Oxholm. Side 344- 347

(Patent af 21/6 1840.)

Sædegaarden Rosenfeldt, 255 Tdr. Hrtk., Taarnholm, 147 Tdr. Hrtk endvidere Landeiendommene Storgaarden, 18 Tdr. Hrtk., og Marienberg

17 Tdr. Hrtk., samt Krummerup Kirkegods, 15 Tdr. Hrtk., og Aunø, 2 Tdr. Hrtk.

 

            Den første af denne Familie i Danmark, som her skal om­tales, er Peter Lotharius Oxholm, f. 10/7 1753, † 1827, gift 1) med Marie Heiliger, † 1794, 2) med Ann O'Neill, f. 3/2 1780, † 16/8 1844, Datter af Plantageejer O'Neill paa St. Croix, hvis Familie stammer fra Irland og er af gammel Adel. Den er naturaliseret i Spanien under Navnene Marquis del Norte og Marquis del Granja.

 

            Ovennævnte Peter Lotharius Oxholm var Page hos Dron­ning Caroline Mathilde, og som saadan var han tilstede i For­gemakket, da hun blev arresteret. Efter at have forrettet Tjeneste som Lieutenant i Armeen i nogle faa Aar, gik han 1777 til Vestindien. Han blev der tildelt forskjellige Hverv. vendte tilbage til Danmark 1793 og blev afskediget fra Armeens  Tjeneste med Obersts Rang og Titel. Ved Landeværnets Organisation 1801 blev han Chef for et Regiment og avan­cerede efterhaanden op til de højeste Charger i Armeen, blev C. af D., 1814 Generallieutenant og Generalgouverneur i Vest­indien, hvilken sidste Stilling han traadte tilbage fra efter 2 Aars Forløb.   Børn:

 


  1. Emilie Catharine, f. 8/10 1799, gift 5/8 1826 med svensk Minister, Baron Carl Hochschild. Enke 1857.

 

  1. Frederik Thomas, f. 4/9 1801, † 19/3 1871, som General­major, St. af D. og fl. fr. Ordener, forhen Regjeringsraad, tidligere i forskjellige Embeder i Vestindien, Gouverneur paa St. Thomas og Vicegouverneur over de vestindiske Besiddelser. Han sendtes som overordentlig Gesandt til Keiser Maximilian af Mexico.

 

  1. Carolina Augusta, f. 24/5 1803, † 1872, Hofdame hos Hds. kgl. Høih. Prindsesse Charlotte, 1841 Hofdame hos den daværende Kronprinsesse, Hofstiftsfrøken i Vallø.

 

  1. Carl Arthur f.15/9 1804, † 19/7 1839, Forstcandidat, Premierlieutenant i Garden, Kammerjunker, gik 1824 til Spanien, hvor han meldte sig til Tjeneste ved den kongl. Livvagt og udmærkede sig i den spanske Borgerkrig mod i Don Carlos. Han avancerede til Brigadegeneral, men døde ,om Følge af Saar, han havde faaet i Slaget ved Lucana.

 

  1. Valdemar Tully, f. 11/11 1805, † 3/8 1876, blev, efter at han en kort Tid havde gjort Tjeneste som Lieutenant ved Garden tilfods, sendt til Vestindien i Gouvernementets Tjeneste. Han opholdt sig der til 1834 og blev ved sin Hjemkomst Gouverneur hos Prindserne Christian af Glücks­borg (nuværende Kong Christian IX.) og Frederik af Hessen under deres Ophold ved Universitetet i Bonn. 1841 blev han Committeret i Generaltoldkammeret, 1843 Hofchef hos daværende Kronprinds Frederik (Frederik VII.), 1848 cha­racteriseret Generalmajor, Medlem af den grundlovgivende forsamling, 1854 dansk Minister i London, efter forinden at have været benyttet i forskjellige diplomatiske Ærinder af sin Regjering. Han fratraadte den diplomatiske Carrierè 1857, blev 1863 Overhofmarschal ved Kong Christian IX.s Hof og døde som Overkammerherre, R. af E., St. af D.g fl. fr. Ordener. Han blev gift: 1) med Anna v. Rud­lofff, 2) med Marie Sophie Frederikke, Datter af General Gerhard Christopher v. Krogh.

 

  1. Harald Peter, f. 6/6 1807, † 16/12 1869, entledigedes paa Ansøgning fra sin Stilling som Søofficer efter den første slesvigske Krig og døde som Kammerherre, R. af D. og fl. fr. Ordener og Eier af Taarnholm. Han var gift med Ellen O'Kelly, f. 21/5 1813, † 6/5 1851. O'Kelly'erne ere af meget gammel irsk Adel.         Børn:

 

a.      Mary Anne Eleonora Cathrine, f. 7/3 1841, Stiftsdame i Vallø.

 

b.      Louise, f. 1/12 1843, gift 1871 med Capitain i Armeen Baron Emil Eric Schaffalitzky de Muckadell, f. 31/12 1837.

 

c.       Alexander Tully, f. 5/3 1844, til Taarnholm, Hofjæger­mester, gift .11/1 1870 med Ane Christiane Vilhelmine Juliane, f. 20/1 1852, Datter af Lehnsgreve Jørgen Scheel til Estrup, blev separeret 1876; hun ejer nu Krummerup Kirkegods. Søn: Peter Harald Jørgen, f. 16/1 1871.

 

d.      Georgine Emilie Adelaide, f. 10/4 1846 Hofdame hos Hds. Maj. Dronningen af Danmark, Stiftsdame i Vallø.

 

e.      Elisabeth, f. 13/4 1848, gift 21/5 1869 med Baron Christian Rosenkrantz, f. 2/7 1838.

 

7.      Oscar O'Neill, f. 28/4 1809, † 15/10 1871. Efter flere AarsTjeneste ved Fodgarden traadte han à la suite og var surnummerair Adjudant hos Frederik VII. fra 1848 til faa Aar før Kongens Død. Han døde som Generalmajor, Kammerherre, C. af D. og Eier af Rosenfeldt, hvor han opførte en ny Hovedbygning. Han var gift med Adelaide Morfa O'Kelly, f. 7/2 1817, til Rosenfeldt, Storgaarden og Marienberg. Børn:

 

a.      Carl Arthur George O'Neill, f. 16/3 1843, Eier af Aunø, gift 1872 med Sophie Marguerite Bech, f. 25/12 1850.

 

b.      Fritz Johan Georg; f. 23/4 1850, † 4/2 1878, dansk Jagt­junker, traadte i russisk Tjeneste og udmærkede sig i den russisk-tyrkiske Krig 1877-78, avancerede til Lieutenant i Cavalleriet og blev R. af St. Georgs Ordenen. Han blev saaret i Slaget ved Philippopel og døde kort derefter. Ved Meddelelsen om hans Død tilføjede den commanderende General: ”Nous perdons en lui un excellent officier, decore personnellement par 1'empereur pour distinction militaire”.

 

c.       Oscar Siegfried Christian, f. 31/1 1855.

 

 

  1. Hilda Alphonsine Francisca, f. 6/4 1821, i Vemmetofte.