Plessen. - Scheel-Plessen. Side 349 - 358

(Grevepatent af 6/3 1830.)

 

Det grevelige Scheel-Plessenske Forlods. Stamhuset Selsø med Lind­holm og Bognæs. Fideicommisgodserne Saltø og Harrested. Substi­tutionen for Fideicommisgodserne Førslev og Gundersløvholm.

Adelsslægten Plessen hører til Mecklenburgs nobilitas avita, den forekommer alt i Aarene 1263 og 1266 og har senere delt sig i flere Linier (se ”Den høiere danske Adel”, pag. 161-166 og ”De danske Majorater”, pag. 288-300).

 

Helmuth Plessen, til Cambs og Torgelov, en Søn af  Didderich Joachim v. Plessen til Cambs, Geheimeraad og Kammerpræsident i Mecklenburg, blev Rigsgreve og gift med Geheimeraad v. Koppelows Enke, f. v. Francke, der bragte ham Godscomplexet Ivenack, som han oprettede til et Fidei­commis for sin ældste Søstersøn, Friherre Helmuth Burchard Hartvig v Maltzahn af Huset Cummerov. Majoratet Ivenack tilfaldt 1761 efter Helmuth Plessens Død ovennævnte Fri­herre Maltzahn, der forenede det Plessenske Navn og Vaaben med det Maltzahnske.

 

            Wolfrath v. Plessen til Parin af Linien Steienhausen, en lærd og anset Mand, blev 1624 af Kong Christian IV. og Prinds Ulrich overdraget Statholderskabet i Schwerin. Hans Sønne­søn, Christian Sigfried, f. 1646, † 1723, der var bekjendt for sine Sprogkundskaber, kom i en ung Alder til det danske Hof og attacheredes Prinds Georg, til hvis Overkæmmerer han i 1678 udnævntes. Senere traadte han i dansk Statstjeneste, blev Kammerpræsident, Minister, Overskatmester, Geheimeraad, R. af E. og 1697 overordentlig Gesandt ved Fredsforhandlingerne i Ryswick. Han indlagde sig store Fortjenester som Overskat­mester, men fratraadte Statstjenesten 1703, hvorimod han ved­blev sin Function som Administrator over Prinds Georgs, senere Dronning Annas Gods i Danmark og modtog af Dronning Anna hendes Portrait i Diamanter. (Hofmans Samlinger, Tom. I., pag. 341-347). Han var gift: 1) med Sophia Agnes v. Lepel, † 1685, 2) med Clara Eleonore v. Bülow., der omkom 1689 ved Branden paa Amalienborg, 3) med Magdalene Hedewig v. Halberstadt, † 1702. Fra ham nedstammer den danske grevelige Scheel-Plessenske Slægt. Samtidig med Christian Sigfried Plessen traadte hans Broder, Carl Adolph, i dansk Tjeneste. Han faldt 1677 som Oberstlieutenant ved Malmø.

 

            Om Christian Sigfried Plessens Afkom se ”Den høiere danske Adel”, pag. 161-166, og ”De danske Majorater”, pag. 288-300. Hans anden Søn, Christian Ludvig Plessen, f. 1676, † 1752, til Glorup, Steenbeck og Salzau, Kammerherre, Geheimeraad, Statssecretair for Finantserne, Hvid R., bragte ved sit Giftermaal med Charlotte Amalie Scheel, f. 1685, †1729, Stamhusene Fusingø og Holbækgaard til sin Slægt. medens den 3die Søn, Carl Adolph Plessen, f. 1678, † 1758, til det Plessenske Wildniss, til Førslev, Fuglebjerg, Fodbygaard, Gundersløvholm, Kastrup, Saltø, Harrested og det s. k. Nye Gods, Overkammerherre hos Prinds Carl og Prindsesse Sophie Hedevig, Medlem af Statsraadet, Curator for Vemmetofte Kloster, Patron for Petri Kirke, R. af E. og af  l'union parfaite, Hvid R., ved Testamente af 18/2 1757 oprettede af ovennævnte Godser, dog med Undtagelse af det Plessenske Wildniss,

 

De Plessiske Fideicommisgodser

 

 med den Bestemmelse, at Portraiterne af den kongl. Familie, deriblandt et stort Portrait af den daværende Konge til Hest i Sølvramme, ligesom Erectors Faders Portrait, der fandtes paa Erectors Landsted, den s. k. Hauge, og paa Godserne, stedse skulle forblive ved de Plessiske F. C. Godser.

