Lützau. - Lützow. Side 300- 301

 

(Patent af 18/12 1651 og 28/8 1776.)

 

Familien Lützau hører til de gamle meklenborgske Adelsslægter. Den første af denne Slægt her i Landet var Hugo v. Lützau, f. 1617, † 1693, der var ansat ved Kong Christian IV.s Hof og naturaliseredes 18/12 1651. Han eiede Bachendorff og Lundsgaard og blev gift: 1) med Ide, Datter af Jørgen Rosenkrantz til Kjeldgaard, 2) med Karen, Datter af Ove Juul til Brunsgaard. Fra ham nedstammede i lige Linie Hans Frederik, f. 1740, † 1789, Oberst, gift med Frederikke Cathrine de Hansen, en naturlig Datter af Frederik V., hvis Sønner, Hugo Christian, f. 1769, † som Major, og Magnus, der var Commandant i Korsør, have efterladt Afkom. En Sønne­søn af Hugo Christian er Carl Lützau , dansk Justitsraad, tidligere Toldkasserer ved Toldstedet paa Altona Banegaard, nu i preussisk Tjeneste, og en Søn af Magnus Lützau er Frederik Georg, f. 7/1 1809, Kammerherre, R. af D., Oberst, nu Commandant paa Korsør Søbatteri. Af første Ægteskab en Søn og en Datter, Sophie Amalie Marie, gift med Major Schaumburg, og af andet Ægteskab med Juliane Hansine Borberg, f. 15/6 1824, to Børn : Augusta, f. 9/5 1855, Stifts­dame i Vallø, og Hugo, f. 3/11 1857.

 

            Endvidere naturaliseredes ved Patent af 28/3 1776 Christoph Marquard v. Lützow, f. 1738, †1809, af en anden Linie. Han døde som Generallieutenant. Hans Søn Gotthard, f. 1762, der døde som Generalmajor, var indtil 1848 Commandant i Rendsborg. Hans Døttre: Gerhardine, beneficeret med en Pensionsplads i Vallø, Marie, indskr. i Vallø. To af Sønnerne, Gotthard og Fritz, døde som Officerer, en tredie Søn, Ludvig Lauritz Gotthardt, var indtil 1848 i den danske Armee og lever nu i Kiel. Han er gift med Therese, Datter af Etats- og Overretsraad Krichauff i Slesvig.