Moltke. Side 309 - 312

(Aabent Brev af 10/11 1866.)

 

Slægten Moltke er af vendisk Herkomst, men Navnet forekommer alt i det 13de Aarhundrede i den danske Historie se „De danske Moltker", af Ritmester H. H. Langhorn).

 

            Af de her i Landet blomstrende Linier nedstammer den ældre fra Joachim Moltke, f. 1602, † 1665, dansk Cornet, senere svensk Oberst, der blev gift: 1) 1633 med Adelheid Margrethe v. der Lühe, 2) 1652 med Catharine v. Strahlen­dorf. - Den yngre Linie nedstammer fra Claus Joachim Moltke til Stridfeldt og Walkendorf, dansk Capitain 1644, gift med Christine Amalie Moltke. Begge Linier have ud­bredt sig i mange Forgreninger. Til den ældre Linie hører: Frederik Ditlev Moltke, f. 1750, † 1825, der 1776 blev tysk Rigsgreve, Werner Jasper Andreas Moltke, f. 1755, † 1835, der blev dansk Lehnsgreve, og Helmuth Carl Bernhard Moltke, f. 1800, Preussisk Generalfeltmarschal, der blev preussisk Greve. Til den yngre Linie hører Greverne af Bregentved.

 

            Carl Bernhard Louis Otto Moltke, f. 14/5 1792, † 9/10 1834 som Kammerjunker, Capitain i Livgarden, R. af D., fik 23/6 1808 dansk Indfødsret, men Naturalisationspatentet omtaler ikke en Naturalisation som dansk Adel. Derimod udstedtes 10/11 1866 et kongeligt aabent Brev, hvorved hint Naturalisationspatent erholdt den Tilføielse, at der ved samme hjemles den nævnte Carl Moltke og hans ægte Descendenter Rettigheder som dansk Adel. Han blev gift 9/1 1827 med Mathilde Schør­berg , f. 15/2 1805. Børn

 

            1. Otto Heinrich Albert Theodor Frederik August, f. 9/11 1827, Artillericapitain, gift 16/5 1863 med Louise Augusta Gottlieb, f. 4/1 1842. Børn: a) Charlotte         Vilhelmine Mathilde, f. 2/8 1865, indskr. i Vallø, b) Carl Johan Otto, f. 25/9 1866.

 

            2. Heinrich Adam Verner, f. 11/8 1829, Kammerjunker og Lieutenant i Rytteriet.

 

            3. Charlotte Vilhelmine Marie, f. 23/8 1831, † 10/1 1853, gift 3/3 1852 med Grev Alexander Luckner.

 

            Ovennævnte Carl Moltkes Fætter er den bekjendte Helmuth Carl Bernhard Moltke, en Søn af Frederik Philip Victor Moltke, f. 1768, † 1845, til Augustenhof, dansk General­lieutenant, gift 1797 med Henriette Sophie Paschen, † 1837, der havde 6 Sønner og 2 Døttre, af hvilke Kammerherre Bernhard Adolf Erdman Georg, tidligere i Cancelliet, senere Landdrost i Pinneberg, havde 4 Sønner, der ere i preussisk Tjeneste.

 

            Werner Jasper Andreas Moltkes Afkom paa Sværdsiden er uddød. Hans Søn, Lehnsgreve Ehrenreich Christopher Ludvig Moltke, f. 1790, † 1864, Geheimeconferentsraad, St. af D., havde i Ægteskabet med Frederikke Vilhelmine Reinholdine Bardenfleth, f. 1800, nu beneficeret med Pension fra Vemme­tofte, 1 Datter, Augusta Vilhelmine Thorwelga, f. 1820, Stifts­dame i Vallø, der tidligere var Hofdame hos Arveprindsessen.

 

            Af den yngre Linie have Greverne af Bregentved og de fra Brødrene Adam Ludvig Moltke, f. 1743, † 1810, General­lieutenant, R. af E., gift med Margrethe Sophie v. Hauch, og Geheimestatsminister Frederik Moltke, f. 1754, † 1836, gift: 1) med Margrethe Løvenskiold, † 1808, 2) med Margaretha Sophie v. Hauch, † 1829, nedstammende Moltke'r udbredt sig her i Landet.

