Moltke-Bregentved. Side 312- 325

 

Grevskabet Bregentved. Stamhuset Moltkenborg. Hvitfeldts F. C., det af Grev Ernst Moltke til Nørager og Hustru oprettede Pengefidei­commis, det første og andet Noerske Pengefideicommis, det Brun-Neergaardske Pengefideicommis. Herregaardene: Conradinelyst, Aagaard Gods

og Nørager, Espe, Bonderup, Jomfruensegede, Lystrup og Mullerup.

 

I. Grevskabet Bregentved


            oprettedes 31/3 1750 af Overhofmarschal Adam Gotlob Moltkes Allodialgodser: Bregentved, Juellinge og Thurebyholm c. p., og blev fornævnte Adam Gotlob Moltke for sig og sine rette ægte
Livsarvinger forlehnet med dette Grevskab og ophøiet til Greve af Bregentved. Om Successionen bestemtes, at efter primi acquirentis dødelige Afgang skulde succedere udi Lehnet først hans ældste Søn, Christian Frederik Moltke, Greve af Bregentved, og alle hans mandlige Descendenter, og efter dem primi acquirentis anden Søn og alle hans mandlige Descen­denter, og saa fremdeles en Søn efter den anden og hans mandlige Descendenter. Primi acquirentis Afkom paa Spinde­siden og dernæst hans Brødre, Geheimeraad Joachim Moltke, Overhofmarschal hos Hertugen af Gotha, og Johan Moltke, Oberst udi Landgreven til Hessen-Cassels Tjeneste, og deres rette ægte Descendenter af Mand- og Qvindekjøn, sub­stitueredes.

 

            1774 ansøgte Erector om Autorisation til ved Codicil at bestemme, hvilken af hans Sønner af 1ste Ægteskab efter ham skulde tiltræde Grevskabet. Til Støtte for dette Andragende gjordes gjældende, at Grevskabet oprettedes af Supplicantens egne Godser, som han vilde have kunnet disponere over med fuldkommen Eiendomsret, samt at han var Grevskabets Erector og at der i Patentet af 31/3 1750 var tillagt alle hans Sønner lige grevelige Privilegier, Friheder og Rettigheder. Ved Reso­lution af 12/1 1775 blev dette Andragende bevilget, dog med det Forbehold, at, hvis nogen skulde formene at have et jus quæsitum paa bemeldte Grevskab, skulde det være ”hannem uformeent at søge det ved Lands Lov og Ret”. Den ved Reso­lution af 12/1 1775 Erector for sin Person indrømmede Ret til blandt sine Sønner af 1ste Ægteskab at vælge sin Successor, extenderedes ved Resolution af 13/4 1792 paa hans Efterfølgere, saaledes at Efterfølgeren maa ”blandt sine Sønner, og dersom han ingen mandlige Arvinger maatte have, da iblandt sine Brødre, baade af Supplicantens 1ste og 2det Ægteskab samt deres Sønner, udnævne til sin Efterfølger i Grevskabet den, som han maatte finde mest beqvem og bemidlet til at forestaa, bestyre og forbedre Lehnet, samt, at alle efterkommende Succes­sores i Grevskabet maa nyde lige saadan Ret”. Ved Testa­mente af 19/3 1851 har Grev Adam Vilhelm Moltke paalagt sine Efterfølgere i Lehnet - i Henhold til Bevillingen af 13/4 1792 - ved Valget af Lehnsfølgeren at tage Hensyn til, at Lehnet administreres saaledes, at ”ei alene Besidderens og Familiens, men ogsaa Fleres og det Almenes Vel befordres”.

 

            Adam Gotlob Moltke udnævnte sin femte Søn af Ægte­skabet med Christiane Frederikke v. Brüggemann, Joachim Gottsche Moltke, f. 27/7 1746, til Successor. Efter ham succe­derede 1818 hans eneste Søn, Adam Vilhelm, f. 25/8 1785, † 15/2 1864, og efter ham hans ældste Søn, Georg Frederik Julius, f. 27/2 1825, † 1/10 1875, og efter ham den nuværende Lehnsbesidder, Frederik Christian Moltke, f. 20/8 1854, Greve af Bregentved. Under den nuværende Lehnsgreves Mindre­aarighed administreres Grevskabet af en Commission, bestaaende af Grev Brockenhus-Schak, Høiesteretsadvocat Liebe og Etatsraad Koch.

