Neergaard. Side 330 - 338

(Patent af 31/5 1780.)

 

Fideicommisgodserne Svenstrup og Skjoldnæsholm. Det Zeuthen­Neergaardske F. C. Det Bruun-Neergaardske F. C. Det Grotumske Legat. Andel i det Bügelske F. C. - Sædegaardene og Landeiendommene:

Castrup, Charlottendal, Faareveile, Førslevgaard, Fuglebjerggaard, Fugl­sang og Prierskov, Gunderslevholm, Gyldenholm, Hollestrupgaard, Oxholm og Tærø.

 

Peter Johansøn Neergaard, f. 13/12 1701, † 27/8 1772, Krigsraad, begyndte sone Forpagter, og blev i Tidens Løb Eier af Ringstedkloster, Tryggevælde og Alslev, som han afhændede til Opretteren af Grevskabet Bregentved, endvidere af Svenstrup, Meerløse og Kjærup Gaarde. Han tilhørte en anset borgerlig Familie, der i mange Forgreninger har udbredt sig her i Landet (A. Theilmann: ”Stamtavle over Familien Neer­gaard”), og blev gift med Kirstine Tønnes Brun, f. 15/12 1717, † 3/12 1751. Hans Sønner:

 

            1. Jens Brun Neergaard, f. 14/6 1742, † 22/1 1788, Cand. juris, 1763 Eier af Svenstrup og 1794 af Skjoldnæsholm, Landsdommer, Etatsraad, gift 2/5 1764 med Ane      Marie Møller, f. 23/3 1743, † 23/10 1802, og

 

            2. Johan Thomas Neergaard, f. 17/4 1745, † 8/3 1806, Eier af Tølløse og Søgaard, Meerløsegaard, Ringstedkloster og Sonnerup, gift 1768 med Anna Joachime    Quistgaard f. 19/8 1750, † 5/1 1829,

 

bleve ved Patent af 31/5 1780 for sig og ægte Descen­denter optagne i den danske Adelsstand. Deres Afkom eier foruden de ovennævnte Pengefideicommisser, hvori dog kun enkelte Linier have Andel, i Jordeiendomme c. 3500 Tdr. Hrtk., hvoraf c. 1463 Tdr. ere belagte med fideicommissarisk Baand.

 

 

Den fra Jens Brun de Neergaard nedstammende Linie.

 

Jens Brun de Neergaard havde i Ægteskabet med Ane Marie Møller - hun oprettede det Brun-Neergaardske F. C. 4 Børn:

 

             I.      Jens Peter Brun de Neergaard, f. 7/12 1764, † 7/1 1818, til Eckhoff og Bülck, Kammerherre, gift 13/5 1794 med Elisabeth Caroline Henriette Grevinde Baudis sin , f 26/6 1777 †19/12 1864. Han eiede i sin Tid en Mængde Godser i Holsten og Slesvig, som paa Grund af de daværende uheldige Pengeforhold maatte sælges ved             offentlig Auction. Han er Stamfader til den holsteenske Linie, der forbigaaes her. Hans anden Søn, Lucius Carl Joseph Andreas de Neergaard, f. 17/5 1797, til   Oevelgønne, var gift med Maria Bügel, f. 26/6 1796, † 13/1 1863, Medbesidderinde af Pingstedklosters F. C. (Om hans Afkom og det nævnte F. C. se ”De danske Majorater”, pag. 260.)

 

          II.      Johan Andreas Brun de Neergaard, f. 4/8 1770, † 11/3 1836, 1796 til Skjoldnæsholm, 1803 til Svenstrup og 1798­-1806 til Meerløsegaard, Kammerherre, Major. Han op­rettede Svenstrup og Skjoldnæsholm til Familiefideicommis­godser (om Successionen og Substitutionen se ”De danske Majorater”, pag. 318-319) og blev gift       22/6 1799 med Elisabeth Hendrine Cramer, f. 25/6 1779, † 28/3 1836.

                        Børn

1.      Anna Joachimine Henriette, f. 10/5 1800, † 15/3 1832, gift 25/6 1820 med Christian Ludvig v. Stemann, Kammerherre, Stiftamtmand.