 


            Generallieutenant Adam Ludvig Moltke havde 5 Sønner. Den ældstes Afkom paa Sværdsiden uddøde med Adam Ludvig Joachim, f. 10/12 1805, der var Copist i Hof- og Stadsretten og Secretair i Kjøbenhavns Borgerrepræsentation og bekjendt ved sine Oversættelser. Den yngste Søn, Adam Vilhelm Johannes, f. 1791, † 1815, efterlod af Ægteskabet med Sophie Hauch en Datter, som døde i Ægteskabet med Capitain Witzleben. Den anden Søn var Generallieutenant Anthon Carl Frederik

Moltke, f. 8/5 1784, † 12/12 1863, gift: 1) 1815 med Johanne Marie Staal , † 1819, 2) 1820 med Henriette v. d. Maase, f. 13/4 1797, † 27/6 1869. Børn: a) Maria -Sophie Ludovica, f. 1816, gift med Oberst Carl Andreas Krag; b) Marie Sophie, f. 1821; c) Adam Anthon Frederik, f. 1825, Capitain i Infanteriet, R. af D.; d) Antoinette Henriette Zarde, f. 1826; e) Frederik Anthon Marinus, f. 1828, † 1857 som Kammerjunker; f) Amalie Louise, f. 1831.

 

            Den tredie Søn, Georg, f. 1786, † 1846 som Chef for Dronningens Hofetat, Kammerherre, C. af D. og Dmd., blev 1827 ophøiet i den danske Friherrestand med Navnet Moltke­-Rosenkrands, gift: 1) 1813 med Enkegrevinde Kirstine Fædder, f. Gleerup, til Baggesvogn, † 1820, 2) 1827 med Lehnsbaronesse Annette Catharine Henningia Rosenkrantz til Willestrup, Enke efter Baron Reedtz Thott Rosenkrantz, † 1845. Børn af første Ægteskab : a) Inger Sophie, f. 1815; b) Ludvig Jørgen Frederik Moltke, f. 1819, Overauditeur.

 

            Den 4de Søn, Christian Julius Frederik, f. 1787, † 1845 som Byfoged i Svendborg, R. af D., gift 1819 med Catharina Margaretha Dorothea Colding. Børn:

 

1. Adam Frederik, f. 1821, Kammerjunker, Byfoged i Sæby, gift 1861 med Louise, Datter af Kammerherre v. Rosen, Amtmand i Segeberg, † 1853. Afkom.

 

2. Frederik Andreas, f. 1822, Capitain à la suite i Artilleriet, tidligere Adjudant hos Hs Maj. Kongen, R. af D. og. Ordener, Dmd.

 


3. Sophie Ovine Vibecke Mariane, f. 1828.

 

             Geheimestatsminister Frederik Moltke havde 3 Sønner:

 

1. Herman Georg, f. 1789, † 1854 som Kammerherre og Herredsfoged, gift 1817 med Anna Sophia Juliane Marga­retha v. Hauch. Børn:

 

            a. Adam Frederik Johannes, f. 1818, Cand. phil.

 

            b. Fritz, f. 1820, Overauditeur, By- og Herredsfoged, gift 1849 med Josepha Schjern.

 

            c. Vibecke Pauline Sophie Margrethe, f. 1822, † 1854, gift med Major Bülow.

 

            d. Anthon Carsten Andreas Julius Wilhelm, f. 1830, Capi­tain, R. af D., gift 1859 med Thomasine Knudine Bruun.

 

2. Anton Henrik, f. 1791, Kammerjunker, Oberstlieutenant.

 

3. Wilhelm, f. 1802, Kammerherre, Hofjægermester, Over­førster, R. af D. og Dmd., gift 1842 med Henriette Frede­rikke Augusta Moltke. Datter: Fritze Henriette Nanna Antoinette, f. 1849, i Vallø.