Munthe af Morgenstierne. Side 326-327

(Patent af 19/12 1755.)

 

Christopher Geerthen v. Morgenstierne, af en svensk adelig Slægt, kom i det 17de Aarhundrede til Norge, hvor han tilkjøbte sig Gaarden Fladhammer ved Throndhjem. Han var gift med en Datter af Biskop Munthe, hvis Farfader, General­major Adam Munthe, var adlet af Keiseren. Hans Sønner, Otto, f. 1659, † 1735, Provst, og Gerhardt, f. 1671, † 1729, Oberst, antog Moderens Navn. Otto Munthes Søn, Bredo, f. 1700, † 1757, til Bekkeskov, Høiesteretsassessor, blev ved Patent af 19/12 1755 optagen i den danske Adel med Navnet Munthe af Morgenstierne. Han var gift med Anna Doro­thea Smith, f. 1714, † 1777. Børn (flere døde unge):

 

            1. Helene Elisabeth, f. 1733, † 1802 som Conventualinde i Gisselfeld.

 

            2. Otto Christopher, f. 1735, † 1808, til Bekkeskov, Lands­dommer, Conferentsraad, gift: 1) 1760 med Marie Bolette Reichard, f. 1741, † 1765, 2) 1768 med Christiane    Bir­gitta Bodilla v. Flindt, f. 1748, † 1787, 3) med Elisabeth, f. Flindt, Enke efter Kammerraad Wederkink. Afkom, der har udbredt sig i Norge.

 

            3. Caspar Wilhelm, f. 1744, † 1811, til Gammelgaard, Lundby­gaard og Bjerregaard, Kammerherre, Stiftamtmand, St. af D. og af fl. - fr. Ordener, gift 1772 med Anna     Petrea Cathrine v. Flindt, f. 1750, † 1814. 14 Børn, hvis Afkom har udbredt sig i Norge. En af hans Sønner, Otto Ludvig, f. 1792, traadte i dansk Tjeneste; han faldt i       Slaget ved Dybbøl 5/6 1848, var Oberstlieutenant, Kammerjunker og blev gift 1837 med Frederikke de Schouboe, f. 1801; hun nyder Pension fra Vemmetofte. Søn:        Oluf Wilhelm, f. 1 /11 1840.

 

            4. Troels Schmidt, f. 1745, † 1810, Commandeurcapitain, gift 1776 med Caroline Telsche Spulcioni, Kjøbmandsdatter fra Livorno. Hans Søn: Bredo Ove Ernst      Munthe af Morgenstierne, f. 1781, † 1838 som Kammerjunker, Oberstlieutenant og Toldinspecteur i Veile, gift med Henriette Christiane, Datter af Etatsraad             Scharffenberg. Børn:

 

                        a. Caroline Juliane, f. 1/2 1811, Conventualinde i Gisselfeld.

 

                        b. Troels Georg, f. 4/2 1813, † 21/2 1873, Major i Cavalleriet, Postmester, gift med Jacobine, f. Müller, Enkegrev­inde Rantzau, f. 20/0 1817,   1873. Børn:

                        a) Henriette Catrine, f. 16/3 1850, gift 1874 med Grev Christian Bille Scheel, b) Caroline Juliane, f. 2/0 1851, gift 1875 med Politiassistent Pade i Odense,

                        c) Helene Dorothea, f. 6/1 1853, i Vemmetofte II., d) Julie Annine, f. 3/7 1854, gift 1878 med Forpagter Lagoni.

 

                        c. Hans Otto Vilhelm Christian, f. 21/10 1817, i den keiserlig russiske Garde, Major, R., af en fr. Orden, gift med Dorothea Theophile Sophie, f. v. Gøertz,                                    Enkeoberstinde v. Hæderstierne. Børn. Sønnerne ere i russisk Tjeneste. Den ældre, Maximilian, i den keiserlige Garde, er gift med Sophie, en Datter af

                        Oberst  Minchvitz. Børn. Den yngre, Robert Theodor, f. 31/10 1852, Capi­tain, saaret i sidste Krig, decoreret med flere russiske Ordener.

 

                        d. Julie Johanne, f. 4/8 1820, gift med Høiesteretsassessor v. Obelitz.

 

                        e. Anna Helene, f. 10/11 1822, Pension fra Vallø.

 

                        f. Otto Ludvig Michael, f. 23/5 1831, Kammerjunker, Capitainlieutenant, gift med Anna Helene Marianne Baronesse Løvenskiold, f. 11/10 1839. Børn: a) Anna                        Henriette Frederikke Bredo, f. 17/12 1861, i Vallø, b) Therese. Birthe Bredo, f. 11/12 1863, i Vallø, c) Minna Julie Bredo, f. 11/5 1865, i Vallø, d) Bredo Otto              Her­man, f. 12/10 1867, e) Bredo Otto Anton, f. 6/3 1871.