 

2.       Jens Laurentius, f. 6/2 1804, † 28/4 1842, gift 1836 med Julie Octavia Benigna de Flindt, f. 1/1 1814, † 29/3 1874. Hans Linie uddøde med hans Søn, Henry  Johan Jacob Louis, f. 9/10 1839, † 20/10 1869, til Oxholm, Medbesidder af det Brun-Neergaardske F. C., gift 6/1 1869 med Claudine Elisabeth Caroline Skeel, f. 19/7 1838.

 

3.      Peter Christian Joachim, f. 26/3 1806, til Familiegodset Svenstrup og til en Del af det Brun-Neergaardske F. C., Kammerherre, R, af D., kongevalgt Medlem af Landsthinget, Directeur for Brandforsikkringsforeningen af rørlig Eiendom i Sjællands Stift. Han oprettede det Zeuthen-Neergaardske F. C., gift: 1) 29/2 1835 med Christiane Louise v. Stemann, f. 16/4 1809, † 26/6 1836, 2) 18/11 1838 med Petronella v. Stemann, f. 30/3 1804, † 30/9 1839, 3) 30/4 1844 med Johanne Christiane Zeuthen, f. 5/5 1816, † 3/10 1850. Børn:

 

a.      Louise Elise Henriette, f. 14/7 1837, † 16/2 1864, Arving til Familiegodset Svenstrup, gift 12/5 1859 med Gustav Joachim Baron Wedell-Wedelisborg, f. 6/9 1830.

 

b.      Johan Andreas Laurentius, f. 14/1 1845, Arving til ovennævnte F. C.

 

c.       Vilhelm Peter Christian, f. 11/6 1846, Arving til ovennævnte F. C., Cand. polit., Kammerjunker, gift 21/5 1875 med Sophie Louise v. Bardenfleth, f. 24/101855. Børn: Sophie Christiane, f. 10/2 1876, Joachim Brun, f. 27/4 1877.

 

Det Zeuthen-Neergaardske Fideicommis.

 

Ved Fundats af 19/11 1874, confirmeret 9/6 1875, oprettedes dette Fideicommis for Erectors i Ægteskabet med fornævnte Christiane Johanne Zeuthen avlede tvende Sønner, Johan og Vilhelm Brun-Neergaard, og deres ægte Afkom. Med Hensyn til Besiddelsen og Arvegang er F. C., saalænge Johan og Vilhelm Brun-Neergaards Linier blomstre, delt i tvende Dele, hver paa 160,000 Kr., der tilfalde hver sin Linie, men naar en af disse Linier uddør, samles hele F. C. i den anden Linie. Naar ogsaa denne skulde uddø, gaar F. C. over til Børnene af Opretterens afdøde Datter af første Ægteskab, Louise Henriette Baronesse Wedell, nemlig Joachim Wedell og deres ægte Afkom, saaledes at Ludvig Wedell og hans Afkom er nærmest berettiget, og derefter Joachim Wedell og hans Afkom.

 

            Naar Besiddelsen af det hele F. C. er samlet paa een Haand, er Besidderen berettiget til at bestemme, at det skal deles i 2 eller 3 mindre F. C. til Fordel for de efter ham og hans eget Afkom nærmest arveberettigede Linier, men en saadan Disposition har kun Gyldighed for vedkommende Besidders eget Afkom. Iøvrigt falder det Zeuthen-Neergaardske Fidei­commis saavel naar det besiddes af een, som naar det er delt mellem flere Linier, i Arv efter den individual-lineale Arvefølges Regler, saaledes at først Liniens Nærhed til Arveladeren, dernæst inden for samme Linie Kjønnet og derefter Alderen kommer i Betragtning. Naar Opretterens hele Descendents er uddød, gaar F. C. over til at være en mild Stiftelse; Ind­tægterne anvendes til Understøttelser paa 100-200 Kr. aarlig, nærmest til Enker og Døttre af Mænd, der have været knyttede til Skjoldnæsholm og Svenstrup Godser eller andre Dele af Roskilde Amt, Kjøbstaden medindbefattet. Indtil Halvdelen af Indtægterne kunne dog anvendes til Aarspenge til ægte Afkom efter Erectors Fader, afdøde Kammerherre, Major Johan Andreas Brun-Neergaard.

