Pogwisch. Side 358 - 359

(Gammel Adel.)

Denne gamle Adelsslægt stammer fra Holsten, hvor den i det 14de og 15de Aarhundrede havde store Besiddelser og derved og ved Dygtighed indtog i det derværende Ridderskab en fremragende Stilling. Pogwischerne hørte til Kong Christian I.s Modstandere. Kampen imellem Kongen og denne Adelsslægt var langvarig, men endte med Pogwischernes fuldstændige Neder­lag. Kong Christian I. optraadte nu med stor Strenghed og inddrog Slægtens Besiddelser under Kronen. Dermed var dens Magt brudt, men Pogwischerne have ogsaa efter den Tid saa­vel i Holsten som her i Landet været henregnet til vore fornemste Adelsslægter. Senere have de delt sig i to Hovedlinier, hvoraf den ene gik til Weimar, den anden udbredte sig her i Landet. Den sidste Mand af Slægten her var Christian Ludvig Frederik Pogwisch, f. 26/11 1746, † 1806, Oberstlieutenant, Chef for fynske Infanteriregiment, gift 1778 med Frederikke Margrethe, Datter af Oberst Weybye. Datter: Christiane Louise Amalie v. Pogwisch, f. 1790 (død april 1881, min anmerking), i I. Classe i den Thaarupgaardske Stiftelse, i Trøstens Bolig.