 

            F. C. skulde tilfalde Erectors afgangne Broder, Geheime­raad Christian Ludvig v. Plessens Afkom, først paa Mands­linien, saalænge nogen af dem er til, dernæst paa Qvindelinien, hvorhos der blev Besidderen af de Plessiske Fideicommisgodser indrømmet Ret til mortis causa at disponere over dem under Forbehold af, at Godserne blive i Familien, og at den mandlige Linie præfereredes for den qvindelige. Endvidere bestemtes sub Nr. 4 i Testamentets § 8, at det skulde være Besidderne tilladt ”førnævnte Fideicommisgodser imellem sig selv til hinanden at sælge, mageskifte og bortskjænke, dog ei til Qvindekjønnet i Familien, saalænge Mandskjønnet af samme Branche er til og ei heller til Fremmede udenfor Familien”, hvilken sidste Bestemmelse var en Consegvens af Opretterens Ønske om ved dette Fideicommis at knytte sin Slægt til Danmark.

 

            Christian Ludvig v. Plessens Afkom paa Mandslinien bestod ved Erectors Død af:

 

1.      Hans ældste Søn, afgangne Overceremonimester Mogens Scheel-Plessens (f. 1713, † 1749) tre Sønner: Christian Ludvig, Christian Frederik og Carl Adolph.

 

2.      Hans yngste Søn, Frederik Christian v. P., f. 1717,  † 1783. General, Kammerherre, Hvid R., der levede i barnløst Ægteskab med Birgitte Rosenkrantz, f. 1723, † 1763. og overdrog 1763 sin Andel i nævnte Fideicommis til sine 3 Brodersønner:

 

a.      Christian Ludvig, f. 1741, † 1801, til Stamhusene Fusingø og Selsø, Geheimeconferentsraad, Kammerherre, Hvid R., gift med Agathe Johanne v. Qvalen, erholdt Saltø og Harrested.

 

b.      Christian Frederik, f. 1746, † 1804, til Grünholz. Kammerherre, Hvid R., gift med Margaretha v. Ru­mohr (Afkom), erholdt Førslev med Fuglebjerg og Fodbygaard, medens

 

c.       Carl Adolph, f. 1747, † 1810, til Wahlstorff og Wittmold, Kammerherre, der levede i barnløst Ægteskab med Ida Hedevig v. Buchwaldt, erholdt Gundersløv­holm med Kastrup og det nye Gods.

 

 

            Ved en Forening overdrog Christian Frederik de ham til­ faldne Plessiske Godser til Broderen, Carl Adolph; han erhver­ vede, efter at Agnaterne havde givet deres Samtykke, trods Erectionsbrevets udtrykkelige Forbud mod slige Transactioner, under /11 1802 Bevilling til at sælge disse Godser imod at oprette et Fideicommis for den Plessiske Familie, stort 320,000 Rdl. Af de Plessiske Fideicommisgodser ere saaledes kun til­bage Saltø og Harrested.

 

De Scheel-Plessenske Stamhuse.

 

            Stamhuset Fusingø er oprettet af Etatsraad og Stifts­befalingsmand Mogens Skeel 3/7 1688 for hans mandlige og qvindelige Descendenter, dernæst de mandlige Scheeler af den ikke grevelige Linie, herefter de mandlige Scheeler af den grevelige Linie og endelig de qvindelige Scheeler i samme Orden. Erector døde 1694, og da hans eneste Søn, Christian Skeel til Bodumbisgaard, døde 1695 uden at efterlade Afkom, tilfaldt Stamhuset Erectors Datter, Charlotte Amalie Skeel, † 1729, gift med Christian Ludvig, en Søn af Christian Sigfried v. Plessen.

 

            Stamhuset Holbækgaard blev oprettet 12/10 1700 af Fru Birthe Skeel, en Søster til Opretteren af Fusingø, for hendes Broderdatter, ovennævnte Charlotte Amalie Skeel, og hendes Linie, og efter denne for Christian Skeel til Vallø og hans Linie, efter den agnatisk-cognatiske Arvefølge, og efter dem for Jørgen Scheel Jørgensen af Broholm og Christian Scheel til Gl. Estrup og deres Linier efter den agnatiske Arvefølge.