 

            Enhver Besidder af F. C. kan paalægge F. C. Udredelsen af Aarspenge til Fordel for hans eller en tidligere Besidders eftterlevende Ægtefælle og hans yngre Børn eller Søskende. Aarspenge kunne ikke tillægges udover 1/4 af Fideicommissets aarlige Rente.

 

4.      Andreas Theodor, f. 29/9 1808, 1846 til Familiegodset Skjoldnæsholm, Kammerherre, gift: 1) 1833 med Johanne Josephine Pauline Westermann, f. 1810, † 1848, 2) 16/a 1850 med Caroline Elise Adelaide Cramer, f. 17/12 1820. (død 1/3 1881, min anmerking) Børn:

 


a.      Poul Johan Carl, f. 2/10 1851, Cand. phil., Eier a Hellestrupgaard 1875, Stamherre til Skjoldnæsholm gift 5/10 1875 med Andrea Emilie, f. 30/6 1853, Datter -af Godseier Jacobsen til Falkensteen. Børn : Henry, Brun, f. 20/8 1876, Andreas Theodor Brun, f. 20/2 1878

 

b.      Andreas Theodor Gotfred Brun, f. 1/7 1853, Cand juris, forlovet med Sophie Elisabeth Grevinde Holstein-Holsteinborg, f. 5/9 1859.

 

I.                   Tønnes Christian Brun de Neergaard, f. 21/11 1776 paa Svenstrup, † i Paris 14/1 1824, 1796-1803 Eier af Bonde­rup, af Meerløsegaard til 1798, 1804 af det adelige Gods Hütten i Slesvig, var Medlem af flere udenlandske viden­skabelige Samfund, Kammerjunker, udfoldede en ikke ube­tydelig litterair Virksomhed, gift 1804 med Therese Louise Bernhardine Baronesse af Monnagetha de Lerchenau. Han efterlod ei Børn.

 

II.                 Ellen Cathrine Kirstine, f. 19/7 1778, † 19/7 1845, gift 23/7 1797 med Joachim Grev Moltke.

 

 

            Det Brun-Neergaardske F. C., stor 60,000 Rd., oprettedes ved Fundats af 26/10 1795, confirmeret 13/5 1796, for Ane Marie de Neergaards ovennævnte 4 Børn. F. C. er arveligt i lige Linier og derpaa i Sidelinierne. Ældste Barn er eneberettiget til samme, dog blev der med Hensyn til Nr. 4 taget den Be­stemmelse, at ikke hendes ældste, men næstældste Søn, Adam Gottlob Ditlev Moltke, skulde arve F. C. Ved en Linies Afgang fordeles dens Andel paa de øvrige, hvilket skete efter Tønnes Christian Brun de Neergaard. F. C. er nu med 1/3 i den holstenske, med 1/3 i den svenstrupske Linie og med 1/3 hos nævnte Grev Moltkes Afkom.

 

            Uddøer Slægten, da gaar F. C. over til en offentlig Stiftelse, som skal føre Navn af ”Salig Etatsraad Jens Brun Neer­gaards og Hustru Ane Maria Møllers Stiftelse”. De nær­mere Bestemmelser for samme ere da overladte Regjeringen.

 


Den fra Johan Thomas Neergaard nedstammende Linie.

 

Johan Thomas de Neergaard havde i Ægteskabet med Anna Joachime Qvistgaard 9 Børn. 2 af Sønnerne have Stiftet nye Linier.

 

       I.      Peter Johannsen Neergaard, f. 24/7 1769 paa Tølløse­gaard, † 9/1 1835 paa Gunderslevholm, 1793 Eier af Ring­stedkloster og Kjærup til 1804, 1803 af Gunderslevholm og Førsløv, 1805 af Castrup og Fuglebjerggaard, 1813 tillige af Gjerdrup og Lyngbygaard i Sjælland, Fuglsang og Prierskov paa Lolland, Nørlund, Torstedlund og Albek i Jylland, Landvæsenscommissair, Etatsraad, gift: 1) 25/8 1794 med Jacobine Wilhelmine Elisabeth, f. 1778, † 14/3 1813, Datter af Capitain Mourier, 2) 14/4 1813 med Anne Henriette Elisabeth Qvistgaard, Datter af Conferents­raad, Cancellideputeret Schou, Enke efter Capitain Qvistgaard til Gjerdrup og Lyngbygaard. Afkom 3 Døttre, af hvilke 2 døde ugifte, og Elisabeth Wilhelmine Jacobine, f. 1814, blev gift 1835 med Pastor Gottfred Emil Gøtzsche, der døde 1872, - og 6 Sønner:

