Den v. Ostenske Stiftelse. (side 340-341)

 

Anna Susanne v. d. Osten, Hofmesterinde hos Prindsesse Charlotte Amalie og Decanesse i det adelige Kloster Uetersen, oprettede ved Testament af 11/7 1770 en Stiftelse for adelige Frøkener af den evangelisk-kristelige Troesbekjendelse, der ikke paa anden Maade ere forsørgede. Stifterindens Slægtninge og især de, der nedstamme fra hendes Morfader, Admiral Frederik Eiler Gedde, have Fortrinsret. Stiftelsen, der ifølge Rescript af 18/11 1828 bestyres af Stiftamtmanden over Fyens Stift, eier en Formue af 83,312 Kr. 23 Øre,

 

Legatnyderne ere: 1) Baronesse Casparitta Eleonora Rosa Johanne Frederikke Wedell-Wedellsborg. 2) Baronesse Ferdinandine Eleonora Wedell. 3) Frøken Andrea Louise v. Bülow. 4) Frøken Wilhelmine Dorothea v. Bülow. 5) Frøken Julie Dorothea Henriette v. d. Osten.

 

Understøttelsen udgjør 100 Kr. aarlig til det 10de Aar, 200 Kr. aarlig fra det 10de til det 15de Aar, 400 Kr. aarlig fra det 15de til det 20de Aar, og 600 Kr. aarlig, naar Ved­kommende har fyldt 20 Aar.