v. Berger. Side 89 - 90

 

(Patent af 9/5 1776 og 28/1 1777.)

 

Brødrene Johan Just, Johan Samuel og Valentin v. B. Og Søskendebarn, Frederik Georg v. B., naturaliseredes som dansk Adel ved Patent af 1/5 1776 og 28/1 1777. Deres Bedstefader, Johan Heinrich v. B., f. 1657, † 1732, Rigshofraad og Chursachsisk Appellationsraad, blev adlet 31/5 1717 af Keiser Carl VI. Sidstnævnte Frederik Georg døde ugift paa St. Croix, hvor han var Kæmmerer. Johan Just, f. 1723, †1791, der var Livmedicus og Conferentsraad, efterlod 3 Børn, hvoraf hans Datter, Louise Dorothea, f. 1754, † 1788, blev gift 1780 med Kammerherre Hans Vilhelm v. Warnstedt, Overceremonimester, St. af D. Hans Sønner have ei efterladt Afkom. Johan Samuel, f. 1738, † 1780 som Legationsraad i Dresden, uden Afkom, hvorimod Valentin, f. 1739, † 1811, Generallieutenant, Chef for Husarregimentet, gift med Anna Elisabeth v. Schilden, f. 1745, † 1787, efterlod 2 Sønner:

 

1. Johan Erik, f. 1772, † 1833, Professor i Astronomi ved Universitetet i Kiel, Dr. phil., gift med Anna Grevinde Holck, f. 1778, t 1835, uden Afkom.

2. Ernst Ludvig, f. 1777, † 1811, Kammerherre, Generalmajor i Cavalleriet, St. af D., gift 1) med Sophie Caroline Baronesse Juel-Vind, f. 1782, † 1808 (3 Børn).

2) 1816 med Emilie Louise Becker.

 

Hans Søn, Friederich Erich Valentin, f. 1804, † 1877, Kammerherre, af D., var den sidste Mand af Slægten her i Landet. Han havde i mange Aar været Herredsfoged i Munkbrarup Herred i Flensborg Amt, men blev efter Hertugdømmernes Afstaaelse entlediget af den preussiske Regjering og tilbragte sine sidste Leveaar i Fredensborg. Hans Entledigelse skal hos daværende Conferentsraad Prehn i Plöen have fremkaldt Ønsket om at forbedre de paa Grund af de politiske Forhold fra Slesvig fordrevne og fjernede Embedsmænds Kaar og har saaledes givet Anledning til Prehns Testamente hvori han i nævnte Øiemed indsatte Kong Christian IX. til sin Universalarving og erindrede sine slesvigske Landsmænd, særligen de fordrevne Embedsmænd.