 

            Grevskabet, der i Tidens Løb er blevet forøget, bestaar nu af Hartkorn af alle Slags 1742 3/4 Tdr., i Bankactier 38,400 Kr., i Fideicommiscapitaler 3,469,000 Kr. og en Gaard i Kjøbenhavn.

 

            Ved Gavebrev af 2/3 1877 har den nuværende Besidder skjænket til bemeldte Grevskab den ham efter Faderen tilfalde moltkeske Malerisamling, som bestaar af i Alt 157 Malerier, og som er vurderet til en Værdi af 300,000 Kr., saa at bemeldte Malerisamling, der hovedsagelig henhører til den nederlandske Skole, ”vil være at optage blandt de øvrige til Lehnet henhørende og fra samme uadskillelige Appertinentier”.

 

Under Grevskabet henhører:

 

            1. En Capital af 100,000 Rdl., som bærer Navn af Grev Joachim Gottsche Moltke s F. C.

 

            2. En Capital, stor 250,000 Rdl., som tilhører Grev Joachim. Gottsche Moltke s F. C. Denne Capital gaar, naar Grev­skabet Bregentved tilfalder Sidelinien, over til at   blive fri Eiendom.

 

Følgende Legater ere oprettede i:

 

            1. Grev Joachim Gottsche Moltkes Legat af 28/1 1822 paa 150,000 Rd. for kongelige Embedsmænds Børn, nemlig:

 


            50,000 Rd. for Sønner, der fortsætte deres Studeringer ved Kjøbenhavns Universitet, 10 Portioner å 200 Rd. aarlig.

 

            50,000 Rd. for ugifte Døttre, 10 Portioner å 200 Rd. aarlig.

 

            50,000 Rdl. for Sønner, der gaa i Skole, 50 Portioner å 40 Rd. aarlig.

 

            2. Sammes Legat af samme Dato paa 15,000 Rd. til Op­muntringspræmier og Belønninger for Husflid .paa Grev­skabet; udbetales aarlig med i Alt 600 Rd.

 

            3. Sammes Legat af 15/2 1823 paa 10,000 Rd. til Herlufsholms Skole for Embedsmænds Sønner sammesteds eller som derfra ere dimitterede og fortsætte deres   Studeringer ved Kjøbenhavns Universitet. Renten udbetales Skolen halv­aarlig, men Uddelingen sker ved Skolens Directeur.

 

            4. Sammes Legat af August 1823 til Hellested Hospital paa 3000 Rd. Renten af denne Capital nydes af Lemmerne.

 

            5. Sammes Legat af 28/10 1823 paa 3000 Rd. til 10 Fattige paa Grevskabet, hver Portion 12 Rd.

 

            6. Sammes Legat af 1/3 1824 paa 15,000 Rd. til Opmuntringer og Belønninger for Skolelærere og Skolebørn paa Grev­skabet, nemlig aarlig 300 Rd. til to            forskjellige Præmier for Skolelærere, og 300 Rdl. til Skolebørn, 20 à 8 og 28 à 5 Rdl.

 

            7. Sammes Legat af 28/10 1826 paa 1000 Rd. til Præmier for Efterslægt-Selskabets Skole. Udbetales aarlig af Skolen efter endt Examen.

 

            8. Sammes Legat af 17/2 1845, oprindeligen paa 60,000 Rd., til Kjøbenhavns Universitet og sammes Bibliothek:

 

                        1) Af Renterne af 10,000 Rd. anvendes Halvdelen til at fremme det zoologisk-mineralogiske Museums Tilvæxt, den anden Halvdel til Honorarer for    naturhistoriske Fore­læsninger.

 

                        2) Halvdelen af Renterne af 20,000 Rd. anvendes til Præmie for en naturhistorisk Afhandling, til Medhjælp for Bestyrelsen af det zoologiske Museum og til                                   Understøttelse for Studerende, den anden Halvdel af Renterne, sammen­lagt med Renterne af 12,500 Rd., anvendes til det zoologisk­mineralogiske Museum.

 

                        3) 5000 Rd. anvendes til et Reservefond.

 

                        4) Renten af 17,625 Rd. anvendes til Universitetsbibliotheket. - Besidderen af Grevskabet deltager med Universi­tetet i Bestyrelsen.