 

1.      Johan Ferdinand, f. 3/8 1796, † 0/4 1849, til Troieborg i Jylland og Fuglsang og Priorskov paa Lolland, Amt­mand, Kammerherre, R. af D., gift 23/8 1830 med Charlotte Louise Elisabeth, f. 26/11 1808, † 11/12 1866, Datter af Auditeur Olsen. Børn:

 

a.      Johan Thomas Oluf, f. 15/3 1834, til Gunderslevholm, som han arvede efter Farbroderen, Polyt. Cand., Repræsentant i Nationalbanken, gift 26/7 1869 med Anna Maria Elisabeth Antoinette Castenschiold,f. 5/8 1850. Barn: Ferdinand Lorenz, f. 13/1 1874.

 

b.      Anna Henriette Elisabeth, f. 24/9 1834, gift med Pastor Kahrs.

 

c.       Rolf Viggo, f. 29/11 1837, til Fuglsang og Priorskov.

 

d.      Julie Oline Louise Charlotte, f. 21/5 1840, gift 20/11 1860 med Grev Frederik Ahlefeldt L., f. 16/6 1835, Hofjægermester, til Møllerup.

 

e.      Johanne Marie Lucie, f. 23/10 1841, Stiftsdame i Vallø

 

 

2.      Carl, f. 2/3 1800 paa Ringstedkloster, † 1850, til Nør­lund, Torstedlund og Albek i Jylland og til Gunderslevholm og Castrup paa Sjælland, Tiendecommissair, Land­væsenscommissair, Etatsraad, R. af D., Medlem af Directionen for Landstutterivæsenet, i Østifterne­Stænderforsamling fra 1835-1844, Bankrepræsentant,, gift 26/10 1832 med Elisabeth Arnoldine de Fine Mourier, en Datter af Proprietair Mourier (ei Børn)

 

3.      Peter Johansen, f. 7/3 1802, † 1872, Cand. juris, ti Førsløv og Fuglebjerg paa Sjælland, Meilgaard i Jylland og Faareveile paa Langeland, Etatsraad, gift 7/9 1831 med Betzy Isidore, f. 28/11 1813, Datter af Assessor i Kjøbenhavns Politiret Østergaard. Børn: a) Peter Johannsen, f. 19/7 1834, til Førslevgaard. b) Peter Poul Ferdinand, f. 31/, 1836, † 1878, til Faareveile Kammerjunker, gift med Vendela Flack; Afkom c) Annette Maria Elisabeth, f. 25/2 1838, gift 12/11 1858 med P. G. Thalbitzer. d) Charles Adolph Denis, f. 20/5 1839, til Gyldenholm, Castrup og Charlottendal gift 1867 med Jenny Quistgaard, f. 1/3 1847. Børn Annette Marie, f. 5/12 1868, Tofa Alvilde, f. 29/3 1873 Carl, f. 10/2 1873, Eigil, f. 19/6 1876. e) Elisabeth Wilhelmine Jacobine, f. 5/11 1842, gift 1862 med Prprietair Spandet til Idagaard. f) Thora Alvilde, i 15/8 1844, gift 1862 med Professor, Dr. juris Aagaard g) Charlotte, f. 1847, gift 1873 med Læge Brøndstedt h) Jacob Eduard, f. 27/3 1855, til Fuglebjerggaard

 

4.       Peter Christopher f. 7/2 1816, †14/8 1870, til Julianehaab, gift 8/10 1842 Med Ida Louise Amalia Nicoline Ludovica Laursen, f. 6/12 1823. Børn : a) Anna Hen­riette, f. 27/7 1843, gift 23/3 1875 med Dr. Bisgaard. b) Arthur Hjalmar, f. 24/4 1846, Læge, gift 18/8 1877 med Julie Kold, f. 3/12 1852; Barn: Johanne, f. 14/6 1878. c) Elisabeth, f. 23/8 1848. d) Thomas Victor, f. 21/7 1850. e) Kristopher Mathæus, f. 16/7 1852, f) Theodor, f. 11/8 1854. g) Thorvald, f. 2/8 1856. h) Harald, f. 5/7 1858. i) Peter Johannsen, f. 1/3 1864.

