Petersdorff. Side 347-349

(Grevepatent af 4/4 1810.)

Lehnsgrevskabet Roepstorff. Sædegaarden Sødal

 

I Geheimearchivets militaire Etater findes opført i Aaret 1683 Friedrich v. Petersdorff som Ritmester ved det Olden­burgske Regiment. Han var en Søn af Overstaldmesteren ved det Oldenburgske Hof, v. Petersdorff, hvis Underskrift findes paa det Testamente, hvorved Grev Anthon Günther af Olden­burg, den sidste Mand af den fra Grev Gerhardt – Kong Christian I.s Broder - nedstammende Linie, med Udelukkelse af det nærmest successionsberettigede Holsten-Sønderborgske Hus, havde indsat Kong Frederik III. og den hertugelige Holsten-Gottorpske Linie til Arvinger til Grevskaberne Oldenburg og Delmenhorst.

 

Ovennævnte Friedrich v. Petersdorff meddeltes under 8/10 1701 Afsked i Naade som Major. I Tidsrummet fra 1700-1724 nævnes flere af dette Navn i forskjellige, dog ikke i høiere militaire Charger. Fra nævnte Friedrich v. Petersdorff nedstammer i lige Linie Christian Alexander v. Petersdorff, f. 1762, † 1813, der ved Patent af 12/6 1810 blev dansk Lehnsgreve.

 


Grevskabet Roepstorff erigeredes af Ulrich Vilhelm v. Roepstorff, f. 1730, † 1821, Geheimeraad, Generalgouverneur i Vestindien, af Baronierne Einsidelsborg og Kjørup med Til­læg af en uopsigelig Capital af 200,000 Rdl. og af Sukker­gaarden i Odense, for hans ældste Søster, Hedevig Sophie Christine v. Roepstorff, f. 1728, † 1806, gift med Major Ulrich Christian v. Petersdorff , hendes Søn, ovennævnte Christian Alexander v. Petersdorff, og den fra ham ned­stigende mandlige og qvindelige Linie. Substituerede ere:

 

 1. Erectors ovennævnte Søster, Hedevig Sophie v. Petersdorff, og de fra hende nedstigende saavel mandlige som qvindelige Linier.

 

 1. Staldmester, Kammerherre Christian August v. Roepstorff, den fra ham nedstigende mandlige Linie.

 

 1. Kammerjunker Carl Heinrich Adolph v. Roepstorff, den fra ham nedstigende mandlige Linie.

 

 1. Oberstlieutenant Georg Ernst v. Roepstorff, , den fra ham nedstigende mandlige Linie.

 

 1. Oberst Knud Adolph v. Roepstorff, den fra ham ned­stigende mandlige Linie.

 

 1. Udnævner Kongen en af de dalevende Roepstorffer til Successor, og dersom ingen af disse ere til, hjemfalder Grevskabet til Kongen.

 

Arvefølgen i Grevskabet Roepstorff gaar efter Linier.

 

Om Enkegrevindens Livgeding bestemtes, at enhver Besidder af dette Lehn, forinden han indgaar Ægteskab, skal tilsikkre sin Forlovede et anstændigt Udkomme for det Tilfælde, at han skulde efterlade hende som Enke. De yngre Børn skulde af den, som tilfalder Grevskabet, nyde en passende Forsørgelse, nemlig hver Søn i det mindste 500 Rd. Sølv Værdi, og hver Datter i det mindste 250 Rd. Sølv Værdi, dog at disse Summer om muligt forhøies.

 

Grevskabet bestaar af 617 3/4 Tdr. Hrtk., i Bankactier 15,200 Kr., i F. C. Capitaler 1,775,000 Kr. Hovedgaardenes Jordtilliggende udgjør 1732 Tdr. Ld., foruden 625 Tdr. Ld. Skov. Om det Roepstorffske Legat se Roepstorff.

Grevskabets Besidder: Grev Christian Alexander Petersdorff, f. 26/6 1832, Kammerherre, R. af D.

 

Søskende:

 

 1. Berthe Cathrina, f. 6/12 1823, gift 5/9 1847 med Kammer­herre Wedel- Heinen , f. 22/6 1814, til Elvedgaard, Hof­chef hos Hds. Maj. Enkedronningen, St. af D. og flere fr. Ordener, Dmd. Afkom.

 

 1. Hedevig Sophie, f. 3/1 1827, gift 6/6 1849 med Jægermester Dahl til Østrupgaard, Enke 15/3 1868. Afkom.

 

 1. Christine Elisabeth, f. 27/8 1828, i Vemmetofte.

 

 1. Bolette Isidore Adelaide, f. 5/7 1830, gift 2/6 1863 med Ritmester v. Irgens-Bergh, f. 10/4 1825. Afkom.

 

 1. Paul Ludvig, f. 10/7 1834, til Sødal, Kammerjunker, forhen i Livgarden til Hest, å la suite.

 

 1. Ida Octavia, f. 11/1 1836, gift 1872 med Oberst E. A. Lundbye, f. 11/1 1814, C. af D., Dmd.