, til Bustrup, Møltrup, Tanderup, en Del af Stubbergaard, Kjærgaardsholm, Landting, Tirsbæk og Bryskersborg, han eiede i Alt over 2300 Tdr. Hartkorn og 500 Tdr. Hrtk. matr. Tiender. Han hørte til de Godseiere, der levede for deres Ejendommes Kultur og Forskjønnelse. Med hans Søn, Christen, f. 1720, † 1756, til Tirsbæk, gift med Maren Loss , Skomager Jørgens Datter af Horsens, uddøde denne Linie (”Orion”, T. A. Becker, I. Bd., pag. 325-329). Den tredie Søn, Frantz Rantzau, f. 1681. † 1753, til Pallisbjerg og Sønder-Vosborg, gift med Helene v. Bassen, efterlod ei Sønner.

 

            Af den ældste Søn, Christen, f. 1664, † 1723, gift med Ellen Maria v. Obelitz, f. 1678, † 1727, og af Christen Lindes yngste Søn, Christian, f. 1684, † 1753, til Bekmark, Holmgaard og Ulsund, gift med Anna Maria v. Poulson, f. 1707, † 1761, leve endnu Efterkommere paa Mandslinien, men de store Besiddelser, som Slægten eiede i det forrige Aar­hundrede, ere afhændede og for en Del udparcellerede.


Fra Christen Lindes ældste Søn nedstammer

 

1.      Christen Linde, f. 8/8 1815, Forpagter paa Ernstpriis under Grevskabet Lindenborg, der i Ægteskabet med Wilhelmine Sophie Catharina Gramkov har 8 Børn: Hendrik Gustaf, f. 10/7 1843, gift, Børn ; Emil Adolph Albert, f. 23/4 1845; Theodor Rudolph August, f. 2/5 1846; Carl Frederik Johan, f. 28/4 1847; Rudolph August Frederik, f. 13/4 1849; Sophia Clarissa Margaretha, f. 20/6 1850; Emma Christine, f. 12/6 1856; Albert, f. 19/9 1857, stud.polyt.

 

2.      Børnene af Magnus Christian Linde, f. 1792, † som Chef for Bogholderiet ved Øresunds Toldkammer, og Hustru Caroline Frederikke Schultz: a) Marie Sophie Frederikke. f. 17/2 1838, gift med Adjunct Muusmann i Roeskilde. b) Christian Frederik, f. 7/1 1840, Cancellist i Finants­hovedkassen, gift 29/11 1869 med Ottilia Elisabeth Christina Cathinka, f. 2/4 1840, Datter af Major Saint-Aubain: Børn: Sophie Christine, f. 15/2 1871, Jutta Maria, f. 3/8 1873.

 

            Fra Christen Lindes yngste Søn nedstammer Jørgen Christian, f. 2/12 1750, † 6/11 1814, til Clausholm, der efter An­søgning 23/11 1810 erholdt Fornyelsespatent. Ifølge „Magazin til den danske Adels Historie", 1. B., pag. 189, og Castenskjold 1. c., pag. 55, skulde det Stamfaderen Christen Linde under 17/10 1704 meddelte Adelspatent være bortkommet, men dette synes at maatte bero paa en Fejltagelse, da Patentet af 17/10 1704 endnu er i den ældre Linies Besiddelse.

Jørgen Christian de Lindes eneste Søn, Hans Peter, f. 1798, † 1835, Hofjægermester, Overførster i Slesvig, fik ved Patent af 11/7 1810 Tilladelse til med sit eget Navn og Vaaben at forene Friedenreichs. Hans Afkom er udvandret.