 

            9. Sammes Legat paa 8200 Rd. til Carise Capels Vedlige­holdelse.

 

            10. Grev A. G. Moltkes Legat af 8/3 1823 paa 400 Rd. til 2 Fattige i Hasle, hver 8 Rd.

 

            11. Grevinde Georgine Moltke, f. Buchwalds Legat af 28/10 1823 paa 2000 Rd. til Fattige paa Grevskabet, 8 Personer nyde hver aarlig 8 Rd.

 

            For samtlige de ovennævnte Legater ere Fundationer givne.

 

            Endvidere ere oprettede følgende Legater, for hvilke ingen Fundationer ere givne, hvorimod de for samme beroende kgl. Obligationer ere forsynede med Paategning af det forhenværende danske Cancelli:

 

            1. Grev Joachim Gottsche Moltkes Legat paa 10,000 Rd. til Maleracademiet. Renten udbetales Kunstacademiet halv­aarlig til videre Anvendelse.

 

            2. Sammes Legat paa 1250 Rd. til Frue Kirke i Kjøbenhavn. Grevskabets Besidder har derfor en fri Stol i Kirken.

 

            3. Sammes Legat paa 1250 Rd. til Præst ved St. Petri Kirke. Grevskabets Besidder har derfor en fri Stol i Kirken.

 

            4. Sammes Legat til Søndagsskolen paa 500 Rd. Renten betales halvaarlig til Skolens Forstander.

 

            5. Sammes Legat til Trøstens Bolig paa 500 Rd. Renten udbetales halvaarlig til et af Bestyrelsens Medlemmer.

 

            6. Grevinde Moltke, f. Comtesse Knuths Legat paa 1600 Rd. til Ulstrup Hospital.

 


            Samtlige anførte Legater skulle i Henseende til Bestyrelsen og Anvendelsen være perpetuerede ved Lehnsbesidderen af Grevskabet Bregentved.

 

            Enkegrevindens Livgeding blev ved Testamente af 13/1 1866 bestemt til aarlig 10,000 Rd., nu 20,000 Kr., foruden fri Bolig paa Hovedgaarden Thurebyholm, hvilken Bolig vedligeholdes af Grevskabet endvidere tillagdes Enkegrevinden 60 Favne Brænde, fri Leverance af Vildt og Ret til Fiskeri i de omkring Thureby­holm værende Damme og Aaer. Enhver af de yngre Børn til­lagdes af Grevskabets Jordebogskasse en aarlig Apanage, for hver af Sønnerne 2000 Rd. og for liver af Døttrene 1000 Rd.

 

II. Stamhuset Moltkenborg.

 

Adam Gotlob Moltkes Hustru af 2det Ægteskab, Sophie Hedevig, f. 1732, † 1802, en Datter af Geheimeraad Frederik Raben, oprettede under 3/7 1793 Stamhuset Moltkenborg, med samme Succession og samme Forbehold, som den for Grevskabet Bregentved ved Resolution af 13/4 1792 fastsatte.

 

            Til Stamhuset hører: Hovedgaardene Glorup, Anhof og Rygaard, Hrtk. af alle Slags 1010 Tdr., i Bankactier 15,200 Kr., i F. C. Capitaler c. 6,400 Kr. Hovedgaardenes Jordtilliggende udgjør 1092 Tdr. Ld. g. M. foruden 960 Tdr. Ld. Skov.

 

            Den første Besidder var Gebhard Moltke, f. 1764, † 1851, Adam Gotlob Moltkes 3die Søn af 2det Ægteskab ; efter ham hans ældste Søn, Adam Gotlob, f. 1798, † 23/3 1876; efter ham hans ældste Søn, Gebhard Leon Greve Moltke-Hvitfeldt, † 23/4 1829.