 

            Ved Bevilling af 29/9 1727 blev det tilladt at, magelægge Holbækgaard med andet Jordegods, hvilket opfyldtes ved Stam­husbrev af 16/6 1750, confirmeret 11/5 1753, hvorved Selsø med underliggende Torpegaard og Eskildsø oprettedes til Stamhus med de for Holbækgaard tagne Successionsbestemmelser.

 

            Ved Christian Ludvig v. Plessens Testamente af 14/10 1749 blev det bestemt, at Gaarden Lindholm, uagtet den ikke henhører under Stamhuset Selsø, stedse skal tilfalde Besidderen af dette Stamhus mod, at han for Lindholm erlægger en IndIøsningssum af 30,000 Rdl.

 

            Saaledes tilfaldt Stamhuset Selsø med Gaarden Lindholm samt Stamhuset Fusingø Kammerherre, Overceremonimester Mogens Scheel v. P1essen, f. 1713, † 1749, gift med Elisabeth Christine v. Thienen, f. 1715, † 1788, der antog Navnet Scheel-Plessen. Efter hans Død tilfaldt de nævnte Majo­rater hans Søn, Geheimeconferentsraad, Kammerherre Christian Ludvig Skeel v. Plessen, f. 1741, † 1801, Hvid R., der her­med forenede Fideicommisgodserne Saltø og Harrested.

 

            Geheimeconferentsraad Christian Ludvig Skeel v. Plessen, gift med Agathe Johanne v. dvalen, efterlod sig en Søn, Kammerjunker, Major Mogens Skeel v. Plessen, f. 1778, † 1809, gift 1/8 1805 med Annette Margrethe Lund, Opvartningspige paa Gjæstgivergaarden ,Prindsen” i Roeskilde. Efter Faderen tiltraadte han Stamhusene Saltø og Harrested samt Lindholm, hvorimod Enke-Geheimeraadinde Skeel v. Plessen ifølge Christian Ludvig Skeel v. Plessen s Testamente af 5/10 1778, confirmeret 22/1 1779, og overensstemmende med Stamhusbrevet for Fusingø af 3/7 1688, § 7 og Stamhusbrevene af 12/10 1700 for Holbækgaard og af 16/6 1750 for Selsø, beholdt Fusingø og Selsø som Livgeding. Ved Bevilling af 31/5, 1805 blev det hende tilladt at sælge Stamhuset Fusingø mod Op­rettelsen af en F. C. Capital paa 30,000 Rdl., men denne Be­villing blev ei afbenyttet.

 

            Kammerherre Magnus Joachim Scheel v. P1essen , f. 1782, † 1853, en Søn af Kammerherre Christian Frederik v. Plessen til Grünholz, Førslev m. m., erholdt efter sin Fætter, Kammerjunker Mogens Skeel v. Plessen , der ei efterlod Afkom, Saltø, Harrested og Lindholm, det sidste dog ikkun imod Indløsnings­summen, og overtog efter Enke-Geheimeraadinde Scheel v. Plessens Død Stamhusene Fusingø og Selsø som Sønnesøns­søn af Charlotte Amalie Scheel.

 

            Efter Kammerherre Carl Adolph v. Plessens Død, der ingen Sønner efterlod sig, tilfaldt den for de frasolgte Plessiske F. C. Godser substituerede Capital hans tvende Brødres Sønner, Kammerjunker Mogens Scheel v. Plessen og Kammerherre Magnus Joachim v. Plessen. Sidstnævnte har efter Først­nævntes Død forenet i sin Person Besiddelsen af de Plessenske F. C. Godser Saltø og Harrested og de Plessenske F. C. Capi­taler med Besiddelsen af Stamhusene Fusingø og Selsø med dertil hørende Lindholmgaard.

 

Det Scheel-Plessenske Forlods.

 

            Under 6/3 1830 optoges Kammerherre Magnus Joachim Scheel v. Plessen for sig og ægte Afkom i den danske lehns­grevelige Stand, efterat det Scheelske  Stamgods Fusingø i Viborg Amt tilligemed det Plessenske F. C. og det v. Thie­nenske F. C. vare blevne oprettede til et greveligt Forlods, der skulde træde istedetfor et Lehnsgrevskab.

