de Bretteville. Side 118 - 119

 

(Patent af 4/ 5 1804.)

 

Louis Claude le Normand de Bretteville, Ridder af  Louis-Ordenen, af en fransk adelig Familie, der under den

franske Revolution udvandrede, kom her ind i Landet og traadte i dansk Tjeneste, Han døde som dansk Generalmajor. Ved Patent af 4/5 1804 optoges han for sig og ægte Afkom i den I danske Adelsstand.

 

Han efterlod, foruden en Datter, Josephine de Bretteville, der var Hofdame, 3 Sønner: Charles Julien Nestor, Louis og Charles de Bretteville, der traadte i dansk Tjeneste, og hvis Afkom nu findes i forskjellige Stillinger her i Landet.