Løvenskiold

 

Baroniet Løvenborg

(Patent af 6/11 1739. Friherrelig Patent af 22/4 1773)

 

Baroniet indbefatter Godserne Løvenborg og Vognserup samt Gaardene Severinsminde og Minnelyst med et Jordtilligende af 1839½ Tdr. Land foruden 937 Tdr. Land Skov, i Alt 840¾ Tdr. Hrtk., i Bankactier 13,400 Kr., i Fideicommiscapitaler 1,030,495 Kr. Dets nuværende Besidder: Baron Carl Herman Frederik Wilhelm Ove Rammel Løvenskiold, f. 13/3 1836, blev 28/5 1875 gift med enke efter Arbeidsmand Jørgensen. Karen Sophie Jørgensen f. Christensen, Datter af Røgter Christensen. Han tiltraadte Baroniet efter Faderens Død 10/11 1877, men hans Bo blev taget under Fallitbehandling og Baroniets Administration overtoges en Commission, bestaaende af Geheimeraad Fonnebech, Grev Lerche til Lehnsgrevskabet Lerchenborg og Amtmand, Kammerherre Benzon.

 

Lehnsbaronens Broder:

 

Oscar Valdemar Herman Leopoldus, f. 1/10 1837, tidligere Cavalleriofficer, gift 30/9 1862 med Julie Vilhelmine Anna Helene Adelaide Emilie Baronesse Hochschild, f. 7/2 1843. Børn: a) Carl Oscar Herman Leopoldus, f. 29/4 1864, b) Elisabeth Emily Frederikke Julie, f. 9/6 1865, I Vallø, c) Annette, f. 8/10 1866, I Vallø, d) Anna Thecla Louise, i Vallø.

 

Lehnsbaronens Faders Broder:

 

            Carl Eggert Georg, f. 11/9 1806, Kammerherre, R. Af D., tidligere Toldforvalter, gift 6/11 1844 med Sophie Margrethe Vilhelmine Annette Løvenskiold, f. 3/10 1811, af den eldre, ikke friherrelige Linie. Datter: Annette Frederikke Jenny Vilhelmine, f. 20/7 1845, gift 17/7 1868 med Kammerjunker Viktor Ellbrecht, f. 23/6 1835, til Christinetorp i Sverrig.

 

Den ældre, ikke friherrelige Linie:

 

Herman Løvenskiold, f. 17/4 1773, † 22/12 1843, Kammerherre, entl. som Oberst, gift 11/10 1804 med Annette Christine Grevinde Knuth, f. 10/2 1787, † 24/3 1873, Børn:

 

 

  1. Georg Frederik, f. 21/3 1807, pens. Som Capitain, R af D.
  2. Sophie Margrethe Vilhelmine Annette, f. 3/10 1811, gift 6/11 1844 med Kammerherre Carl Eggert Georg, Baron Løvenskiold, f. 11/9 1806.
  3. Carl Ludvig, f. 27/9 1822, Hofmarschal, Ordensceremononimester, Kammerherre, St. af D. og fl. Fr. Ordener. Dmd., gift: 1) 2/10 1822, med Christiane Marie, f. 25/8 1828, † 4/3 1851, Datter af Overkrigscommisiar Schultz til Voergaard, 2) 28/8 1852 med Charlotte Eugenie Louise Auguste, f. 25/6 1828, Datter af svensk-norsk Udenrigsminister Baron Elias Lagerheim.

 

Børn:

a)      Clara Anna Hedevig Christiane Marie, f. 5/2 1851, gift 23/2 1878 med Signor Auguste Gigioli,

b)       Axel, f. 15/6 1853

c)      Thyra Helene Charlotte Annette, f. 3/12 1857, indskr. I Vallø,

d)      Fanny Helene Emma Sophie, f. 22/1 1861, indskr. I Vallø.

 

Familien Løvenskiold nedstammer fra Herman Leopoldus, der omtrent i Midten af det 17de Aarhundre indkom fra Bremen og bosatte sig i Christiania. Han blev gift med Barbara Wiggers. Deres eneste søn, Herman Leopoldus, f. 18/10 1677, blev gift: 1) 1700 med Inger, datter af den rige Comerceraad Borse. 2) med Kirstine Brink. ”Han var en for sin praktiske brugbarhed og Rigdom anset mand”, der i Norge eiede en Del Jernværker og paa Sjælland 3 adelige Sædegaarde. Under 6/11 1739 blev han optagen i den danske Adelsstand med Navn af Løvenskiold. Han etterlod sig af sit 2det Ægteskab 2 sønner: Herman, fra hvem den ældre eller norske , og Severin, fra hvem den friherrelige Linie nedstammer. Herman v. Løvenskiold, f. 1700, † 1759, Eier af Fossum og Bolvigs Jernværker. Havde 3 Døttre og 3 Sønner:

 

1)      Bartholomæus Herman, f. 1729, † 1788; hans Afkom paa Sværdsiden er uddød.

2)      Herman, f. 1739, † 1799, Kammerherre; fra ham nedstamme de ovennevnte Medlemmer af den ældre Linie.

3)      Severin, f. 1744, † 1818, hvis Søn, Severin L., blev Statholder i Norge. Afkom