 

III. Det Hvitfeldtske Fideicommis.

 

Geheimeraad Mathias Wilhelm Hvitfeldt, f. 1724, † 1803, Clausholm, oprettede ved Testament af 30/6 1800 et F. C. 402,250 Rdl., omskrevet til 334,352 Rd. 48 Sk. Sølv, hvis Indtægter skulde deles imellem hans tvende Døttre: Frederikke Juliane, f. 1757, † 1819, gift med Geheimeraad Friccius v. Schilden Hvitfeldt til Clausholm, (ei Børn), hvorpaa F. C. udelt faldt paa Erectors anden Datter, Sophie Hedvig, f. 1761, † 1794, gift med Iver Rosenkrantz til Villestrup m. m., hendes Datter, Charlotte Emerentze, gift med Kammerherre Frederik v. Raben, f. 1784, † 1828, til Stamhuset Restrup og til Kjærstrup og Bremersvold. Ved hendes Død 1843 tilfaldt F. C. Grev Gebhard Moltke til Stamhuset Moltkenborg.

 

            Erector havde nemlig for det Tilfælde, at hans Afkom skulde uddø, substitueret : 1) Grev Gebhard Moltke til Moltkenborg og Afkom. 2) Grev Otto Joachim Moltke til Espe og Afkom. 3) Grev Jørgen Skeel til Scheel og Estrup, hans yngste Søn. 4) Christopher Christian Hvitfeldt. 5) Dennes Brodersøn, Arild Christopher Hvitfeldt. Ere alle disse uddøde, udnævner Kongen.

 

IV. Det af Grev Ernst Moltke til Nørager og Hustru ved Fundats af  8/5 1874 oprettede Penge F. C., 200,000 Rd., nu 400,000 Kr.

 

Den aarlige Rente af denne F. C. Capital skal, saa længe en af Opretterne er i Live, tilfalde den længstlevende. Opret­terne have forbeholdt sig, at udvælge en hvilken som helst af deres Sønner eller af disses mandlige Descendenter til første F. C. Besidder efter dem, og skal da den af deres Sønners Linie, som saaledes maatte blive udvalgt, i Henseende til Successionen i Fideicommisset til alle Tider anses som den ældste af de fra dem nedstigende Linier. F. C. gaar i Arv efter Reglerne for Individualsuccessionen og den lineal-agnatisk­cognatiske Arvefølge, saaledes at Mand af Mand foretrækkes for Qvinde af Mand og for Mand, af Qvinde.

 

V. Det første Noerske Penge F. C. (352,000 Kr.).

 

Ved Testamente af 10/2 1779 oprettede Geheimeraad Detlev Reventlow - for Generallieutenant Grev Christian Magnus Frederik Moltke og Hustru, Frederikke Elisabeth, f. Grevinde Reventlow - Godserne Noer og Grønwoldt til et F. C. IFølge Codicil af 30/5 1780 og kgl. Bevilling af 2/5 1808, blev F. C. Godset omdannet til et Penge F. C., nu 352,000 Kr. Nuværende Besidder er Grev A. H. C. Moltke, f. 23/6 1828.

 

VI. Det andet Noerske Penge F. C. (160,000 Kr.).

 

Besidder: Joachim Adam Magnus Ferdinand Greve Moltke, f. 22/12 1830.

 

VII. Det Brun-Neergaardske Penge F. C.,

 

120,000 Kr., der i sin Tid deltes i 3 lige Dele, hvoraf en Part, 40,000 Kr., tilfaldt Grev Oscar Peter August Moltke.

 

Om Slægtskabsforholdene se ”De danske Majorater”, pag. 68-80 og ,,Den høiere danske Adel”, pag. 90-102.

 

I. Den fra Joachim Godske Moltke nedstammende Linie.

 

Frederik Christian Moltke, f. 20/8 1854, Greve af Bregent­ved, til Grevskabet Bregentved.

 

Lehnsgrevens Søskende:

 

1. Joachim Ludvig, f. 10/2 1857.

 

2. Hemming Vilhelm, f. 12/9 1861.

 

3. Christian Carl, f. 25/12 1864.

 

4. Erik Olaf, f. 22/3 1868.

 

Lehnsgrevens Moder:

 

Enkegrevinde Caroline, f. v. d. Maase, f. 23/7 1827, Datter af Kammerherre Hermann Frederik Rostgaard v. d. Maase, gift 6/6 1851 med Lehnsgreve Frederik Georg Julius Moltke af Bregentved, f. 27/2 1825, † 1/10 1875 som Udenrigsminister, Kammerherre, Curator for Vallø og Vemmetofte Kloster, St. af D. og fl. fr. Ordener, Dmd.

