Moldrup. Side 308 - 309

(Patent af 26/6 1731.)

Stamhuset Vestervigklosters F. C.

 

I Aaret 1690 blev Forpagteren af Vestervigkloster Hovedgaard, Peter Nielsen Moldrup, Eier deraf. Han blev kort efter indviklet i en langvarig Proces. Anledningen hertil var et Vaadedrab paa en Bonde, der formedelst en Forseelse i Hoveritjenesten var sat en Lørdag Aften i polsk Buk - en af hin Tids Herregaardsstraffe -, og ifølge Moldrups udtrykke­lige Befaling skulde blive siddende til Mandag Aften, og som Følge heraf døde. Denne Proces vakte ualmindelig Opsigt og skal have kostet Moldrup hans halve Formue.

(Wilse: Reiseantegnelser, V. p. 180.)

 

1731 oprettede Moldrup, ifølge Bevilling af _15/8 1711, Vestervigkloster til Stamhus, nærmest for sit mandlige Afkom paa Sværdsiden. 1737 afgik han ved Døden.

 

            Hans Sønner, Oberst Jens Laasbye Moldrup, f. 1697, † 1771, til Stamhuset Vestervig, og Johan Rantzau Moldrup, optoges 26/6 1731 i den danske Adelsstand.

 

            Oberst Jens L. Moldrup gjorde mange gode Indretninger paa Stamhuset, oprindeligen 595 Tdr. Hrtk., som han ifølge Bevilling af 1761 forøgede med Ørumgaard, 379 Tdr. Hrtk. Hans Søn, Kammerherre Peter Moldrup, f. 1735, † 1787, en anset Videnskabsmand, var ligesom Faderen en udmærket Godsbestyrer.

 

            Ved hans Død faldt Stamhuset, da han ikke efterlod Søn, til hans Broder, Hans Christian Moldrup, f. 1740, † 1795, til Marsvinslund, Major, og efter ham til dennes Søn, Kammer­herre Christian M., f. 1778, † 1842, gift med Charlotte Amalie Døllner. Under ham blev Stamhuset, 974 Tdr. Hrtk., ifølge Bevilling af 9/11 1798 substitueret med en Fideicommiscapital stor 69,190 Kr. 77 Øre. - Med nævnte Kammerherre Christian M. uddøde den fra Erectors ældste Søn nedstammende Linie paa Sværdsiden, og gik F. C. nu over til den fra Erectors anden Søn. Johan Rantzau Moldrup nedstammende Peter Moldrup, f. 1786, † 1846, hvis ældste Søn, Frederik Emil Moldrup, f. 24/11 1817, Overkrigscommissair, R. af D., Controlleur og Regn­skabsfører ved Usserød Klædefabrik, er F. C.s nuværende Be­sidder.

Om hans Afkom m. m. se „De danske Majorater", pag. 343-346.