 


            Det Plessenske F. C. oprettedes af Overceremonimester v. Plessens Enke, Elisabeth Christine, f. v. Thienen, ved Testa­mente af 29/1 1781. Herunder hører nu det i Holsten beliggende adelige Gods Wahlstorff og en Capital paa 757,300 Kr. Det v. Thienenske F. C., stort 909,200 Kr., og i Bankactier 9000 Kr., oprettedes ved Geheimeraad Wolff v. Thienens Testa­mente for Magnus Joachim v. Plessen til Grünholz og Afkom. Bemeldte v. Thienen oprettede endvidere et Fideicommis, stort 640,000 Kr., for Grev Chr. Heinrich Aug. v. Hardenberg og Afkom, og som efter disses Uddøen tilfalder Besidderen af det første v. Thienenske F. C. og ægte Afkom. Endvidere skal det i Holsten beliggende adelige Gods Sierhagen stedse forblive i Forbindelse med Lehnet, uden fra samme at kunne afhærdes.

 

            Arvefølgen for det Scheel-Plessenske præcipuum er den samme som for det forrige Stamhus Fusingø og de under det Grevelige præcipuum inddragne tvende Fideicommisgodser, saa at bemeldte præcipuum tilfalder Opretterens, Grev Magnus Joachim Scheel - Plessens ægte mandlige, og naar disse ei mere ere til, hans ægte qvindelige Descendenter, saaledes at Altid Sønnen gaar for Datteren, Broderen for Søsteren, den Ældre for den Yngre, og først naar samtlige Magnus Joachim Scheel-Plessens ægte Descendenter ere uddøde, ophører ,et grevelige præcipuum, og de under samme inddragne fideicommissariske Eiendele falder da i Arv, overensstemmende med de for disse ved deres Oprettelse til Fideicommisser foreskrevne bestemmelser, til de substituerede Linier.

 

            Ved Erectionen af det forrige Stamhus Fusingø ligesom ved Erectionen af Stamhuset Selsø, er det tilladt Besidderen at tilsige sin eventuelle Enke, saalænge hun i Enkestand for­bliver, efter ham Besiddelsen af bemeldte Stamhuse. I Stedet herfor bestemtes, at Enken efter en Besidder af det grevelige scheel-Plessenske præcipuum skal udbetales af den efterfølgende Besidder, saalænge hun i Enkestan forbliver, 4800 Rdl. Sølv aarlig i Enkepension. I Tilfælde, at der paa samme Tid maatte gives flere Enker efter tvende Besiddere, skal den Førstafdødes Enke nyde 2/3 og den Sidstafdødes Enke 1/3 aarlig af de nævnte 4800 Rdl. Besidderen af det grevelige Forlods besætter to af Patronpladserne i Roeskilde adelige Jomfrukloster og alternativ en Patronplads i Odense adelige Kloster; endvidere er han

Patron for det ved Fundats af 27/5 1737, confirmeret 28/6 1737. af Geheimeraad Christian Ludvig v. Plessen oprettede Legat. Af Renterne, som ere 700 Rd. aarlig, skulle de 400 Rd. anvendes til fire unge Adelsmænds Opdragelse, saa at enhver af disse skulle nyde denne Gave i fem Aar. Berettigede hertil ere de gamle Slægter her i Danmark, hvis Forfædre for nogle bundrede Aar have tjent Kongerne og Fædrelandet, eller Slægter, som have illustreret deres Afkom, ved at gjøre sig meriterede i Kongens Tjeneste. De øvrige 300 Rdl. af den aarlige Rente skulle opsamles til et Rejselegat paa 375 Rdl. aarlig i 2 Aar for de 2 bedst qvalificerede af de 4, der have nydt 100 Rdl. aarlig.

 

            Samtidig med bemeldte grevelige præcipuum oprettedes Prindsesse Carolines Stiftelse med en Capital af 7500 Rd., der foreløbigen hypotheceredes i Lindholm, næstefter de 14,000 Rd., der ifølge Fundats af 27/5 1737 indestaa i Lindholm paa 1ste Prioritet. Den halve Del af Renterne af ovennævnte 7500 Ed. udbetales til en Enke efter en Embedsmand som en aarlig Pension, den anden halve Del udbetales hvert Aars 1ste August til en trængende Pige af Borgerclassen, der er i Begreb med at indtræde i Ægteskab, for at anvendes til hendes Udstyr. Pensionen og Udstyrsbidraget udbetales til de Personer, som dertil udnævnes af Prindsesse Caroline, og efter hende af den ældste Prindsesse af Kongehuset, der opholder sig heri Landet. Eventuelt bliver det af den regjerende Konge nærmere at be­stemme, til hvem Udnævnelses-Rettigheden bliver at overdrage.