 

Lehnsgrevens Faders Søskende:

 

1. Marie Caroline Vilhelmine, f. 23/7 1827, gift 21/2 1852 med Baron Christian Bille-Brahe, f. 2/7 1818, til Svanholm, Kammerherre, Stiftamtmand, Curator for Vemmetofte Kloster.

 


2. Julie Georgine Sofie, f. 4/5 1830, gift 4/7 1854 med Grev Ludvig Brockenhus-Schack, f. 11/8 1825, Kammerherre, Amtmand.

 

3. Christian Henrik Carl, f. 13/5 1833, til Jomfruensegede og Lystrup, Kammerherre, R. af D., Medlem af Landsthinget, gift 7/12 1865 med Caroline Amalie Grevinde Danneskjold-Samsø, f. 10/5 1843, † 5/2 1876. Børn: a) Aage Vilhelm Christian, f. 18/9 1866, b) Marie Elisabeth, f. 5/9 1867, i Vallø, c) Einar Frederik Ernest, f. 30/9 1870, d) Henny Caroline Julie, f. 29/3 1873, i Vallø.

 

II. Den fra Christian Magnus Frederik Moltke nedstammende Linie.

 

Grev Adam Henrik Carl, f. 23/6 1828, Besidder af det første Noerske Fideicommis, tidligere Major i den østerrigske Armee, Kammerherre, R. af D. og fl. fr. Ordener, gift: 1) 27/10 1860 med Grevinde Olga Cassini , † 14/9 1866, 2) 27/11 1867 med Grevinde Emma Cassini, førnævntes Søster, † 1870, 3) 19/4 1876 med Sophie Magdalene Raben, f. 10/6 1846, Datter af Kammerherre Josias Raben-Levetzau til Lekkende, Enke efter Baron Holger Christian Georg Rosenkrands. Børn a) Marie Malvine Elisabeth Anastasie Vilhelmine, f. 11/3 1864, b) Carl Paul Oscar, f. 2/1 1869, c) Frederik Josias Valdemar Otto, f. 10/4 1877.

 

Søster:

 

Frederikke Louise Anna, gift 22/5 1855 med Hermann Baron Bagge af Boo, Majoratsherre til de Diensdorfske Godser og Herre til Assiten i Curland.

 

Moder:

 

Anna Malvina Simons, gift 29/5 1824 med Grev Carl Moltke, f. 15/11 1798, † 12/4 1866, til Nytschau, Geheimestats­minister, Overkammerherre, Ordenskantsler.

 

Faderens Brødre og deres Afkom:

 

I.                    Magnus Theodor Greve Moltke, f. 9/3 1806, † 23/10 1860, tidligere Medlem af den slesvigske Stænderforsamling. Kammerherre, R. af D., Besidder af Riddergodset Zalenze i Schlesien, gift med Frederikke Antoinette Sophie Grev­inde Wedel-Jarlsberg. Børn (se ,,De danske Majorater”, pag 72).

II.                 Adam Frederik Adamson Greve Moltke, f. 17/4 1816, † 14/11 1862 Præsident for den holstenske Regjering, 28/10 1864 entlediget i Anledning af Territorialafstaaelsen, C. af D. og R. af fl. fr. Ordener, gift: 1) 16/5 1849 med Fanny Charlotte Anna Louise Grevinde Rantzau, f. 12/6 1824, † /4 1866, 2) 27/9 1868 med Agathe Olshausen, f. 14/9 1834. 9 Børn, forbigaaes her, da de ikke have Ophold her i Landet.

 

Bedstefaderens Brødre og Afkom:

 

I. Christian Magnus Frederiks 4de Søn, Joachim Moltke, f. 4/7 1769, † 15/6 1820, Besidder af det andet Noerske F. C., Kammerherre, Oberst, gift 23/7 1797 med Ellen Katrine Kirstine, f. 19/9 1778, † 19/7 1845, Datter af Etatsraad Jens Brun de Neergaard til Svenstrup og Meerløse. Børn:

 

            1. Magnus Jens Godske Greve Moltke , f. 4/7 1801, † 1878, Besidder af Substitutionen for Noer, Ritmester, Kammer­herre, gift 4/9 1824 med Elisabeth Sophie      Baronesse Bretton, f. 21/4 1801, † 15/5 1869. Børn:

 

                        a. Ellen Sophie Elisabeth, f. 30/9 1825, Klosterfrøken i Preetz.

