Roepstorff. Side 386 - 388

(Patent af 16/4 1701.)

Det Roepstorffske Legat.

 

            Den første her i Landet af denne gamle Mecklenburgske Slægt var Hans v. Roepstorff, gift med Anna v. Brock­dorff; han døde 1603 som Major i dansk Tjeneste. Hans Søn Frederik, gift med Sophie v. Ahlefeldt, var Oberstlieutenant. og Sidstnævntes Sønnesønner, daværende Regimentscommandeur Claudius Ulrik og Oberstlieutenant Johan Christoph samt deres Brodersøn, Lieutenant Peter Roepstorff, optoges ved Patent af 16/4 1701 i den danske Adelsstand. Den Sidstnævnte døde 1702 som Premierlieut. ugift, og den fra Claudius Ulrik, f. 1653. † 1704, nedstammende Linie uddøde paa Sværdsiden 1821 med Geheimeconferentsraad. Grev Ulrich Wilhelm Roepstorff, der oprettede Grevskabet Roepstorff og det Roepstorffske Legat.

 

            Johan Christoph de Roepstorff, f. 1659, † 1731, efterlod af Ægteskabet med Marie Elisabeth, Datter af Generalmajor Arved Storm, 5 Sønner, af hvilke de 2 døde ugifte, hvorimod

 

  1. Christopher Frederich, f. 1688, † 1737, Oberst, gift med Sophia Augusta v. Vieregg, f. 1696, † 1756,

 

  1. Andreas Sigismund, f. 1697, † 1759, Oberstlieutenant, gift med Sophia Hedevig Jensen, † 1859, og

 

  1. Carl Ludvig, f. 1701, † 1787, Generalmajor, gift: 1) 1722 med Johanne Christine Riis, † 1727, 2) 1731 med Magda­lene Cathrine Adler, † 1740, 3) 1744 med Mette Rosen - krands-Sehested, † 1801, have efterladt Afkom (se Slægtregistret).

 

            Den fra Andreas Sigismund nedstammende Linie uddøde paa Sværdsiden 1854 med Lieutenant Ditlev Carl Ernst de Roepstorff, medens Carl Ludvigs Afkom har udbredt sig i Norge. Fra Christopher Friedrich nedstammede Christian Frederik August, f. 1798, † 1870, Overstaldmester, St. af D. og Dmd., og Johan Louis Adolph, f. 1819, i Marinen, senere Stempelpapirforvalter i Holsten, 1864 Medlem af Folkethinget. Afkom (se Slægtregistret).

 

            Det Roepstorffske Familielegat grundlagdes af Grev Ulrich Wilhelm Roepstorff ved Indbetaling af 4000 Rdl. i med Paa­tegning forsynede Statsfonds og ved Bestemmelsen om, at det af ham oprettede Grevskab successive og under Roepstorffernes Control har at indbetale til bemeldte Legat i Alt 156,000 Rdl. Det begynder sin Virksomhed 11/12 1900 med en Capitalformue af 160,000 Rdl. eller 320,000 Kr., og Renten heraf skal uddeles: 1) til trængende Roepstorffer, deres Enker eller Børn, 2) i Pen­sioner til Værdige af denne Familie, deres Enker eller Børn, - alt efter Hs. Maj. Kongens Forgodtbefindende. Ifald den mandlige Linie uddør, er Capitalen hjemfalden til Kronen, men de paa hin Tid levende Enker og Børn skulle dog for deres Levetid nyde Godt af denne Dotation.

 

            Grevskabet Roepstorff (se Petersdorff) oprettedes nær­mest for Erectors Søster, Hedevig Sophie Christine v. Roepstorff, gift med Ulrich Christian v. Petersdorff, og Afkom med agnatisk-cognatisk Succession, men naar denne Slægt skulde uddø, falder Grevskabet til Slægten Roepstorff og gaar i Arv efter de for den agnatiske Arvefølge gjældende Regler. Den nærmest successionsberettigede Linie ere Descendenterne efter Christian Henrik Adolph Roepstorff, f. 1769, † 1844. Kammerherre, Hofchef, gift med Anne Sophie Grodtschilling. f. 1773, † 1847. Derefter følger den norske Linie, cfr. Slægt­registret.