Mylius. Side 328 - 330

(Patent af 14/10 1840.)

 

Stamhuset Rønninge-Søgaard. Det Myliuske F. C. Det Mylius­Raschenbergske F. C. Sæteriet Byvårma i Sverrig.

Om Slægten Mylius se ”De danske Majorater”, pag. 279­283. Om Stamhuset Rønninge-Søgaard se 1. c. pag. 280-281.

 

Et Tillæg til Erectionsbrevet  26/7 1869, confirmeret 1/l0 1869 - indeholder følgende Slutningsparagraf: ”Saafremt en Besidder af Stamhuset Rønninge-Søgaard ved Arv eller paa anden Maade bliver Besidder af et andet Stamhus eller Fidei­commisgods eller et Lehn, for hvilket Successionsordenen er saaledes fastsat, at begge Besiddelserne efter hans Død ville overgaa til een Successor, eller saafremt han, forinden han til­træder Besiddelsen af Stamhuset Rønninge-Søgaard, besidder et saadant Stamhus, Fideicommis eller Lehn, skal han være berettiget til ved en testamentarisk Disposition at fastsætte, at Rønninge-Søgaard med de til samme hørende Fideikommiscapitaler saavelsom Ephoratet over de Myliuske Fideicommisser gaa over til den til Successionen nærmest Berettigede efter første Successor og dennes Linie.”

 

            Det tidligere Mylius-Mylenbergske samt en Del af det Mylius-Aarupgaardske F. C. benævnes nu: ”Capitaler, tilhørende inhuset Rønninge-Søgaard”. Stamhusets saaledes samlede Fideicommiscapitaler udgjøre ifølge Statscalenderen c. 588,000 foruden 7200 Kr. i Bankactier.

 

            Chefen for Familien Mylius er Ephorus for alle af og for Familien stiftede Fideikommiser og Legater, deriblandt ogsaa det Mylius-Raschenbergske F. C., som besiddes af Grev Bernstorff-Mylius. Stamhuset Rønninge-Søgaard be­siides for Tiden af:

 

            Sigismund Wolff Veit de Mylius, f. 12/9 1823, Kammer­herre, gift med Anna Marie Elisabeth, f. 12/9 1829, Datter af Jacob Benzon til Benzon, eventuel Arving til Stamhuset Benzon. Børn:

 

            1. Albert Sigismund Casper, f. 19/6 1851, gift 1/12 1874 med Alexandrina Cochrane, f. 27/3 1848 (gl. adelig skotsk Familie). Børn : a) Sigismund Ernst, f. 1/9 1875, b)       Cochrane Adam, f. 24/9 1877.

 

            2. Einar Wolff Veit Johan Ernst, f. 18/5 1852, Lieutenant i dansk Tjeneste, indtraadte i Forsommeren 1877 som Lieute­nant i den russiske Armee; han har deltaget i det russiske Felttog fra kort Tid efter Krigens Begyndelse. Han nyder Rente af det Benzonske Legat.

 

            3. Inca Frederikke Christiane Sigismunda, f. 9/11 1853, i Vemmetofte og i det Benzonske Legat.

 

            4. Anna Marie Elisabeth, f. 17/4 1855, i Vemmetofte og i det Benzonske Legat.

 

            5. Sigismund Wolff Veit Christoph; f. 24/9 1858, i det Benzonske Legat.

 


            6. Hertha Ulrikke Charlotte Amalie, f. 14/8 1864, i Vemmetofte og i det Benzonske Legat.