 

5.      Johan Thomas, f. 5/7 1818, † 15/8 1865, gift 31/7 1857 med Wilhelmine Ulrich, f. 25/10 1825. Børn: Vilhelm, f. 12/4 1858, Anna, f. 6/6 1859, Julius, f. 8/3 1861, Aage, f. 28/6 1862.

 

6.      Victor Amadeus, f. 19/4 1825, forhen Eier af Olufskjær i Slesvig, gift 7/10 1857 med Caroline Gøtzsche, f. 19/10 1821. (Ei Børn.)

 

 

II.                Johan Michael de Neergaard, f. 11/1 1784, † 9/8 1837, til Høstmark og Egensekloster, 1812 til Store Restrup, 1824 til Wivebrogaard, gift 29/7 1803 med Margrethe Grothum Møller, f. 23/6 1786, † 27/5 1861. Børn:

 

1.      Antoinette Joachime, f. 1804, † 1852, gift med Carsten Andreas Færch til Hals Ladegaard.

 

2.      Johanne Margarethe, f. 1806, † 1876, gift med Erik Christian Andreas Hvass til Høstmark.

 

3.      Lucie Marie Birgitte, f. 1807, † 1846, gift med Etats­raad, Overauditeur Quist.

 

4.      Johan Andreas, f. 5/1 1809, til Jomfrubakken ved Mariager, gift 1833 med Kirstine Marie Danielsen. Børn:

 

a.      Johan Peter Jacob, f. 11/6 1   til Svaluf ved Landstrone, gift med Johanne Marie Fabricius.Børn: Johan Andreas, f. 15/6 1867, Hans Frederik, f. 1/1 1869, Carl, f. 7/6 1870, Frantz, f. 3/9 1871, .Johan Wilhelm, f. 24/11 1872, Oscar, f. 1874.

 

b.      Sophie Margrethe, f. 17/4 1836, † 15/6 1866, gift medHans Secher til Bjørnholm og Frederiksminde.

 

c.       Antoinette Marie, f. 18/5 1838, gift med Peter Christian Fibiger til Sjørupgaard ved Grenaa.

 

d.      Carl Ferdinand, f. 31/5 1840, Forpagter paa Svaluf, gift med Mathilde de Bodenhoff. Børn : Johan Andreas, f. 13/5 1871, Elna Mathilde, f. 7/9 1872, en Datter.

 

e.      Johanne Lucie, f. 16/5 1842, gift med Christian Riegels til Lindbjerggaard ved Herning.

 

5.      Sophie Jacobine, f. 16/5 1810, † 23/11 1857, gift med Justitsraad Andreas Diderik Dinesen til Kragerub gaard ved Slagelse.

 

6.      Peter Carl Ferdinand, f. 22/3 1812, † 3/8 1875, til Marieberg ved Hobro.

 

7.      Vilhelmine Elisabeth, f. 22/3 1814, † 24/3 1861.

 

8.      Hen­riette, f. 17/4 1818, † 4/6 1865.

 

9.      Jacob, f. 27/8 1822, exam. juris, til Norup ved Mariager. gift 1857 med Hedevig Sophie Vilhelmine Caroline. Datter af Oberst v. Voss til Mariager Ladegaard. Børn: Ditlevmine Johanne Caroline Margrethe, f. 7/2 1858, Johanne Sophie Kirstine, f. 1/2 1860, Axel Rosen­krantz, f. 25/9 1861, Elisabeth Wilhelmine Henriette Hansine, f. 18/6 1864, Andreas Ernst Ferdinand, f. 20/11 1865, Carl Peter, f. 7/12 1866; alle Døttrene i Vemmetofte.

 

10.  Hansine, f. 1/8 1828, gift med Carl Emil Petersen til Ouegaard ved Mariager.

 

 

Thaarup: Nekrolog, f. 1821-26, pag. 317-19. Kofoed: Conver­sationsLexicon XXV., S. 231-232. Erslevs Forfatterlexicon, II., S. 433-441. Lengnik: Stamtavle over Familien Neergaard. Teilmann: Stamtavle over Familien Neergaard. Secher: Stamtavle, over slet Grotumske Legat.