Løvenørn

 

            Poul Vendelbo, f 5/4 1686, 27/2 1740, Søn af Landmand Thomas Poulsen i Horsens, traadte 1707 i russisk Tjeneste, udmærkede sig i Slaget ved Siesna 8/10 1708 og førte Forhandlingerne om Lejonhufwuds Capitulation; 1710 sendtes han til Kjøbenhavn, hvor han forhandlede med den danske Regjering. Under sit Ophold ved det danske Hof blev han 14/1 1711 optaget i den danske Adelsstand under Navnet Løvenørn og traadte 27/7 1711 som Generaladjudant hos Kong Frederik IV. I dansk Tjeneste. I den nordiske Krig udfoldede han en stor Virksomhed. Han havde en væsentlig Andel i Fredslutningen med Sverrig. Han var gjentagende Envoyé extraordiaire i Berlin, udnævnes dernæst til Stiftamtmand og derefter til Overkrigscommissair over Hæren og Flaaden, Geheimraad, General i Cavalleriet, Medlem af Slotsbygningscommisionen, R. af E. og l’union parfaite. Han erhvervede Bregentved  ifølge Kong Christian VI.s Forsikkringsbrev af 15/6 1731 ved Skjøde af 14/9 1731 for 25,000 Rdl.