            I Aaret 1853 afgik Grev M. J. Scheel-Plessen ved Døden. Det grevelige Scheel-Plessenske Forlods tilfaldt nu hans ældste Søn, Grev Wulff Scheel-Plessen, f. 10/2 1806, † 7/7 1876, i en lang Aarrække overordentlig Gesandt og Minis­ter i Stockholm, Kammerherre, Geheimeraad, R. af E., St. D. og fl. fr. Ordener, Dmd., gift 1855 med Augusta Aurora Cecilie f. Grevinde Levenhaupt, f. 30/1 1830, og eftersom hans ældste Søn, Grev Magnus Vilhelm Carl Hugo, f. 20/8 1858, druknede 10/9 1876 i Ratzeburg Indsø, gik Forlodset over til Sistnævntes Broder:

 

            Grev Otto Wulff Heinrich Bernhard Scheel-Plessen, f. 15/2 1862. Hans Søstre ere: Louise Emma Augusta Birgitte, 17/6 1860, i Vallø, Augusta Henriette Margaretha Wilhelmine, f. 1866, i Vallø.

 

            Ifølge det af Grev M. J. Scheel-Plessen, i Overens­stemmelse med den i Stamhusbrevene for Fusingø og Selsø, Besidderen indrømmede facultas at dele dem imellem sine Sønner og med den Besidderen af de Plessiske F. C. Godser udrømmede Dispositionsret, under 30/8 1838 oprettede Testamente, confirmeret 11/9 s. A., tilfaldt Stamhuset Selsø med Lindholm og Bognæs, samt F. C. Godserne Saltø og Harrested hans anden Søn, Baron Carl Theodor August Scheel-Plessen, f. 18/3 1811, Kammerherre, C. af D., St. af fr. Ordener, nu Overpræsident i Hertugdømmerne i preussisk Tjeneste, gift 1844 ured Henriette Sophie Charlotte Elisabeth v. Cronstern, f. 20/1 1826, † 12/4 1874. (Afkom.)

 

            I Aaret 1867 indgik nævnte Baron Carl Theodor August Scheel-Plessen med en Ansøgning om Tilladelse til at afhænde nævnte Majoratsgodser til fri Eiendom saaledes, at der Stedet oprettes F. C. Godser indenfor det nordtyske Forbunds Grændser med samme Successionsbestemmelser, men denne Ansøgning toges tilbage ved Skrivelse af 11/11 1867. Senere er Besidderen indkommet med en lignende Ansøgning, og under 1872 er der meddelt ham Bevilling til ved offentlig Auction at afhænde til fri Ejendom ovenbemeldte Majoratsgodser mod, at der substitueredes F. C. Capitaler, svarende til Værdien af det eller de afhændede Godser, og at anbringe de ved Salget af F. C. Godserne indvundne F. C. Capitaler i Udlandet paa Vilkaar, at Capitaler er tilstrækkelig sikkret ved den paatænkte Anbringelse, og at der tilvejebringes Sikkerhed for, at den engang anbragte Capital ikke uden Justitsministeriets Samtykke omsættes. Denne Bevilling er hidtil ikke benyttet.

 

            Halvdelen af de for Førslev og Gundersløvholm med Til­hørende, ialt 2142 Tdr. Hrtk., substituerede Capitaler, 640,115 Kr., tilfaldt Testators tredie Søn, Otto Baron Plessen, f. 9/11 1816, Kammerherre, Geheimeraad, R. af E., Dmd., St. af D. og fl. fr. Ordener, i en lang Aarrække overordentlig Gesandt og

Minister i Rusland, gift 9/5 1853 med Fyrstinde Warwara Sergjewna Gagarin, f. 22/1 1825. Søn: Sergius Joseph Hugo Alexander, f. 4/6 1860.

 

            Den anden Halvdel tilfaldt den 4de Søn, Hugo Frederik Adolph Baron Plessen, f. 5/11 1818, Kammerherre, R. af D.. tidligere Commissarius for de adelige Godsdistricter i det sydlige Slesvig, nu preussisk Landraad.