Friherskabet Adelersborg.

 

Herregarden Søbysøgaard

 

Zytphen-Adeler

 

Cort Sivertsen Adeler, f. i Norge 16/12 1622, 5/11 1675 en Søn af Sivert Jensen, Kgl. Forvalter paa Saltværket Langefvad i Norge, traadte i en ung Alder i hollandsk Tjeneste. Senere tog han Tjeneste hos Venetianerne og udmærkede sig i Krigen imod Tyrkerne. Republiken Venedig bevilgede en Pension af 1400 Ducater for ham og hans Descendenter indtil 3die Led. Efter i 18 Aar at have staaet i Republikens Tjeneste kom han tilbage til Danmark, blev Admiral og Admiralitetsraad og 1666 af Kong Frederik III ophøiet i den danske Adelsstand. Cort Adelers Søn, Frederik Adeler, f. 13/10 1668,  19/4 1726, Herre til Dragsholm, Egemark, Bradsbjerg og Gjemøe Kloster, ægtede d. 20/9 1694 Henriette Margrethe Lente, f. 13/7 1676, 22/8 1703, Datter af Johan Hugo Lente til Fresenburg, Geheimeraad, Stk., Landraad og Cantsler i Hertugdømmerne, og Margrethe v. Bornefeldt. For hendes Sønner var der af hendes Farbroder Christian Lente, f. 29/3 1649, 2/11 1725, til Sarlshausen, Geheimeraad i Conseil (8/3 1722), R. af E., Stiftamtrnand, gift 1680 med Jacobine Charlotte von Sasborg, men uden Afkom, d. 18/6 1711 oprettet et Pengefideicommis under Betingelse af, at de skulde antage hans Navn og Vaaben. Den ældste Søn, Conrad Hugo Adeler, Lieutenant, døde for Fidelcommissets Erector, den anden Søn, Conferentsraad Christian Lente-Adeler, til Lentes Fidelcommis, f. 20/4 1699, 8/10 1757, ugift, oprettede 10/1, 1755 for sin Brodersøn, Conrad Wilhelm Adeler og hans mandlige Afkom af Dragsholm Stamhuset Adelersborg, der under 9/9 1785 blev erigeret til et Friherskab med agnatisk Succession.

Baroniet Adelersborg substitueredes imidlertid (cfr. Slægtregistret) efter Bevilling af 31/10 1810 med 120,000 Rdl., og Substitutionen for Baroniet faldt ved Christian Lente Baron Adelers Død i 1844 til Kongen, hvorimod Adelersborg tilfaldt som Allodialgods Sophie Bedevig Baronesse Adeler, gift med Kammerherre Løvenskjold, der efterlod een Datter Bertha Henriette Frederikke Løvenskjold f. 20/7 1814, gift 6/1 1836. med Georg Frederik Otto Zytphen, f. 10/5 1810, en Søn af Ernst Frederik Zytphen, f. 29/11 1765, 3/11 1835, af en hollandsk AdeIsslægt, Generalmajor, R. af Dbg. og Dbmd., og Louise Angusta Baronesse Pechlin, f. 12/2 1787, gift 4/11 1808. For Georg Frederik Otto Zytphen og Hustrue, Bertha Henriette Frederikke Løvenskjold, oprettedes 15/12 1843 Baroniet Adelersborg, der bestaaer af 1347½ Tdr. Hrtk., hvoraf under Hovedgaardene 189¼ Tdr., bortfæstet Hovedgaardsjord 2 Tdr., Bøndergods 864½, Tdr., Kirke- og Kongetiende 294 Tdr., i Bankactier 6,000 Rdl., i Fideicommiscapitaler 87,577 Rdl. 55 β. Skovarealet udgjør c. 10.Tdr. Land. Hovedgaardenes Jordtilliggende udgjør 2094 Tdr. Land.


Successionsforholdene.

 

Successionen er agnatisk-cognatisk for Georg Frederik Otto Zytphens Afkom af Ægteskabet med Bertha Henriette Frederikke, f. Løvenskjold, 9/6 1875 Substituerede ere tvende Familier, hvorom der er nedlagt et forseglet Document, der først vil blive aabnet, naar Familien Zytphen-Adeler uddøer.


Den nulevende Slægt

 

Lehnsbaron. Georg Frederik Otto Zytphen-Adeler, f. 10/5 1810, til Baroniet Adelersborg, Kammerherre, Capitain, Medlem af Rigsraadets Folkething, nu af Rigsdagens Landsthing, Formand for Holbæk Amts Landboforening, R. af Dbg. og af en fr. 0.; 1828 blev han Officeer og traadte 1842 ud af Tjenesten. I Aarene 1848 og 49 gjorde han Tjeneste som Adjutant hos Kongen; Patent af 15/12 1843 som Lehnsbaron Zytphen-Adeler; han blev gift 6/1 1836 med Bertha Henriette Løvenskjold, f. 20/7 1814.

Børn:

1.         Bertha Sophie Louise, f. 21/10 1836, gift 29/9 1857 med Vilhelm Greve Ahlefeldt-Laurvigen, f. 24/5 1830, R. af. Dbg., Kammerherre, Cavaleer hos Enkedronningen.


Afkom - see Langeland.

2.   Anna Amalie Hedevig, f. 2/11 1837, Stiftsdame i Vallø og Hofdame hod Kronpridsessen, i Wien 5/7 1876

 

  1. Frederik Christian Herman de Falsen Baron Zytphen-Adeler, f. 10/2 1840, Stamherre til Friherskabet Adelersborg, Secondlieutenant, men under 16/4 1868 i Naade entlediget af Krigstjenesten, gift. 25/10 1867 med Malvina Cecilia Georgette de Falsen til Søbysøgaard, f. 10/12 1848, en Datter af Enevold de Fa 1 s e n til Søbysøgaard, f. 1813,

3/5 1867, Kammerjunker, Capitain i Garden, R. af Dbg., der nedstammede fra Enevold Falsen til Østrupgaard, Etatsraad, Borgermester i Kjøbenhavn, der blev adlet 18/8 1758.

 

  1. Bertha Thusnelda Frederikke, f. 7/3 1842, Stiftsdame i Vallø

 

  1. Gebhard. Elimar Otto Baron Zytphen-Adeler, f 2/11, 1843.

 

  1. Elisa Marie Vilhelmine, f. 20/12 1844 i Vallø

 

  1. Georg Vilhelm Ferdinand Baron Zytphen-Adeler, f. 11/9 1847.

 

  1. Gerhard Christopher Baron Zytphen-Adeler, f. 31/8 1851.