Linstow. Side 293 - 294

(Adelspatent af 28/1 1777.)

 

Familien Linstow stammer fra Meklenborg og henregnes l de saakaldte obotritiske Slægter, som bleve i Landet, efter det var undertvunget af Henrik Løve 1166. Riddere af navnet Linstow nævnes allerede paa Carl den Stores Tid. En ren af Familien har forplantet sig til England og Skotland herfra til Amerika, i hvilke Lande den endnu blomstrer under Navnet Livingstone.

 

            Christoph Hartvig v. Linstow, f. 14/9 1740, † 12/4 1823, blev 28/1 1777 naturaliseret som dansk Adel. Han var Generaladjudant hos Peter III. og kom efter Kejserens Død til Holsten, en da den storfyrstelige Del af Holsten blev forenet med den kongelige ved Mageskiftet mellem Rusland og Danmark i 1773, gik han i dansk Tjeneste, blev senere Overforstmester og vid R. Han var gift med Charlotte Benedicte Elisabeth v. d. Lühe.

 

            Sønner:

 

            1.  Frederik August, f. 1775, † 1848, Kammerherre, Amtmand i Lauenborg. Børn: a) Hartvig, f. 1813; b) Gustav Leopold, f. 1816, † 1871, Kammerjunker og Landsdommer i Trittau (Døttre) ; c) Otto Ferdinand, fhv. Landskriver paa Pelworm (Børn: Frederik August Nicolaus Hartvig Carl, Henriette Antonie Eleonore Christine, i Vallø, Nicoline Margrethe, i Vallø, Antonie, i Vallø) ; d)      Heinrich August Waldemar, f. 1820; e) Friederich August Anton Julius, f. 1828, Amtsretssecretair i Lauenborg; f) Bertha Dorothea Elisabeth, Stiftsdame i Vallø.

 

            2. Wilhelm Bernhard, f. 1776, † 1847, Kammerherre, Forst­- og Jægermester i Lauenborg, gift med Dorothea Margrethe Astrup. Børn: a) Hartvig Christian Wilhelm, f. 4/8 1810, Kammerherre, R. af D. og Dmd., forhenv. Præsident for Regjeringen i Lauenborg (Søn: Theodor Carl Gustav, f. 1841); b) August Franz Wilhelm, f. 1814, Major (4 Sønner, hvoraf en faldt ved Sedan, i preussisk Militærtjeneste); c) Christian Hans Wilhelm, f. 1822, Kirchspiel­vogt i Segeberg (3 Sønner); (1) Adolph Friedrich Gottfried. f. 1832, preussisk Major (2 Sønner); e) Charlotte Sophie Dorothea, Enke efter Baron Ripperda, har Pension fra Vallø. Der findes for Øieblikket ingen mandlige Medlemmer af denne Familie her i Landet.

 

            3. Hans Detlev Franciscus, f. 1787, † 1851, cand. juris, Slots­intendant i Christiania, bekjendt af flere Skrifter, han har udgivet. Han var gift med Fernanda Augusta Carisius (ingen Børn).

 

            En anden Gren af denne Familie har været her i Landet siden Begyndelsen af forrige Aarhundrede og har beklædt Embeder i Staten. Den blomstrer her endnu, men er ikke naturaliseret som dansk Adel; denne Gren af Familien har Andel i det af Geheimeraadinde Scheel, f. Cicignon, oprettede F. C. paa ialt 60,000 Kr. (Se „De danske Majorater", pag. 142-43.)