 

                        b. Alette Vilhelmine, f. 12/9 1827, gift 26,19 1851 med Carl Erik Johan Brun de Neergaard, forhen til Jargsdorff, f. 12/4 1823.

 

                        c. Adam Joachim Ferdinand Magnus, f. 22/12 1830; ansat i Ordenssecretariatet, senere Postmester i Crempe, entlediget efter Ansøgning, nu Besidder af                             Fideicommisset.

 

                        d. Anna, Sophie Antoinette Caroline, f. 30/3 1837, i Itzehoe.

 


            2. Adam Gottlob Ditlev, f. 15/5 1803, † 21/7 1852, Med­ besidder af det Brun-Neergaardske F. C., Ritmester, gift 30/10 1827 med Mathilde de Nully, f. 16/4     1807, † 13/8 1840. Børn :

 

                        a. Oscar Peter August, f. 1/7 1828, Medbesidder af det Brun-Neergaardske F. C., gift 1857 med Alvilda, Datter af Provst Magnussen i Følleslev ; ingen                        Børn; separeret 1867. Han giftede sig anden Gang og reiste med Hustru og 3 Børn til Amerika.

 

                        b. Joachim Richard Henry, f. 31/7 1834, gift 31/5 1860 med Julie Charlotte Frederikke, f. 20/10 1838, Datter af Consul Westermann i Randers. Børn:                       Ida Mathilde, f. 25/3 1861, i Vallø, Henry Theodor, f. 21/2 1863, Agnes Margrethe, f. 1867, i Vallø.

 

            3. Peter Adolph, f. 7/4 1805, Forst- og Jagtjunker, til Conradsfeldt.

 

II. Christian Magnus Frederiks Ide Søn, Ferdinand Moltke, f. 26/7 1775, † 1825, Major, gift med Sophie Hedevig v. Levetzau, † 8/6 1863. Børn:

 

                        1. Frederikke Elisabeth Grevinde Moltke, f. 1807, Stifts­dame i Uetersen.

 

                        2. Magnus Christian Niclas Joachim Greve Moltke, f. 9/6 1809, † 8/2 1866, gift 4/11 1842 med Hansine Hippolytha Christine Charlotte v. Koss, f. 26/6                        1819, †  20/1 1870.

 

                        Børn:

 

                        a. Ferdinand Sophus Carl Magnus, f. 24/8 1844, ansat i Privatbanken, gift 29/8 1873 med Annie Shepherd. Barn: Thyra Emily Olga Alice, f. 18/8 1875.

 

                        b. Vilhelmine Sophie Christiane Hansine, f. 27/9 1846.

 

                        c. Christian Ernst, f. 12/2 1850.

 

III. Den fra Adam Ferdinand Gotlob Moltke nedstammende Linie.

 

I. Adam Gotlob Greve Moltke, f. 1792, † 11/2 1868, Lotto­administrator, Kammerherre, gift 1820 med Christiane Frederikke Lund, † 1846. Søn: Ferdinand Adam Vilhelm, f. 23/7 1823.

 

II. Anna Catharina Henningia, f. 1/12 1799, gift 9/5 1833 med Major Hans Tage v. Moritzen, fhv. Amtsforvalter i Pinneberg, R. af D., Enke 2/2 1857. (1 Datter.)

 

IV. Den fra Gebhard Moltke-Hvitfeldt nedstammende Linie.

 

I. Adam Gotlob Greve Moltke-Hvitfeldt, f. 10/6 1798, † 23/3 1876, til Moltkenborg og til det Hvitfeldtske F. C., til Mullerup, Kammerherre, Geheimeraad, St. af D. og fl. fr. Ordener, Dmd., Medlem af Rigsraadet, 1869 efter An­søgning entlediget som Medlem af Rigsdagens Landsthing, gift med Elisa Grevinde Razulnowsky. Børn:

 

                        1. Gebhard Leon, f. 23/4 1829, til Stamhuset Moltkenborg, som han tiltraadte 23/3 1876, Kammerherre, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget                                Minister i Paris, St. af D. Og fl. fr. Ordener, Dmd., gift 1863 med Maria Baronesse v. Seebach, f. 13/4 1843. Børn: Adam Gotlob, f. 31/7 1864, Marie                 Elisabeth, f. 1865, i Vallø, Leon Geb­hardt, f. 28/9 1869.

