Obelitz (side 340 – 341)

(Aabent Brev af 1/10 1876.)

 

Slægten Obelitz er af vendisk Oprindelse. I det 14de og 15de Aarhundrede nævnes flere af dette Navn, bl. A. en Johannis v. Obelitz, Auditeur ved den pavelige Kammerret, der 1398 fik det Hverv at erklære Hertug Bogislaus af Pom­mern i Kirkens Ban, hvortil 1418 føjedes Rigets Act. Under Trediveaarskrigen, da Balthasar v. Obelitz paa Millenhagen 1640 var afgaaet ved Døden, forlod hans Enke, som ned­stammede fra Henning Moltke, der 1323 var Lehnsmand paa Møen, med sin Søn, Balthasar Gebhard, de nedarvede Familie­godser, der gik tabte paa Grund af Tidernes Lovløshed, og bosatte sig i Danmark. Nævnte Balthasar Gebhard Obelitz, f. 1640, †1707, fik 1662 Skjøde paa Sædegaarden Rammegaard. Hans Datter af Ægteskabet med Jytte Gyldenstierne, Ellen Maria, f. 1678, † 1727, blev gift med Christen Linde den yngre, f. 1664, † 1723, til Volstrup og Hanbjerg Hovedgaard. Hans Søn af Ægteskabet med Ide Juel, Balthasar Gebhard, f. 1705, † 1769, efterlod 2 Sønner, Balthasar Gebhard, f. 1728, † 1806, Conferentsraad, Professor juris, og 1772 Medlem af den Commission, der hævede Kong Christian VII.s og Dronning Caroline Mathildes Ægteskab, og Ove, f. 1750, † 1804, (Gieneraladjudant, Commandeurcapitain.

Førstnævntes Søn var: Frederik, f. 1773, † 1839, Chef for Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Archivcontoir, Kammer­junker, der var gift med Ellen Flindt. Børn:

 

l. Gebhard Christian Vilhelm, f. 30/10 1816, Højesteretsassessor, gift 18/6 1846 med Julie Johanne Munthe af Morgen­stierne, f. 4/8 1820. Børn: a) Bredo Ove Ernst, f. /6 1849, cand. juris; b) Anna Elisabeth Henriette, f. 8/1 1851, i St. Johannes Kloster; c) Peter Frederik, f. 8/1 1851, Jagtjunker. (Peter Frederik var 1870 tukthusfange, min anmerking)

 


2. Christian August, f. 11/11 1817, † 20/12 1875, Commaudeur i Søetaten, gift 6/3 1849 med Caroline Feveile, f. 15/11 1816. Børn: a) Christian August, f. 14/6 1850, Præst, gift 16/9 1876 med Julie Bøgh; b) Jens Peter Frederik Vil­helm, f. 24/4 1850, Landmand.

 

3. Augusta, f. 25/2 1819, gift med Overlæge Feveile, †1868, har Pension fra Vemmetofte.

 

 

Commandeurcapitain Ove Obelitz, der 1778 deltog i den nordamerikanske Frihedskrig i engelsk Krigstjeneste, tog 1799 Initiativet til Indførelsen af den optiske Telegraf; han var gift med Cathrine Gleerup og efterlod 2 Sønner:

 

1. Johannes Balthasar Gebhardt, f. 1792, † 1827 som Capitainlieutenant i Søetaten. Børn: a) Johannes Balthasar Geb­hard, f. 19/10 1837, cand. jur., Assistent under Finantsministeriet; b) Anna Christine Catharine, f. 4/10 1839, gift med Dr. C. A. Heerforth, † 1864; c) Louise Augusta Wilhelmine, f. 14/11 1845, gift med Forstcandidat F. C. Stannis.

 

2. Ove, f. 1805, † 1869, Forstraad og Skovridder for 5te Kronborg District. Døttre: a) Ovelia Christiane Frederikke, f. 8/1 1848, gift med Grosserer V. Holm; b) Ludovica Hansine Elisabeth, f. 8/10 1853.

 

Ved aabent Brev af 1/10 1876 bleve alle her i Landet værende agnatiske Descendenter af den i 1707 afdøde Balthasar Gebhard Obelitz anerkjendte som henhørende til den danske Adel.