Lütken. Side 296 - 298

(Patent af 29/1 1780.)

 

Frederik Christopher Lütken, f. 1698, † 1784, Søn af Regimentsskriver Joachim Lütken, Capitain i Søetaten, afskediget paa Grund af sin Optræden i den Benstrupske Sag, dernæst Controlleur ved Øresunds Toldkammer, blev adlet 29/1 1780 han var gift : 1) med Cornelia v. Sievers, † 1745, 2) med Anne Catrine Riis, †1781. Af hans Døttre blev Margretha, f. 1736, † 1812, gift med Commandeurcapitain, Tøimester Hans Martin Bille, og Frederikke Louise, f. 1747, †1812, med Contreadmiral Grodtschilling; af Sønnerne døde den ældste, Joachim, f. 1730, Etatsraad og Toldkæmmerer, i Aaret 1811 ugift. Den anden Søn, Christopher, f. 1734, Commandeur-capitain, forliste 1783 tilligemed sin eneste Søn, Frederik Thimoteus, f. 1764, paa Hjemreisen fra Ostindien med ”Indfødsretten", hvis Chef han var. To yngre Sønner :

 

1.      Christian, f. 1742, † 1803, Commandeur, gift med Charlotte Birgitte Claessen, † 1820,

2.      Otto, f. 1749, † 1835, Admiral, St. af D. og Dmd., udmærkede sig som ung Officer, saa at han sprang en Anciennitetsclasse over, og var fra 1809 – 1814 Chef for Norges Sødefension, gift med Frederikke Selstrup, f. 1750, † 1826, - have efterladt Afkom.

 

Christian Lütkons Sønner:

 

1.      Andreas Christian, f. 1777, † 1808, var Premierlieutenant i Søetaten; hans eneste Datter, Andrea Christiane Charlotte, f. 29/3 1808, er Conventualinde i Vemmetofte.

2.       Christopher, f. 1782, † 1857, Kammerherre, Viceadmiral, St af D. og Dmd., deltog som Næstcommanderende paa _ "Najaden" i Kampen ved Lyngør. (Ei Afkom.)

3.      Otto Ferdinand, f. 1789, † 1862, Commandeurcapitain, i; af D. og Dmd., gift med Wilhelmine Susanne Eberhardine v. Zepelin, f. 5/2 1803. Hans Døttre: Charlotte ViIhelmine, f. 1831, og Ottilie Caroline Christiane, f. 1833, ere Stiftsdamer i Vallø, og Sønnen, Christian, f. 15/5 1840, Capitain i Fodfolket, er gift med Marie Daniels, f. 1845, Afkom : a) Otto August, f. 26/9 1868; b) Augusta Charlotte Cornelia Maria, f. 10/8 1870; c) Maria Amalia Carla, f. 13/6 1875, indskr. i Vemmetofte; d) Else Wilhelmine Johanne Engelke, f. 5/12 1876, i Vemmetofte.

 

            Af Christian Lütkens Døttre døde 3 som Stiftsdamer, respective i Gisselfeld, i Vallø og i Vemmetofte.

 

Otto Lütkens Sønner

 

            1. Frederik, f. 1774, † 1819, Capitain i Søetaten, Commandant i Nyboder, adopterede nuværende Overretsassessor Lütken.

 

            2. Magnus, f. 1782, † 1847, Contreadmiral, C. af D. og Dmd., gift med Wilhelmine Cecilie Nissen, f. 1787, † 1875.

 

            3. Thomas Joachim, f. 1786, † 1842, Commandeur, R. af D. (Ei Afkom).

 

Magnus Lütkens Afkom:

 

            1. Otto Hans f. 31/7 1813, Orlogscapitain, C. af D. og Dmd., Marineminister 1864-1865, gift 1843 med Anine Buntzen, f. 22/11 1819. Børn: a) Magna Cecilie Camilla, f. 23/1 1846, gift med Capitain E. Suenson , Directeur for det store nordiske Telegrafselskab, R. af D.; b) Otto George, f. 15/8 1849, Premierlieutenant i Søetaten; c) Andreas Magnus, f. 17/1 1852, Assistent i Privatbanken; d) Henriette Julie Pouline, f. 25/5 1854, Stiftsdame i Vallø; e) Anton Frederik, f. 7/12 1856, stud. juris.

 

            2. George Magnus, f. 1815, † 1834, Søcadet.

 

            3. Sophie Frederikke, f. 16/7 1817, Stiftsdame i Vallø.

 

            4. Augusta Wilhelmine, f. 31/8 1825, † 13/4 1860 som Stifts­dame i Vallø.

           

            5. Cecilie Louise, f. 16/11 1827, Stiftsdame i Vallø.