Oldenburg. Side 341-342

(Resolution af 20/7 1822.)

 

Denne gamle, mecklenborgske Adelsslægt har i det 15de Aarhundrede delt sig i tre Hovedlinier, den preussiske og de mecklenborgske, Wärmannshagen og Vedroch. Adam Christopher v. Oldenburg af Linien Wärmannshagen, var den første af denne Slægt her i Landet. Han døde 1694 som dansk Oberst. Hans Sønnesøn, Friedrich v. Oldenburg, .f 23/9 1767, † 28/1 1848, Kammerherre, Deputeret i det da­værende Generaltoldkammer, R. af D., optoges i den danske Adel ved Resolution af 20/7 1822 og efterlod 4 Børn:

 

1. Frederik, f. 1799, † 1866, Præst.    Hans eneste Søn, Frederik, f. 14/3 1828, Forstcandidat, Landeiendomsbesidder, blev gift: 1) med Mikkeline Christiane Schmidt, † 1869, 2) med Thora Sibylle Cathrine Melchior, 1872. (4 Børn.)

 

2. Georg Ferdinand, f. 1800, 1866 som Major. gift med Karen Louise Sehestedt. (Ei Børn.)

 

3. Thora, f. 1803, † 1831, gift med Professor, Dr. theol. Wilhelm Rothe.

 

4. Theodor Wilhelm, f. 1805, † 1842, Præst, gift med Louise, Datter af Conferentsraad Christian Rothe. Børn:

 

a. Louise, f. 2/6 1833. 

b. Valdemar, f. 1/12 1834, Byfoged i Odense, gift med Henriette, Datter af Commandeurcapitain Magnus Suenson. Børn.

c. Thora, f. 11/12 1836, gift med Sognepræst til Frue Kirke i Odense Johannsen.

d. Johannes Christian, f 30/11 1839, Lieutenant i Søværnet, gift med Nancy, Datter af Kammerherre, Oberst Zepelin.