 

                        2. Wlademir, f. 4/9 1834, til Quæsarum i Skaane, forhen Marineofficer, Hofjægermester, R. af D. og fl. fr. Ordener, til Mullerup, som han tiltraadte efter              Faderens Død, gift med Octavia Hjelm. Børn: Elise, f. 1859, i Vallø, Olga, f. 18/8 1870, Adam Wlademir, f. 24/11 1873.

 

                        3. Harald, f. 14/10 1838, Ritmester å la suite i Armeen, tidligere Attache ved Gesandtskabet i Paris, 1869 R. Af D. og fl. fr. Ordener, gift med Annie                        Hutton.

 

II. Henrik Greve Moltke, f. 10/12 1799, †1847, Kammerherre, Assessor i Høiesteret, R. af D., Herre til Mullerup, gift 29/4 1837 med Marie Sophie Frederikke, f. 28/8 1809, Datter af Kammerherre Wulf v. Buchwaldt til Neudorff og Charlotte Sehestedt-Juul.

 


V. Den fra Otto Joachim Moltke nedstammende Linie.

 

I. Adam Gotlob Greve Moltke, f. 31/5 1798, † 11/6 1863, til Espe og Bonderup, Kammerherre, Generalkrigscommissair, C. af D. og Dmd., gift 23/9 1825 med Rosalie Hennings, f. 23/5 1801. Børn:

 

                        l. Sophie Isabelle Lætitia, f. 27/1 1827, gift 18/3 1850 med Provst Kofoed Hansen, R. af D. Børn.

 

                        2. Otto Joachim Vilhelm Greve Moltke, f. 9/9 1828. † 17/2 1868, Hofjægermester, til Espe og Bonderup, gift 10/5 1864 med Julie Georgine Charlotte                Sophie Adolphine, f. 13/2 1845, Datter af Kammerherre Sehe­stedt-Juul, til Stamhuset Ravnholt, og Agnes Grev­inde Platen-Hallermund. Hun blev                     anden Gang gift 29/8 1871 med Grev Rantzau, f. 10/5 1847. Børn: a) Rosalie Agnes Asta, f. 6/6 1866, b) Adam Gotlob, f. 27/7 1868.

 

                        3. Vilhelm Imanuel Johannes Carl Greve Moltke, f. 16/7 1830, Chef for Secretariatet i det kongl. Ministerium for Hertugdømmet Holsten, entlediget 28/10                     1864 i An­ledning af Fredsslutningen, R. af D.

 

                        4. Bertha Marie Louise, f. 27/10 1832, gift 24/1 1855 med Greve Ernst Moltke, f. 2/1 1822, til Nørager, Kammer­herre. Afkom.

 

                        5. Charlotte Sophie Dorothea, f. 25/7 1836.

 

                        6. Thusnelda Henriette Marie, f. 21/2 1843.

 

II. Vilhelm Mathias Greve Moltke, f. 1/3 1801, † 14/1 1864. Amtmand, R. af D., gift 12/1 1837 med Thusnelda v. Reden-Wendlinghausen.

 

III. Henriette Sophie Bertha Eleonore, f. 6/10 1819, gift 1843 med Jacob Brønnum v. Scavenius, † 1/8 1850, til Bas­næs, Hofjægermester.


 

VI. Den fra Carl Emil Moltke nedstammende Linie.

 

I. Maria Caroline Vilhelmine, f. 1/12 1815, til Conradineslyst, Stiftsdame i Vallø.

 

II. Adam Georg Ernst Henrik, Greve af Moltke, f. 2/1 1822, til Aagaards Gods og Nørager, Kammerherre, R. af D. og fl. fr. Ordener, tidligere Attache og Legationssecre­tair, gift 24/1 1855 med Bertha Marie Louise Grevinde Moltke-Espe, f. 27/10 1832; han oprettede F. C. IV. Børn 1) Carl Adam Otto, f. 29/11 1856, 2) Otto Joachim Adam, f. 17/4 1860, 3) Viggo Vilhelm, f. 10/12 1862, 4) Rosa Thekla Julie, f. 14/11 1864, i Vallø, 5) Aage, f. 30/12 1868